« Back to Search« Back to SearchSearch » Adult and other education services  Ministerstvo pro místní rozvoj

Adult and other education services

  Prague Czech Republic — Ministerstvo pro místní rozvoj
Published February 7, 2017 — Deadline March 6, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.85M

The subject of this contract is a technical organization and lecturing ensure professional educational events and administrative support for the education system in the application MS2014 +. The participant whose bid will be chosen as the best, the framework agreement. Education within the education system in the 2014-2020 programming period vocational training (hereinafter referred to as "system of education") will take the form of full-time training events (training programs, update seminars and ad hoc training).

The purpose of this procurement is to ensure the education system for employees of entities implementation (and other entities involved in the implementation of the ESI funds) below the specified range and quality that matches the rigors of their job.

Description of the contract is detailed in the tender documentation.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Praha: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

2017/S 026-045598

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Ministerstvo pro místní rozvoj
66002222
Staroměstské náměstí 932/6
Praha 1
110 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Doseděl
Tel.: +420 234154302
E-mail: Zdenek.Dosedel@mmr.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mmr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: https://nen.nipez.cz/profil/mmr
Další informace lze získat na jiné adrese:
Ministerstvo pro místní rozvoj
66002222
Staroměstské náměstí 932/6
Praha 1
110 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Doseděl
Tel.: +420 234154302
E-mail: Zdenek.Dosedel@mmr.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mmr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na nasledujúcej adrese:
Ministerstvo pro místní rozvoj
66002222
Staroměstské náměstí 932/6
Praha 1
110 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Josef Ludl
Tel.: +420 234154302
E-mail: Josef.Ludl@mmr.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mmr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Systém vzdělávání v programovém odbdobí 2014–2020 – odborné vzdělávací akce.

II.1.2)Hlavní kód CPV
80400000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je technicko-organizační a lektorské zajištění odborných vzdělávacích akcí a administrativní podpora systému vzdělávání v rámci aplikace MS2014+. S účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude uzavřena rámcová dohoda. Vzdělávání v rámci Systému vzdělávání v programovém období 2014–2020 na odborné vzdělávací akce (dále jen „Systém vzdělávání“) bude probíhat formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře a ad hoc školení).

Účelem této veřejné zakázky je zajištění Systému vzdělávání pro zaměstnance subjektů implementace (a pro další subjekty zapojené do implementace ESI fondů) v dále specifikovaném rozsahu a kvalitě, který odpovídá nárokům kladeným na jejich pracovní pozice.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80400000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění se rozumí celé území České republiky.

II.2.4)Popis zakázky:

Popis zakázky je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Veřejná zakázka je spolufinancována z ESI fondů (Operační program Technická pomoc 2014–2020) v rámci projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/000.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který zadavateli předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v nich dodavatel zapsán, a to v souladu s § 77 odst. 1 ZZVZ.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Zadavatel nevyžaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/03/2017
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/03/2017
Místní čas: 14:00
Místo:

V sídle zadavatele.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek se bude konat bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle Zadavatele na adrese: Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1. Z organizačních důvodů je počet zástupců jednoho účastníka omezen nejvýše na 2.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB