« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical products  Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied

Chemical products

  Bratislava Slovakia — Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
Published April 9, 2016 — Deadline May 23, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€250.00k

The subject of this contract is the supply of chemicals and consumables, ie the purchase of a small chemical laboratory ware and laboratory devices used in biological and chemical experiments, the synthesis of new compounds usable in the medical and pharmaceutical industries and so on. The contract has as part of the services involved in bringing the goods to the place of delivery, to the shoulder in place of its location and the security disposal of used disposable containers.

Detailed description of the object of the contract will be / is given in the tender documents.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
250 000250000
250 000250000

Slovensko-Bratislava: Chemické výrobky

2016/S 070-121905

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
00598470
Sienkiewiczova 1
Kontaktné miesto (miesta): Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava-Staré Mesto
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková
813 71 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO
Telefón: +421 904348196
E-mail: unpf.sav@centrum.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.unpf.sav.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1277

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: veda a výskum
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Chemikálie a spotrebný materiál.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava-Staré Mesto.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 36

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 250 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom tejto zákazky je dodávka chemikálií a spotrebného materiálu, t. j. nákup chemikálii a drobného laboratórneho materiálu a laboratórnych pomôcok využívaných v biologických a chemických experimentoch, syntéze nových látok využiteľných v medicíne a farmaceutickom priemysle a pod. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.
Podrobný opis predmetu zákazky bude/je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24000000, 24300000, 24210000, 24311000, 33793000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Podľa bodu II.1.5) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 250 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
V predloženej ponuke musí byť uchádzačom preukázané zloženie zábezpeky vo výške 7 000 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a podrobne sú rozpísané v súťažných podkladoch. Finančné prostriedky musia byť poukázané na účet verejného obstarávateľa v takom časovom predstihu, aby boli pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných prostriedkov, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program Kvalita životného prostredia), prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov. Úspešnému uchádzačovi/predávajúcemu/ nebude poskytnutá zálohová platba. Podrobné podmienky financovania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia rámcovej dohody.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Ak sa uvedené stane relevantným, úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa:
— § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní; alebo
— čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií týchto dokladov.
Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní;
2. § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom uvedené v bode III.2 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady.
Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj, a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t. j. že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
2. § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate, podpísaného uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné 3 hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. výške 80 000 EUR v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.
Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška obratu za príslušné hospodárske roky.
Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Táto požiadavka verejného obstarávateľa je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spôsobilosti uchádzača, t. j. že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
Na vyčíslenie uvedených obratov sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať, že táto osoba poskytne uchádzačovi plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú budú kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom uvedené v bode III.2 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
— Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru, súčasťou ktorého budú aj referencie alebo ekvivalentné doklady za posledné 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní), potvrdzujúce dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. chemikálie a spotrebný materiál, pričom zmluvná cena referencií alebo ekvivalentných dokladov musí byť v minimálnej súhrnnej hodnote – výške 200 000 EUR bez DPH.
Zo zoznamu dodávok tovaru, súčasťou ktorého budú referencie alebo ekvivalentné doklady, predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke.
Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejným obstarávateľom stanovená predmetná podmienka účasti vyplýva z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača s dodávkou tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento predmet zákazky. Celková hodnota požadovaných referencií vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zúčastniť sa elektronickej aukcie môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote a na miesto stanovené verejným obstarávateľom a ktorých ponuky spĺňajú podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom v tomto oznámení a v predmetných súťažných podkladoch a ktorých verejný obstarávateľ vyzval na účasť v elektronickej aukcii prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako 2 pracovné dni odo dna odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
V zmysle § 43 ods. 3 zákona pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela. Verejný obstarávateľ zašle výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi elektronickými prostriedkami na emailovú adresu uvedenú v ponuke. Ďalšie informácie budú uvedené v predmetných súťažných podkladoch a bližšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii a v pravidlách online elektronického výberového konania.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2016001
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 23.5.2016 - 09:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
23.5.2016 - 09:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 30.11.2016
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23.5.2016 - 10:00
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných prostriedkov, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program Kvalita životného prostredia), prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov.
VI.3)Doplňujúce informácie
1) Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, ktoré musí obsahovať údaje, ktoré preukážu splnenie požadovaných podmienok účasti, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom tretej osoby, čestné vyhlásenie musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač danú podmienku účasti preukazuje prostredníctvom tretej osoby. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. Pri preukazovaní splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, z čestného vyhlásenia musia byť zrejmé náležitosti zoznamu poskytnutých služieb v rozsahu uvedenom v § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: dodávateľ, cena, lehoty dodania a odberateľ.
2) Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV.3.3. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Súťažné podklady vrátane príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme na emailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Súťažné podklady budú tiež prístupné na profile verejného obstarávateľa.
3) Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky.
Komunikačným jazykom v rámci tohto verejného obstarávania je slovenský jazyk.
4) Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti a súťažných podkladov v tomto verejnom obstarávaní a/alebo doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnením vysvetlenia a/alebo doplnenia v profile verejného obstarávateľa za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia dostatočne vopred.
5) Úspešný/í uchádzač/i pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude/ú povinný/í:
a) predložiť zoznam subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia podľa § 45 a § 32 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona, v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona, vrátane čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona, ak sú v čase poskytnutia súčinnosti títo subdodávatelia známi (ďalej len doklad);
b) mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
V prípade, že úspešný/í uchádzač/i pred podpisom rámcovej dohody v lehote podľa bodu 35.4 predmetných súťažných podkladov, t. j. v lehote do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaní, nepredloží doklad podľa písm. a) tohto bodu oznámenia a nebude mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa bodu 35.4 predmetných súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
00598470
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO
E-mail: unpf.sav@centrum.sk
Telefón: +421 904348196

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
5.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB