« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity, heating, solar and nuclear energy  Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets die als aanbestedende overheid voor de opdracht dient te worden beschouwd

Electricity, heating, solar and nuclear energy

  Melle Belgium — Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets die als aanbestedende overheid voor de opdracht dient te worden beschouwd
Published February 4, 2016
|
Notice type
Award notice
SODV electricity - lot 5

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Melle: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2016/S 024-039124

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets die als aanbestedende overheid voor de opdracht dient te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Ter attentie van: Puylaert Fanny Bernice
9090 Melle
BELGIË
Telefoon: +32 92638366
E-mail: fanny.puylaert@eandis.be
Fax: +32 92634748

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.eandis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=225845

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN15AL034-F06&userType=SUPPLIER&language=nl

I.2)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Aankoop elektriciteit voor Netverliezen — SODV (2017-2018).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code BE

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankopen van elektriciteit voor Netverliezen en SODV (Sociale Openbare Dienstverplichtingen).
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09300000, 09310000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Eandis-EAN15AL034-F06
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Periodieke indicatieve aankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 098-178062 van 22.5.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 164-300861 van 26.8.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 1
Perceel nr: 4 - Titel: Netverliezen elektriciteit percelen 1-4
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
23.11.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4

V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

AXPO Benelux

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 2
Perceel nr: 1 - Titel: SODV elektriciteit — perceel 5
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
23.11.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3

V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Electrabel

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Dit is een aankondiging gegunde opdracht, inschrijven is niet langer mogelijk aangezien deze opdracht gegund werd.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB