« Back to Search« Back to SearchSearch » Laboratory furniture  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát

Laboratory furniture

  Košice Slovakia — Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Published June 18, 2016 — Deadline July 3, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
laboratory furniture

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Košice: Laboratórny nábytok

2016/S 117-207873

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2015/S 134-247105)

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
00397768
Šrobárova 2
Košice-mestská časť Staré Mesto
041 80
Slovensko
Kontaktná osoba: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovensko
Telefón: +421 552341143
E-mail: terezia.nagyova@upjs.sk
Fax: +421 556786959
Kód NUTS: SK042

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.upjs.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036

I.1)Názov a adresy
Neurobiologický ústav SAV
00166880
Šoltésovej 4-6
Košice
04001
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Terézia Nagyová, Ing. Martina Žeňuchová
E-mail: terezia.nagyova@upjs.sk
Kód NUTS: SK042

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.neurobiology.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nábytok pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb.

Referenčné číslo: R-42/VO-2015=R-28/VO-2016
II.1.2)Hlavný kód CPV
39180000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a montáž laboratórnych stolov, skríň, nástenných skriniek,digestorov, laminárnych boxov, stojanov pre myši a potkany a ďalšieho labratórneho nábytku a vybavenia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/06/2016
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 134-247105

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.3.7
Namiesto:
Dátum: 30/06/2016
má byť:
Dátum: 30/09/2016
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB