« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural and related services  Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Architectural and related services

  Mladá Boleslav Czech Republic — Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Published June 11, 2016 — Deadline August 24, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€629.02k

Subject to procurement services involving the processing of all stages of project documentation, incl. supervision.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
17 000 00017000000

Česká republika-Mladá Boleslav: Architektonické a související služby

2016/S 112-200047

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27256456
tř. Václava Klementa 147/23
Kontaktní místo: Oddělení nákupu
K rukám: Ing. Helena Kocmanová
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
E-mail: helena.kocmanova@onmb.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.klaudianovanemocnice.cz/

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOblastninemocniceMladaBoleslav

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Jiný: akciová společnost
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Pavilon pro matku a dítě – zpracování projektové dokumentace.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz

Kód NUTS CZ020

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování všech stupňů projektové dokumentace, vč. autorského dozoru.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71200000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou zejména tyto okruhy činností:
I. provedení přípravných prací a zpracování podkladů pro zpracování projektové dokumentace, zpracování provozně dispoziční a architektonické studie vč. návrhu provizorních opatření a etapizace výstavby,
II. zpracování dopravní studie – vertikály,
III. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně veřejnoprávního projednání dokumentace pro územní rozhodnutí a získání územního rozhodnutí v právní moci,
IV. zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně veřejnoprávního projednání dokumentace pro stavební povolení a získání stavebního povolení v právní moci,
V. zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a
VI. výkon autorského dozoru po předpokládanou dobu výstavby.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 17 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — splní základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 zákona, – splní profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 zákona Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)],
d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), j) až l)].
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to: – osvědčení o autorizaci pro obor architektura, – osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby, – osvědčení o autorizaci pro obor statika a dynamika staveb, – osvědčení o autorizaci pro obor technika prostředí staveb – specializace technická zařízení budov.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— technický kvalifikační požadavek na předložení seznamu významných služeb dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona, a – technický kvalifikační požadavek na předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky a na doložení jejich vzdělání a odborné kvalifikace dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dodavatel požaduje doložení jedné významné služby obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky. Zadavatel požaduje doložení čtyř osob, na jejichž odbornou kvalifikaci stanovuje požadavky dle zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Nabídková cena. Váha 80

2. Součet závazné doby plnění vymezených částí veřejné zakázky. Váha 20

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 083-147265 ze dne 28.4.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
24.8.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24.8.2016 - 10:05

Místo:

Adresa zadavatele, budova ředitelství.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení přípravných prací a architektonické a projektové přípravy ve výše uvedených druzích a stupních dokumentace k zadavatelem zamýšlené novostavbě Pavilonu pro matku a dítě – pavilonu č. 37A na vymezených částích pozemků p.č. st. 659/1, p.č. st. 569/4 a p.č.st. 659/5 v k.ú. Mladá Boleslav v areálu zdravotnického zařízení zadavatele na adrese V. Klementa 147 v Mladé Boleslavi.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
6.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB