« Back to Search« Back to SearchSearch » Specialised chemical products  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra

Specialised chemical products

  Bratislava Slovakia — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra
Published December 5, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Syntchem, spol. s r.o.
Chemicals and war material nuclear, chemical and biological protection. The contracting authority intends to purchase for the needs of the Armed Forces of the Slovak Republic following chemical: - Fully heated AOS AOS -NO manual filling - Decontamination solution OR 3 - Filling the kill AOS AOS -ND manual filling - Universal disinfecting set UOS -1M - dose chemicals UV 2000 - disinfecting and inactivating mixture ODS-5 - decontamination agent - powder - decontamination agent 75 ml spray - Decontamination means RSDL to decontaminate the surface of the body 21 ml, - Decontamination means RSDL to decontaminate the surface of the body 42 ml, - disinfecting and KILL mixture of 4 - ODS-4 - Detection filling BIOTEST-10 for RAZOR.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
729 672729672
2020
310 398,33310398.33
729 672729672
2020

Slovensko-Bratislava: Špecializované chemické výrobky

2015/S 236-428219

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti

Tovary

Smernica 2009/81/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra
30845572
Kutuzovova 8
Kontaktné miesto (miesta): Kutuzovova 8
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
832 47 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 960317644
E-mail: natalia.babejova@mod.gov.sk
Fax: +421 960312528

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: www.mod.gov.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Obrana
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vojenský útvar 1042 Čereňany, 972 46 Čereňany.

Kód NUTS SK

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.
Verejný obstarávateľ plánuje nakúpiť pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky nasledujúce chemikálie:
— Náplň s ohrevom AOS -NO AOS ručné plnenie,
— Odmorovací roztok OR3,
— Náplň dezaktivačná AOS -ND AOS ručné plnenie,
— Univerzálna odmorovacia súprava UOS -1M,
— Dávka chemikálií ÚV 2000,
— Odmorovacia a dezaktivačná zmes ODS-5,
— Dekontaminačné činidlo – prášok,
— Dekontaminačné činidlo 75 ml spray,
— Dekontaminačný prostriedok RSDL na dekontamináciu povrchu tela 21 ml,
— Dekontaminačný prostriedok RSDL na dekontamináciu povrchu tela 42 ml,
— Odmorovacia a dezaktivačná zmes 4 – ODS-4,
— Detekčná náplň BIOTEST-10 pre RAZOR.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24950000

II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 729 672 EUR
Vrátane DPH. Sadzba DPH (%) 20

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
AA-K-7-32-OOVMPS
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 76-133982 z 18.4.2015

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Rámcová dohoda č. 2014/528
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
26.11.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Syntchem, spol. s r.o.
Chrenovec-Brusno 198
972 32 Chrenovec-Brusno
SLOVENSKO
E-mail: syntchem@syntchem.sk
Telefón: +421 905423670

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 310 398,33 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 729 672 EUR
Vrátane DPH. Sadzba DPH (%) 20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 48
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizičná agentúra
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 960317644
Fax: +421 960312528

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
2.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB