« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Gmina Sosnowiec

Paving and asphalting works

  Sosnowiec Poland — Gmina Sosnowiec
Published April 20, 2016 — Deadline May 30, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
2 m wide with admission to over the common specifications for the cases.

The scope of the project includes:

- Extension of the existing pavement to form during the foot - bicycle including replacement of degraded surfaces, making extensions to the required width (within walking surface with concrete cubes gray surface during the cycling of asphalt-colored - the color of brick);

- Execution of marking horizontal and vertical based on the approved projects of traffic;

- Reconstruction of pedestrian crossings for journeys on foot - bicycle on projected over including the adaptation of existing traffic lights;

- Transfer of colliding objects of the world bus stops, kiosk, road signs and other przycinka and green (within the nursing activities)

- Moving the existing conflicting street lighting.

The scope of the design part:

- Preparation of the construction project;

- Obtaining a decision on the building permit / notification of works;

- Drawing up of projects implementing the road sector, electricity and other required;

- Set the required arrangements;

- Preparation of technical specifications for execution and acceptance of works for the aforementioned sectors;

- Preparation of bill of quantities and the investment cost for the aforementioned sectors;

- The development of information on safety and health;

- The drafting of a permanent traffic organization and the organization for the duration of the works of all required arrangements.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2016/S 077-135572

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
POLSKA
Tel.: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu Wydzial zamówień publicznych
ul. I. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
POLSKA

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy ul. Braci Mieroszewskich wraz z dostosowaniem istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL22B

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa chodnika wraz z przejściami pieszo – rowerowymi i sygnalizacją świetlną w ramach zadania „Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy ul. Braci Mieroszewskich wraz z dostosowaniem istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach”.
2. Założeniem przedsięwzięcia jest utworzenie ciągu pieszo – rowerowego od granicy miast Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich do ronda Jana Pawła II z podziałem na ciąg pieszy min. 1,5 m szerokości i ciąg rowerowy min. 2 m szerokości z dopuszczeniem do ciągu wspólnego dla określonych w specyfikacji przypadkach.
W zakres przedsięwzięcia wchodzi:
— rozbudowa istniejących chodników do postaci ciągu pieszo – rowerowego z uwzględnieniem wymiany zdegradowanych nawierzchni, wykonaniem poszerzeń do wymaganych szerokości (nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej szarej, nawierzchnia ciągu rowerowego z asfaltobetonu barwionego – kolor ceglany);
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w oparciu o zatwierdzone projekty organizacji ruchu;
— przebudowa przejść dla pieszych na przejazdy pieszo – rowerowe na projektowanym ciągu z uwzględnieniem dostosowania istniejących sygnalizacji świetlnych;
— przeniesienie kolidujących obiektów typu wiata przystankowa, kiosk, znaki drogowe i inne oraz przycinka zieleni (w ramach czynności pielęgnacyjnych)
— przestawienie istniejącego kolidującego oświetlenia ulicznego.
Zakres części projektowej:
— sporządzenie projektu budowlanego;
— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót budowlanych;
— sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, elektrycznej i innej wymaganej;
— komplet wymaganych uzgodnień;
— sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych wyżej branż;
— sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż;
— opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
— sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233222, 45233223, 71000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych)
2) Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Sosnowiec, ING Bank Śląski, Nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, II piętro, pokój 310. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11).
7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wyceną sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:
1. Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w formie oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ).
9. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
C. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
D. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale VII ust. I pkt 2 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest poświadczenie lub, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie pozyskać poświadczenia – inny dokument.
Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VII, ust. I, pkt 2 SIWZ.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie /wzór – Załącznik Nr 6 do SIWZ/.
Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VII ust. I pkt 2 SIWZ.
E. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:
1. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
F. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda:
1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
PODMIOT ZAGRANICZNY
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa rozdziale VIII ust. I lit. B) SIWZ:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VIII ust. I lit. B powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na dzień składania ofert w wysokości nie mniejszej niż: 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej:
a) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sygnalizacji świetlnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz,
b) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie ciągów pieszych lub ciągów rowerowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz,
c) 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu ścieżek rowerowych lub ciągów pieszych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz,
d) 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu sygnalizacji świetlnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
o łącznej wartości nie mniejszej niż 210.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się jedną robotą spełniającą łącznie wymagania opisane w lit. a) i b). Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się jedną usługą spełniającą łącznie wymagania opisane w lit. c) i d).
lub
a) robotę w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane obejmującą budowę, przebudowę lub remont ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz
b) robotę w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane obejmującą budowę, przebudowę lub remont sygnalizacji świetlnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
o łącznej wartości nie mniejszej niż 210.000 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się jedną robotą spełniającą łącznie wymagania opisane w lit. a) i b).
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.1. Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami tj.:
— frezarka do nawierzchni drogowych,
— koparko-ładowarka,
— rozkładarka mas bitumicznych dostosowaną do szerokości ciągów rowerowych,
— piła do cięcia asfaltu,
— walec,
— malowarka do oznakowania dróg,
— samochód samowyładowczy,
— dźwig samojezdny.
3.2. Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
— co najmniej 9 robotnikami budowlanymi;
— osobą (osobami) posiadającą (-ymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branżach będących przedmiotem niniejszego zamówienia tj.:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) co najmniej 2 osobami uprawnionymi do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych posiadającymi ukończone szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwą instytucję;
d) osoba posiadająca uprawnienia Inspektora Bezpieczeństwa Pracy lub Koordynatora Bezpieczeństwa Pracy;
e) osoba uprawniona do obsługi geodezyjnej budowy, posiadającą zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
Osoby z uprawnieniami do projektowania:
f) jedna osoba w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
g) jedna osoba w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w lit a)-b) i/lub w lit f)-g), w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin wykonania. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WZP.271.1.31.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2016 - 12:30

Miejscowość:

Urząd Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego, 41-200 Sosnowiec, piętro III, pok.315.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB