« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Boligkontoret Fredericia Afd. 604

Construction work

  Fredericia Denmark — Boligkontoret Fredericia Afd. 604
Published January 25, 2017 — Deadline February 24, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Boligkontoret Fredericia provider construction of 4,280 sq.m. public housing on a 3426 m 2 large plot of land (building zone 7) by the new district Fredericia C. Furthermore entered 3531 sq.m. private residential / commercial building in a physical blended construction. The general part of the project amounted to approximately 55% of the overall project, while the private sector accounts for about 45%. In the general framework established 41 new homes and a common room. Furthermore, established full basement under the project. The offered turnkey contract relating to the design and execution of the entire general part of the project as well as underground parking, and is subject to the turnkey contractor enters into a conditional purchase agreement on the building right and obligation to construct the private part at their own risk and expense.

Turnkey Contract for the construction of public housing and underground parking in a physically blended construction, which also includes private residential / commercial building. The project offered on behalf of Boligkontoret Fredericia dept. 604. Construction on the general part is offering duty acc. The applicable law, including procurement law and applicable regulations for the construction of public construction. It is a condition of the turnkey contract, the turnkey contractor performs the private part at their own risk and expense.

The supply of the turnkey contract implemented as a negotiated procedure in accordance with § 61-66 in the procurement law. Only pre-qualified bidders are entitled to submit bids and enter into any negotiation. The Contracting Authority reserves the right to award the contract on the basis of the tenderer's first offer and thus not be admitted to negotiation. The process of negotiated procedures are described in the specifications.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 017-026977

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligkontoret Fredericia Afd. 604
Vesterbrogade 4
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kuben Management, Mikael Fauerholm Christensen
E-mail: mfc@kubenman.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.boligfa.dk/

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://boligfa.planroom.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseudbud Kanalbyen ved Lillebælt, Fredericia C.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligkontoret Fredericia udbyder opførelse af 4 280 etagemeter almene boliger på et 3 426 m2 stort grundstykke (byggefelt 7) ved den nye bydel Fredericia C. Endvidere skal der opføres 3 531 etagemeter private boliger/ erhvervsbyggeri i et fysisk samlet blandet byggeri. Den almene del af projekt udgør derfor ca. 55 % af det samlede projekt, mens den private del udgør ca. 45 %. I alment regi etableres der 41 nye boliger og et fælleslokale. Endvidere etableres der fuld kælder under projektet. Den udbudte totalentreprisekontrakten vedrører projektering og udførelse af hele den almene del af projektet samt P-kælder, og er betinget af, at totalentreprenøren indgår betinget købsaftale om byggeret og pligt til at opføre den privat del for egen regning og risiko.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Fredericia C, byggefelt 7, 7000 Fredericia.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbud for opførelse af almene boliger samt P-kælder i et fysisk samlet blandet byggeri, der tillige omfatter private boliger/erhvervsbyggeri. Projektet udbydes på vegne af Boligkontoret Fredericia afd. 604. Byggeriet vedrørende den almene del er udbudspligt iht. gældende ret, herunder udbudsloven og gældende bekendtgørelser vedrørende opførelse af alment byggeri. Det er en betingelse for totalentreprisekontrakten, at totalentreprenøren opfører den private del for egen regning og risiko.

Udbuddet af totalentreprisekontrakten gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med § 61-66 i udbudsloven. Kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud og indgå i en eventuel forhandling. Ordregiver har forbeholdt sig ret til at tildele totalentreprisekontrakten på baggrund af tilbudsgivers første tilbud og således ikke overgå til forhandling. Processen for udbud med forhandling er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelseskriterier, herunder mindstekrav, fremgår af udbudsbetingelserne Del II — Prækvalifikation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af denne udbudsbekendtgørelse del I.3). Ansøgere skal registrerer sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Afgivelse af prækvalifikationsansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT 93 gælder med de præciseringer, der følger af aftalegrundslaget.

Totalentreprisekontrakten omfatter almene boliger. Totalentreprenøren skal medvirke til at sikre, at Bygherren opfylder de særlige krav, som gælder ved alment byggeri. For den almene del af byggeriet gælder endvidere sociale klausuler jf. udbudsmaterialet. Efter arbejdsklausulen skal totalentreprenøren sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der i stk.1 og stk. 2 står:

»§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171,stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.«.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB