« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical products  Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied

Chemical products

  Bratislava Slovakia — Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
Published August 6, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
LABO – SK, s.r.o.
chemical products

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Chemické výrobky

2016/S 151-273127

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
00598470
Sienkiewiczova 1
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
813 71
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Telefón: +421 904348196
E-mail: unpf.sav@centrum.sk
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.unpf.sav.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1277

I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: veda a výskum

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chemikálie a spotrebný materiál.

Referenčné číslo: 2016001
II.1.2)Hlavný kód CPV
24000000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je dodávka chemikálií a spotrebného materiálu, t. j. nákup chemikálii a drobného laboratórneho materiálu a laboratórnych pomôcok využívaných v biologických a chemických experimentoch, syntéze nových látok využiteľných v medicíne a farmaceutickom priemysle a pod. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 238 200.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
24300000
24210000
24311000
33793000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava-Staré Mesto.

II.2.4)Opis obstarávania:

Podľa bodu II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zatiaľ nebolo pridelené.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných prostriedkov, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program Kvalita životného prostredia), prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 070-121905
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Rámcová dohoda č. 02/LABO/2016

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
01/08/2016
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
LABO – SK, s.r.o.
36365556
Slávičie údolie 102/A,
Bratislava
811 02
Slovensko
Telefón: +421 902902020
E-mail: jan.garai@labo.sk
Kód NUTS: SK010
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 238 200.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Mená a priezviská členov komisie s právom vyhodnocovať: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. , RNDr. Soňa Čačanyiová, PhD., RNDr. Martina Cebová, PhD., Mgr. Anna Zemančíková, PhD. a člen komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Adriana Hrivnáčiková.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/08/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB