« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Uniwersytet Śląski w Katowicach

Chemical reagents

  Katowice Poland — Uniwersytet Śląski w Katowicach
Published November 2, 2016 — Deadline December 9, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€334.22k
1) The contract is successive (in batches, depending on the needs) the supply of chemical reagents manufacturer Sigma-Aldrich or equivalent, hereinafter referred to as "reagents" or "products".

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2016/S 211-383918

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 69, 40-007 Katowice
Tel.: +48 323591334
E-mail: ewa.slowik@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.us.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, pok. 69
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Słowik, Aneta Szturc-Krawczyk, Artur Baran
Tel.: +48 323591334
E-mail: ewa.slowik@us.edu.pl
Faks: +48 323592948
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.us.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wyższa Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

Numer referencyjny: DZP.381.101.2016.DW
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych producenta Sigma-Aldrich lub równoważnych, zwanych dalej „odczynnikami” lub „produktami”.

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników chemicznych, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 446 620.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Adres dostawy:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (w tym jednostki UŚ w K-cach, S-cu i Chorzowie).

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych producenta Sigma-Aldrich lub równoważnych, zwanych dalej „odczynnikami” lub „produktami”.

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników chemicznych, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Przewidywany asortyment i ilości odczynników określa załącznik 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4.

4) Przedmiot zamówienia, określony w załączniku nr 2 do SIWZ został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika jednak, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50 %. Często, bowiem dochodzi do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego, co do rodzaju (asortymentu) wymienionego w załączniku nr 2, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy Zamawiający będzie mógł nabyć inne niż określone w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane odczynniki, należące do tej samej kategorii, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.

5) Podstawą ustalenia ceny odczynników nie ujętych w załączniku nr 2 będą aktualne na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego, ceny netto produktów dostępnych w katalogu asortymentowo-cenowym producenta (cennik), określone w PLN z uwzględnieniem zaoferowanego rabatu od cen katalogowych netto.

6) W przypadku ceny promocyjnej (oferty specjalnej na odczynniki) – podstawą ustalenia ceny będzie cena promocyjna (specjalna), o ile będzie ona korzystniejsza niż cena katalogowa z uwzględnieniem zadeklarowanego rabatu. Oferty promocyjne (specjalne) dotyczyć będą również odczynników wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.

7) Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku asortymentu nie wymienionego w formularzu cenowym) udostępnić link do strony internetowej producenta odczynników (on-line) na której dostępny jest aktualny katalog asortymentowo-cenowy (cennik) obowiązujący w okresie realizacji umowy, a jeżeli strona tego wymaga – również login i hasło. Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na wskazany adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu i promocjach cenowych.

8) Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie oferowane w katalogu produkty można nabywać bez ograniczeń, co wynika z odrębnych przepisów (np. substancje narkotyczne, substancje o znaczeniu strategicznym, zubożające warstwę ozonową i inne).

9) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odczynniki chemiczne w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniom w trakcie transportu oraz dostarczyć je opakowaniach opisanych numerem zamówienia.

10) Zakres zamówienia obejmuje dostawę odczynników, ich transport, rozładunek oraz wniesienie na miejsce przeznaczenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 630 920.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 18 000 PLN. Szczegółowe informacje zawiera rozdział V SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 8 uPzp

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia,o którym mowa w rozdziale III ust. 3 SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

3. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Szczegóły – rozdz. IV ust. 1 pkt 1) SIWZ

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 pkt 1), 3)–6) oraz ust. 4 SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp – brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

1) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika US – szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b) SIWZ

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS – szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. c) SIWZ

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów z rozdz. IV ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa dok. z rozdz. IV ust. 3 pkt 3) SIWZ

7. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: pełnomocnictwo

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów-rozdz. IV SIWZ

9. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2016
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/02/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 (III piętro budynku).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego):

1) Opis techniczny oferowanych produktów, spełniających parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dokument winien potwierdzać, że oferowany produkt posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne jak wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z SIWZ.

Uwaga:

Dokument wymagane tylko w przypadku zaoferowania odczynników równoważnych w stosunku do odczynników opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert:

— Łączna cena ofertowa brutto – 50 %

— Rabat (upust od cen katalogowych) – 10 %

— Termin dostawy – 20 %

— termin płatności faktury VAT – 10 %

Dostęp do internetowej bazy danych wraz z internetowym systemem obsługi zamówień – 10 %

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

3. Zmiana umowy:

1) Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2) Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

a) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. „siła wyższa”, braki magazynowe u producenta, problemy z utrzymaniem czystości partii produkcyjnej u producenta, niedobory surowców i półproduktów na rynkach światowych uniemożliwiające wyprodukowanie partii odczynników; Wykonawca na piśmie lub w formie elektronicznej przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty;

b) wydłużenia terminu dostawy w przypadku, o którym mowa w pkt g) poniżej,

c) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę lub zmiany podwykonawców,

d) zmiany ceny odczynnika/wysokości rabatu w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą/wyższy rabat, na pisemny wniosek jednej ze Stron,

e) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 umowy,

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

g) zakończenia serii produkcyjnej/wycofania zaoferowanego odczynnika oraz rozpoczęcia produkcji odczynnika równoważnego, tj. o takich samych parametrach jakościowych, fizykochemicznych, eksploatacyjnych i technicznych,

h) zmiany klasyfikacji wyrobu przez producenta i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT;

i) zmiany klasyfikacji wyrobu przez producenta i braku możliwości dalszego zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB