« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Chemical reagents

  Katowice Poland — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Published May 12, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€598.00
Winner
Przedsiębiorstwo Nexter Sp. z o.o.

Supply of chemical reagents, testing and alcohol and antibodies for individuals Medical University of Silesia in Katowice. Object of the contract has been divided into 15 packages:

No. 1 - Diagnostic reagents for the determination of the field of clinical biochemistry, Pathobiochemistry, clinical chemistry and laboratory diagnostics

2 - Test for the identification of microorganisms

No. 3 - Paraffin histopathological

No. 4 - Medical products for in-vitro diagnostics

No. 5 - Reagents histopathological

No. 6 - Chemical reagents and substrates according to the catalog BTL or equivalent

No. 7 - Chemical reagents

8 - Test to read the camera illuipro-10 Meridian Bioscience, USA

No. 9 - Rings for susceptibility testing

10 - Alcohol rectified

11 - Chemical reagents

12 - kasetkowy test for the detection of anti-Helicobacter pylori

No. 13 - Reagents

14 - E-tests

15 - Diagnostic tests point.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
69 439,7169439.71
69 439,7169439.71
17 946,4217946.42
17 946,4217946.42
50 40050400
39 20039200
10 76910769
9 4909490
72 653,1572653.15
73 281,6573281.65
12 249,1312249.13
9 861,209861.20
6 3086308
4 4394439
4 1504150
3 114,063114.06
6 292,506292.50
5 5065506
1 084,501084.50
1 0801080
5 0855085
4 8434843
53 35853358
42 33042330
2 777,482777.48
2 647,862647.86

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2016/S 091-163454

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
40-055 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sum.edu.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu oraz przeciwciał dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu oraz przeciwciał dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów:
nr 1 – Odczynniki diagnostyczne do oznaczeń z dziedziny biochemii klinicznej, patobiochemii, chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej
nr 2 – Testy do identyfikacji drobnoustrojów
nr 3 – Parafina histopatologiczna
nr 4 – Produkty medyczne do diagnostyki In-vitro
nr 5 – Odczynniki histopatologiczne
nr 6 – Odczynniki chemiczne i podłoża wg katalogu BTL lub równoważne
nr 7 – Odczynniki chemiczne
nr 8 – Test do odczytu w aparacie illuipro-10, Meridian Bioscience, USA
nr 9 – Krążki do antybiogramu
nr 10 – Alkohol rektyfikowany
nr 11 – Odczynniki chemiczne
nr 12 – Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał anty-Helikobacter pylori
nr 13 – Odczynniki biochemiczne
nr 14 – E-testy
nr 15 – Testy diagnostyczne punktowe.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RZP/PN/150/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 013-018209 z dnia 20.1.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Odczynniki diagnostyczne do oznaczeń z dziedziny biochemii klinicznej, patobiochemii, chemii klinicznej idiagnostyki laboratoryjnej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski
Pl. Jaśminu 2
44-152 Gliwice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 69 439,71 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 69 439,71 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Testy do identyfikacji drobnoustrojów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski
Pl. Jaśminu 2
44-152 Gliwice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 17 946,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 946,42 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Parafina histopatologiczna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elektro Med Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 50 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 39 200 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Produkty medyczne do diagnostyki In-vitro
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mar-Four Marian Siekierski
ul. Kilińskiego 185
90-348 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 769 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 490 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Odczynniki histopatologiczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elektro Med Grzogorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 72 653,15 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 73 281,65 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Odczynniki chemiczne i podłoża wg katalogu BTL lub równoważne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów
ul. Bolesława 13
93-492 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 249,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 861,20 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Odczynniki chemiczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stamar mgr inż. Dorota Szewczyk
ul. F. Perla 5
41-300 Dąbrowa Górnicza
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 308 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 439 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 9 - Nazwa: Krążki do antybiogramu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Diag-Med Grażyna Konecka
ul. Ryżowa 51
02-495 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 150 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 114,06 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 11 - Nazwa: Odczynniki chemiczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stamar mgr inż. Dorota Szewczyk
ul. F. Perla 5
41-300 Dąbrowa Górnicza
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 292,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 506 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 12 - Nazwa: Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał anty-Helikobacter pylori
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fabimex B i W Więcek Spółka Jawna
ul. Cedrowa 16
04-565 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 084,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 080 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 13 - Nazwa: Odczynniki biochemiczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medan Andrzej Hędrzak
ul. Ks. dr A. Korczoka 32
44-103 Gliwice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 085 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 843 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 14 - Nazwa: E-testy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 53 358 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 42 330 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 15 - Nazwa: Testy diagnostyczne punktowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Nexter Sp. z o.o.
ul. Graniczna 66
44-178 Przyszowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 777,48 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 647,86 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 –198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawieraćoznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB