« Back to Search« Back to SearchSearch » Refuse and waste related services  Gmina Trzebnica

Refuse and waste related services

  Trzebnica Poland — Gmina Trzebnica
Published February 3, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€1.54M
Winner
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Sp. z o.o.

The scope of the contract includes receiving, transportation and disposal of unsorted municipal waste, and receive, transport and disposal of municipal waste segregated and collected in a selective manner with real estate inhabited located in the municipality of Trzebnica and equipment of these properties with a sufficient number of bags to collect selective municipal waste from the date of signing the contract until 12.31.2019.

The scope of the contract includes receiving, transportation and disposal of unsorted municipal waste, and receive, transport and disposal of municipal waste segregated and collected in a selective manner with residential real estate located in the municipality of Trzebnica and equipment of these properties with a sufficient number of bags for collecting selective waste. The Contractor is obliged to collect and transport: unsorted (mixed) municipal waste with code 20 03 01 separately collected waste broken down into the following fractions: glass (code 20 01 02 15 01 07), paper and cardboard (code 20 01 01, 15 01 01), plastics (codes 20 01 39 15 01 02), composite packaging (code 15 01 05), metals (code 20 01 40 15 01 04), municipal green waste - grass, leaves, small branches ( code 20 02 01), waste electrical and electronic equipment (code 20 01 21 * 20 01 * 23 20 * 01 35 20 01 36), bulky waste (code 20 03 07).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Trzebnica: Usługi związane z odpadami

2017/S 024-042216

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Trzebnica
pl. J. Piłsudskiego 1
Trzebnica
55-100
Polska
Osoba do kontaktów: Szczepan Gurboda
Tel.: +48 713888178/713888177
E-mail: szczepan.gurboda@um.trzebnica.pl
Faks: +48 717227856
Kod NUTS: PL518

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.trzebnica.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica.

Numer referencyjny: TI.271.1.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica oraz wyposażenie tych nieruchomości w odpowiednią ilość worków do zbierania selektywnych odpadów komunalnych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 639 075.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90511000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Trzebnica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica oraz wyposażenie tych nieruchomości w odpowiednią ilość worków do zbierania selektywnych odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, selektywnie zebranych odpadów z podziałem na następujące frakcje: szkło (kody 20 01 02, 15 01 07), papier i tektura (kody 20 01 01, 15 01 01), tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metale (kody 20 01 40, 15 01 04), komunalne odpady zielone – trawa, liście, drobne gałęzie (kod 20 02 01), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 21*,20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Podstawą prawną prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Gmina Trzebnica jest zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, to jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”), spełnia wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zamawiający posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Sp. z o.o. (zwaną dalej „Spółką”). Zamawiający sprawuje nad Spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Kontrola ta sprawowana jest za pośrednictwem Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję pełni Burmistrz Gminy Trzebnica), Rady Nadzorczej oraz za pośrednictwem Stanowiska do Spraw Nadzoru Właścicielskiego i Jednostek Gminnych, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Ponad 90 % działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego.

W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 004-005372
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Sp. z o.o.
Trzebnica
Polska
Kod NUTS: PL518
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 689 500.36 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB