« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  „Южноцентрално държавно предприятие“, Териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи

Electricity

  Batak Bulgaria — „Южноцентрално държавно предприятие“, Териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи
Published April 20, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€112.49k
Winner
„Мост Енерджи“ АД ЕИК 201325372

Supply of electricity - low voltage needs of TP DGS Rhodopes.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
220 000220000
220 000220000
220 000220000

България-Батак: Електрическа енергия

2016/S 077-136514

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„Южноцентрално държавно предприятие“, Териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи
2016195800416
местност Беглика
Място/места за контакт: ТП ДГС Родопи
На вниманието на: инж.Паун Власев — гл.инженер
4580 Батак
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 885599107
Адрес за електронна поща: dgsrodopi@ucdp-smolian.com

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=849

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Друго: стопанисване на горите
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП ДГС Родопи.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Обекти на ТП ДГС Родопи, на територията на обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, местност Беглика.

код NUTS BG423

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП ДГС Родопи.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

09310000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 220 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 241-436923 от 12.12.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 90 Заглавие на обособената позиция: Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП ДГС Родопи
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
23.2.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Мост Енерджи“ АД ЕИК 201325372
бул. „България“ № 118 БЦ Абакус
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: office@mostenergy.eu
Телефон: +359 887745070

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 220 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 220 000 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB