« Back to Search« Back to SearchSearch » Electric buses  Dopravní podnik Ostrava a.s.

Electric buses

  Ostrava Czech Republic — Dopravní podnik Ostrava a.s.
Published January 12, 2017 — Deadline March 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.26M

Subject VZ:

a) Delivery (2) pieces of new single-cell electric bus, the low-editing, powered by electrical energy stored in the traction batteries for public transport;

b) Delivery (2) pieces of mobile charging kit for emergency charging traction batteries and balancing on the supplied single-cell electric bus;

c) the supply, installation and commissioning of one (1) piece of the charging station designed for automatic Boost traction batteries supplied by single-cell electric bus;

d) project documentation charging station in the merged stage for zoning and building permits including itemized budget;

e) delivery of further performance, which is closely specified in the tender conditions, especially in the Purchase Agreement, which is Annex no. 2 W;

f) design ZASKO. Sponsor operators and workers;

g) construction works related to the construction of charging tent. Closer to ZD.

Subject VZ:

a) Delivery (2) pieces of new single-cell electric bus, the low-editing, powered by electrical energy stored in the traction batteries for public transport;

b) Delivery (2) pieces of mobile charging kit for emergency charging traction batteries and balancing on the supplied single-cell electric bus;

c) the supply, installation and commissioning of one (1) piece of the charging station designed for automatic Boost traction batteries supplied by single-cell electric bus;

d) project documentation charging station in the merged stage for zoning and building permits including itemized budget;

e) delivery of further performance, which is closely specified in the tender conditions, especially in the Purchase Agreement, which is Annex no. 2 W;

f) design ZASKO. Sponsor operators and workers;

g) construction works related to the construction of charging tent. Closer to ZD.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Ostrava: Elektrické autobusy

2017/S 008-012307

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Dodávky

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
61974757
Poděbradova 494/2
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00
Česká republika
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Němečková
Tel.: +420 777573363
E-mail: nemeckova@akvt.cz
Kód NUTS: CZ080

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpo.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx
Další informace lze získat na jiné adrese:
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. s r.o.
02476649
Panská 895/6
Praha 1-Nové Město
110 00
Česká republika
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Němečková
Tel.: +420 777573363
E-mail: nemeckova@akvt.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpo.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na nasledujúcej adrese:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
61974757
Poděbradova 494/2
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Eva Kolarčíková
Tel.: +420 597401307
E-mail: ekolarcikova@dpo.cz
Kód NUTS: CZ080

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpo.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

I.6)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice.

Spisové číslo: RVV-43-16-OŘ-Kol-IROP
II.1.2)Hlavní kód CPV
34144910
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmět VZ:

a) dodávka (2) kusů nových jednočlánkových elektrobusů, v nízkopodlažní úpravě, s pohonem na elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro městskou hromadnou dopravu;

b) dodávka (2) kusů mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů a jejich vybalancování na dodaných jednočlánkových elektrobusech;

c) dodávka, montáž a zprovoznění jednoho (1) kusu nabíjecí stanice určené k automatickému rychlodobíjení trakčních baterií dodaných jednočlánkových elektrobusů;

d) zpracování projektové dokumentace nabíjecí stanice ve sloučeném stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu;

e) dodávka dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v Kupní smlouvě, která je Přílohou č. 2 ZD;

f) provedení zašk. obsluhy a pracovníků Zadavatele;

g) stavební práce spojené s výstavbou nabíjecí stan. Blíže v ZD.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 34 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34144910 - MA03 - KA03 - JA04
71356300
71320000
31600000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Město Ostrava, Česká republika, bližší specifikace ohledně místa dodání je uvedeno v zadávací dokumentaci a v Kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 ZD.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět VZ:

a) dodávka (2) kusů nových jednočlánkových elektrobusů, v nízkopodlažní úpravě, s pohonem na elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro městskou hromadnou dopravu;

b) dodávka (2) kusů mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů a jejich vybalancování na dodaných jednočlánkových elektrobusech;

c) dodávka, montáž a zprovoznění jednoho (1) kusu nabíjecí stanice určené k automatickému rychlodobíjení trakčních baterií dodaných jednočlánkových elektrobusů;

d) zpracování projektové dokumentace nabíjecí stanice ve sloučeném stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu;

e) dodávka dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v Kupní smlouvě, která je Přílohou č. 2 ZD;

f) provedení zašk. obsluhy a pracovníků Zadavatele;

g) stavební práce spojené s výstavbou nabíjecí stan. Blíže v ZD.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 34 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Obnova vozového parku MHD v DPO II. lokalita Klimkovice, číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001637.
II.2.14)Další informace

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22.2.2017 v 10:00 hod. v prostorách Zadavatele, tj. Areál autobusy Poruba, adresa: ul. Slavíkova 6229/27A, 708 00 Ostrava-Poruba. Veškeré informace k veřejné zakázce jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci v jejích přílohách. Obchodní podmínky tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel je povinen prokázat, že splňuje Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ. Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci (ust. § 187 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zák. č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ);

c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a to pro obor „technologická zařízení staveb“;

d) dokladu prokazujícího oprávnění dodavatele k montáži, opravám a revizím vyhrazených elektrických zařízení do i nad 1 000 V, min. do 22 kV vydané organizací TIČR (dříve ITI) dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., přílohy č. 2. viz. ZD.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 41 ZZVZ v tomto zadávacím řízení poskytnutí jistoty ve výši 400 000 CZK (čtyřistatisíc korun českých) k zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Bližší specifikace je uvedena v ZD.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 – Kupní smlouva, která je přílohou zadávací dokumentace, zejména čl. VIII kupní smlouvy.

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/03/2017
Místní čas: 10:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/03/2017
Místní čas: 10:35
Místo:

Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 2. poschodí, zasedací místnost.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Z organizačních důvodů můžou být za každého účastníka zadávacího řízení přítomny max. dvě (2) osoby. Zástupce účastníka zadávacího řízení je povinen se prokázat plnou mocí vystavenou účastníkem zadávacího řízení a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti. Bližší info v ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB