« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Laukaan kunta

Construction work

  Laukaa Finland — Laukaan kunta
Published November 25, 2015 — Deadline December 21, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Municipality
If the number of candidates satisfy the minimum requirements is more than elective talks providers, the subscriber compares the applications and selects candidates 3-5 provider in accordance with the benchmarks set out below. The acquisition is the EU threshold value in excess of purchase. The client selects one of (1) the service provider with whom concludes an agreement. Invitation to tender will be sent in the negotiations to selected bidders. House technology also plays a key role in implementing a long-lasting and energy-efficient building. Client carried out by the design engineering group of which it will tender at the same time separately. The project partners will work to RT07-10805, healthy house implementation of criteria and guidelines kriteerit- office building of 2003, in accordance with. BIM objectives specified in the request-offer. Consultant The contract includes project planning, proposals and general planning design guidance of participation and cost accounting. If another agreement is not reached, the contract partners work done in the invitation to tender reimbursed in accordance with the principles of which will be specified. The second contract (Contract 2), a project management contract agreement includes all construction works on the project management contract management tasks, as well as the construction and building equipment systems pre-built to the plans drawn up. The term begins for each contract alekirjoittamisesta contract and is valid until the contractual obligations have been met. Project contractor procurement process planned steps of: - a contract notice - requests to participate, - verification of applications to participate and the potential comparison - selection of tenderers negotiated procedure - Submission of negotiating an invitation, a preliminary mission and the beginning of the tendering thing-books negotiations selected, - negotiations - a possible second round of negotiations, - the provision of the invitation to tender and revised tender documents - Failure of the final tenders, - verification of the tenders and a comparison of the award decision and notification of the decision, - signature of the Agreement 1 (consultancy agreement) after the appeal, - project planning, participation in control of planning, cost accounting, - signature of the Agreement 2 (project management works contract) (the subscriber has a right to decide on the acquisition 2 of the Agreement would not be undertaken).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Laukaa: Rakennustyöt

2015/S 228-414372

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Laukaan kunta
0176478-2
PL 6
Vastaanottaja: Laukaan kunta, tilapalvelu
FI-41341 Laukaa
SUOMI
Puhelin: +358 142675000
Sähköpostiosoite: tekninentoimi@laukaa.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.laukaa.fi/

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Laukaan ekokoulu, Projektinjohtourakka.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Laukaa.

NUTS-koodi FI193

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Tilaaja valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joille neuvottelukutsut lähetetään. Tilaaja valitsee 3–5 tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin neuvotteluihin valittavia tarjoajia, tilaaja vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista 3–5 tarjoajaa jäljempänä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti.
Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.
Tilaaja valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa tekee sopimuksen.
Neuvottelumenettelyä käytetään koska kyseessä uusia innovaatioita tutkiva ainutlaatuinen konseptirakentamishanke jossa selvitetään uudenlaisia toteutustapoja. Hankinnassa yritysten henkilöstön ammatillisella osaamisella, kokemuksella ja kyvykkyydellä on suuri merkitys. Hankinnan kohteena olevat tehtävät ovat tilaajan käsityksen mukaan myös niin laajat ja moniulotteiset, ettei hankinnan luonne mahdollista etukäteistä tarkempaa kokonaishinnoittelua. Tarjouspyyntö lähetetään neuvotteluihin valituille tarjoajille.
Hanke käsittää aluekyläkoulua, päiväkotia ja esikoulua varten rakennettavan uudisrakennuksen, ekokoulun. Ekokoulun suunnittelun pääperiaatteena on kestävä rakentaminen, lähipalvelut, kiertotalouden edistäminen ja siihen oppiminen koulun arjessa sekä ekologisen ajattelumallin juurruttaminen yhteisölliseen oppimisympäristöön. Ekokoulukonseptissa pyritään käyttämään rakennusmateriaalina mahdollisimman paljon puuta, koska se on ekologinen ja kestävä materiaali, jolla on positiiviset vaikutukset sisäilmastoon. Talotekniikalla on myös keskeinen rooli pitkäikäisen ja energiatehokkaan rakennuksen toteuttamisessa.
Tilaaja teettää suunnittelun suunnitteluryhmällä, jonka se kilpailuttaa samanaikaisesti erikseen.
Hankkeen toteutuksessa toimitaan RT07-10805, Terveen talon toteutuksen kriteerit, kriteerit- ja ohjeet toimitilarakentamiselle 2003, mukaisesti.
Suunnittelu toteutetaan 3D-tietomalliperiaatteella, jossa noudatetaan yleisiä tietomallivaatimuksia. Tietomallintamisen tavoitteet tarkennetaan tarjous-pyynnössä.
Projektinjohtototeutus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen sopimus (sopimus 1) tehdään luonnossuunnitteluvaiheessa ja laaditaan konsulttisopimuksena. Konsulttisopimus käsittää projektisuunnittelun, ehdotus- ja yleissuunnittelun suunnitteluohjaukseen osallistumisen ja kustannuslaskennan.
Ensimmäisen sopimuksen päättyessä tilaaja päättää tehdäänkö valittujen sopimuskumppaneiden kanssa toinen sopimus. Mikäli toista sopimusta ei synny, sopimuskumppaneille korvataan tehty työ tarjouspyynnössä täsmennettävien periaatteiden mukaisesti.
Toinen sopimus (sopimus 2), projektinjohtourakan sopimus, sisältää kaikki rakennuskohteen projektinjohtourakan johtamistehtävät sekä rakennus- ja talotekniset työt laadittavien suunnitelmien mukaisesti valmiiksi tehtynä.
Sopimuskausi alkaa kummankin sopimuksen osalta sopimuksen alekirjoittamisesta ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu.
Projektinjohtourakoitsijan hankintaprosessin suunnitellut vaiheet:
— hankintailmoitus,
— osallistumishakemukset,
— osallistumishakemusten tarkastaminen ja mahdollinen vertailu,
— tarjoajien valinta neuvottelumenettelyyn,
— neuvottelukutsun, ennakkotehtävän ja alustavien tarjouspyyntöasia-kirjojen toimittaminen neuvotteluihin valituille,
— neuvottelut,
— mahdollinen toinen neuvottelukierros,
— tarjouspyynnön ja tarkennettujen tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen,
— lopullisten tarjousten jättäminen,
— tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen,
— sopimuksen 1 (konsulttisopimus) allekirjoittaminen valitusajan jälkeen,
— projektisuunnittelu, suunnittelun ohjaukseen osallistuminen, kustannuslaskenta,
— sopimuksen 2 (projektinjohtourakkasopimus) allekirjoittaminen (tilaajalla on oikeus päättää myös hankinta sopimuksen 2 tekemättä jättämisestä).
Tarjoajaehdokkailla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta / tarjouksesta tai esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta. Asiakirjat on saatavilla vain suomen kielellä.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45000000, 71530000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Urakan laajuus ja urakointiaika täsmentyvät tarjouspyynnössä ja urakkasopimuksessa.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1) Yrityksen tulee olla hoitanut yhteiskuntavelvoitteensa. Todistuksena yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta yrityksen tulee antaa seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.
— Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin
— Selvitys yrityksen merkitsemisestä työnantajarekisteriin
— Selvitys yrityksen merkitsemisestä arvonlisävelvollisten rekisteriin
— Kaupparekisteriote
— Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
— Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Ulkomaisista työntekijöistä on toimitettava A1-todistus.
— Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
— Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä:
2) Yrityksen liikevaihto tulee olla keskimäärin vähintään 7,50 miljoonaa EUR, kolmen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan.
3) Yrityksen tulee vakuuttaa ja sillä osoittaa että henkilöstöstä on osoitettavissa vaadittava vähimmäishenkilöstö projektinjohtourakan toteutukseen. Vähimmäishenkilöstöön kuuluu projektipäällikkö, vastaava työnjohtaja, vastuullinen hankintahenkilö ja työmaainsinööri. Henkilöstöä tullaan arvioimaan hankintaprosessin myöhemmissä vaiheissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso kohta III.2.1.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely
Osa ehdokkaista on jo valittu (tarvittaessa tietyntyyppisessä neuvottelumenettelyssä) ei
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
Suunniteltu vähimmäismäärä 3: ja enintään 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: Tilaaja valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joille tarjouspyyntö lähetetään. Tilaaja valitsee 3–5 tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin neuvotteluihin valittavia tarjoajia, tilaaja vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista 3–5 tarjoajaa seuraavien vertailuperusteiden mukaisesti:
1) Ehdokkaan referenssikohteet.
— Kohde joka täyttää RT07-10805, Terveen talon toteutuksen kriteerit, kriteerit – ja ohjeet. Tämän voi osoittaa tilaajan antamalla terve talo – statuksella tai muulla vastaavalla tavalla. Tilaajan edustajan yhteystiedot referenssin liitteeksi mahdollista tarkastusta varten 1 piste / hyväksyttävä referenssihanke, max. 5 referenssiä.
— Opetus- tai muu sosiaalitoimen uudisrakennus (Tilastokeskuksen rakennusluokituksen mukaisesti), joka on kokoluokaltaan vähintään 2 000 brm² 1 piste / hyväksyttävä referenssihanke, max. 5 referenssiä.
— Projektinjohtourakkana toteutettu hanke, jossa tarjoaja on toiminut projektinjohtosopimuksen mukaisena päätoteuttajana 1 piste / hyväksyttävä referenssihanke, max. 5 referenssiä.
— Puurakennushanke, joka on toteutettu massiivihirsi-lamellihirsi-hirsi-CLT rakennetta hyödyntäen tai teollinen puurakentaminen runkorakenteiden osalta kokonaisuutena, suurempi kuin 500 brm² 2 pistettä / hyväksyttävä referenssihanke, max. 5 referenssiä.
— Tietomallihanke, jossa työmaan toteutuksessa on hyödynnetty tietomallia määrälaskennassa, tuotannon suunnittelussa, tuotannon toteutuksessa 1 piste / hyväksyttävä referenssihanke, max. 5 referenssiä.
Referenssikohteeksi hyväksytään vain ehdokkaan toteuttama rakennuskohde joka on valmis ja vastaanotettu. Referenssikohteista huomioidaan kohteet viimeisen viiden vuoden ajalta. Referensseiksi ilmoitetut kohteet voivat olla eri kohteita. Referensseistä tarjoajan tulee ilmoittaa tilaajan edustajan yhteystiedot mahdollista tarkastusta varten. Jos ehdokas vetoaa alihankkijoiden tai esim. konserniyhtiön (muihin kuin tarjoavan toimipisteen) referensseihin tulee osallistumishakemukseen liittää selvitys ja sitoumus siitä että referenssit toteuttaneet resurssit ovat hankkeen käytössä:
2) Kuvaus ehdokkaan laadunvalvontajärjestelmästä ja mahdollinen ulkopuolisen tarkastuslaitoksen pätevyystodistus ehdokkaan laadunvarmistusjärjestelmästä. Yrityskohtaisesta laatujärjestelmästä annetaan 1 piste, ulkopuolisen tarkastuslaitoksen pätevyyden omaavasta laadun-varmistusjärjestelmä 3 pistettä.
3) Kehityshankkeet viimeisen viiden vuoden ajalta, jonka kehitykseen ehdokas on päätoteuttajana osallistunut tai jonka kehittäjänä ehdokas on ollut ja josta on todennettava lopputulos. Kehityshankkeessa tulee olla ollut mukana ehdokkaan ulkopuolisia toimijoita ja esim. Tekesin tai muun vastaavan rahoitus. Hyväksyttäväksi kehityshankkeeksi ei hyväksytä aluekehityshankkeita eikä kiinteistökehittämistä/-jalostamista.
1 piste / hyväksyttävä referenssihanke, max. 5 referenssiä.
Vertailu suoritetaan osallistumishakemuspyynnön liitteenä olevalla pisteytyslomakkeella täysin pistein. Tarjoajiksi valitaan 3–5 eniten pisteitä saanutta ehdokasta.
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.12.2015 - 12:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Hankkeen toteutuksessa toimitaan RT 07-10805, Terveen talon toteutuksen kriteerit – Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle 2003, mukaisesti.
Suunnittelu toteutetaan 3D – tietomalliperiaatteella, jossa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia. Tietomallintamisen tavoitteet tarkennetaan tarjouspyynnössä.

Osallistumishakemuspyynnön liitteineen voi tilata osoitteesta heidi.tiihonen@pts.fi. Osallistumishakemuspyyntö liitteineen toimitetaan ainoastaan sähköisesti.

Suomenkieliset lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee esittää 9.12.2015 klo. 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen tekninentoimi@laukaa.fi. Sähköpostin aihe kenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisätiedot, projektinjohtourakka”. Kaikkiin em. päivämäärään mennessä esitettyihin lisätietopyyntöihin julkais-taan vastaukset Laukaan kunnan internet sivuilla www.laukaa.fi/tarjouspyynnöt 11.12.2015 klo. 12:00. Ehdokkaan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta jättäessään.

Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysyjän nimeä tai muuta ehdokasta koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB