« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Gmina Miasta Sopotu

Construction work

  Sopot Poland — Gmina Miasta Sopotu
Published December 1, 2016 — Deadline December 16, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

The object of the procedure is the choice of the private partner for the implemented project, which was named "Energy Complex modernization of public buildings in Sopot."

The project will be carried out on the basis of a public - private partnership within the meaning of the Act on Privatisation, assuming joint implementation projects, based on the division of tasks and risks between the public entity and the private partner. It is expected that the Contractor after the process of thermal modernization will be responsible for managing the energy economy of buildings for the remaining duration of the public-private partnership in order to achieve the effect of energy, economic and environmental projects.

The scope of the order and a detailed description of the contract will be clarified in the course of a competitive dialogue.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sopot: Roboty budowlane

2016/S 232-422465

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 221-402481)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Sopot
81-730
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, Kancelaria Ogólna, pok. nr 16
Tel.: +48 585213762
E-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl
Faks: +48 585510133
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sopot.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”.

Numer referencyjny: ZP.272.32.WSRM.2016.MSt
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego dla realizowanego przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w rozumieniu ustawy o ppp, zakładającej wspólną realizację Przedsięwzięcia, opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Oczekuje się, że Wykonawca po przeprowadzeniu procesu termomodernizacji będzie odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 221-402481

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:

1 (...) obejmującą zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm) :IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

2 (...) czyli co najmniej dwie usługi, które polegały zarządzaniu energią w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujący co najmniej jeden pełny sezon grzewczy, z których co najmniej jedno polegało na zarządzaniu energią w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.): IX, XV.

Powinno być:

1 (...) obejmującą zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

2 (...) czyli co najmniej dwie usługi, które polegały zarządzaniu energią w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujący co najmniej jeden pełny sezon grzewczy, z których co najmniej jedno polegało na zarządzaniu energią w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII.

Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

1 (...) w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania), należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm) :IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

2 (...) w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych,należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.): IX, XV.

Powinno być:

1 (...) w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania), należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

2 (...) w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych,należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

(...) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm): IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

(...) w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych,należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.): IX, XV.

Powinno być:

(...) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

(...) w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych,należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

a (...) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm):IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

b (...) w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych,należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.): IX, XV.

Powinno być:

a (...) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

b (...) w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych,należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Modyfikacja treści ogłoszenia nie prowadzi do zmiany terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”. Termin składania wniosków wyznaczono na dzień 16.12.2016, godz. 12:00. Niniejsza zmiana ogłoszenia staje się integralną częścią dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu. Wszelkie informacje w nim zawarte powinny być uwzględnione w złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB