« Back to Search« Back to SearchSearch » Miscellaneous business-related services  Stad Gent

Miscellaneous business-related services

  Ghent Belgium — Stad Gent
Published November 17, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Daeninck-Audenaert & Co

Designate estimator to provide estimates for 4 years in the value of real estate and related business and personal rights for the City of Ghent.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Gent: Diverse zakelijke diensten

2016/S 222-405553

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
België
Telefoon: +32 92667780
Fax: +32 92667379

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.gent.be

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Aanduiding van schatter om gedurende 4 jaar schattingen te verrichten van de waarde van onroerende goederen en aanverwante zakelijke en persoonlijke rechten voor de Stad Gent.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Stad Gent.

NUTS-code BE234

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Aanduiding van schatter om gedurende 4 jaar schattingen te verrichten van de waarde van onroerende goederen en aanverwante zakelijke en persoonlijke rechten voor de Stad Gent.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79990000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld in afdeling 2 van bijlage D1)
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU):
Richtlijn 2004/18/EG

1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG

2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU

Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage II B bij de richtlijn vermelde diensten.
Voor diensten van categorie 27 moet geen voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie.
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 70
2. Werkvoorstel. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
VGB/2016/001/AP - ID2950
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel: De onteigeningsdossiers
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29.9.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Daeninck-Audenaert & Co

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Opgelet:
Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van E-notification.
Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken „toevoegen aan favorieten” en de functie „messaging” te activeren.
U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB