« Back to Search« Back to SearchSearch » Protective gear  „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР Плевен

Protective gear

  Pleven Bulgaria — „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР Плевен
Published May 7, 2016
|
Notice type
Award notice
Testing of electrical protection means

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
00
00

България-Плевен: Предпазна екипировка

2016/S 089-159224

Обявление за възложена поръчка – специални сектори

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР Плевен
1752013040070
ул. „Сторгозия“ № 28
На вниманието на: инж. Нина Първанова
5800 Плевен
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 64880922
Адрес за електронна поща: n.parvanova@pl.eso.bg
Факс: +359 64680432

I.2)Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Изпитване на електрозащитни средства.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Плевен.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Изпитване на електрозащитни средства.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

18143000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне с обявяване на конкурентно възлагане на поръчка
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
МЕР-ПЛ/2016/038
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за наличие на квалификационна система

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 183-323997 от 24.9.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: ПЛ-ДОГ-40
Заглавие на обособената позиция: Изпитване на електрозащитни средства
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
29.3.2016
V.1.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 6
V.1.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

РЕЛ ООД — ЕИК 106056104
Промишлена зона
3000 Враца
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 92647138
Факс: +359 92647138

V.1.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
V.1.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
V.1.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
4.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB