« Back to Search« Back to SearchSearch » Medical equipments  Szpital Ogólny

Medical equipments

  Wysokie Mazowieckie Poland — Szpital Ogólny
Published July 1, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€41.00
Winner
Beryl Med Ltd 1 Floor, 26 Fouberts Place, London England W1F7PP

Buying disposable medical equipment.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 536 890,971536890.97
209 551,70209551.70
180 657,92180657.92
68 735,5768735.57
66 608,8366608.83
97 130,9097130.90
81 398,7281398.72
22 927,9022927.90
19 552,1319552.13
45 099,7045099.70
5 808,895808.89
55 471,5255471.52
54 451,7854451.78
7 7547754
5 442,595442.59
4 7804780
4 7804780
25 610,2525610.25
25 028,5225028.52
298 327,40298327.40
265 901,08265901.08
6 777,576777.57
5 850,255850.25
153 120153120
7 456,677456.67
218 497,50218497.50
217 462,96217462.96
55 45655456
5 437,405437.40
133 361,50133361.50
133 000,79133000.79
8 1098109
7 036,117036.11
12 24012240
5 9505950
2 2192219
12 956,6012956.60
2 656,172656.17
2 757,552757.55
40 71840718
29 674,3529674.35
4 8954895
4 798,894798.89
440440
440440
15 57515575
14 85514855
1 6001600
2 1002100
10 75010750
10 75010750
100 221,22100221.22
84 661,9784661.97
4848
60,1960.19
70 61570615
17 251,8517251.85
4 5004500
3 296,303296.30
6 5006500
4 7554755
4 7194719
12 01012010
11 75011750
9 0009000
7 883,337883.33
9 0009000
172 158172158
171 833,33171833.33
66 89066890
21 363,8921363.89
21 50021500
21 50021500
31 50031500
31 25031250
33 25033250
2 8652865
2 6202620
432432
540540
840840
5 6505650
4 6004600
487,80487.80
175175

Polska-Wysokie Mazowieckie: Urządzenia medyczne

2016/S 125-223852

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Ogólny
ul. Szpitalna 5
Punkt kontaktowy: Kierownik Działu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej
Osoba do kontaktów: mgr Dorota Zawłocka
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpitalwysmaz.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Ogólny ul. Szpitalna 5 18 -200 Wysokie Mazowieckie – magazyn medyczny.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 536 890,97 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
4/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 071-123960 z dnia 12.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed sp. z.o.o.
ul. M. konopnickiej 11a
Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 209 551,70 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 180 657,92 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 31 Część nr: 31 - Nazwa: Pakiet nr 31
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed sp. z.o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12 – 230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 68 735,57 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 66 608,83 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 36 Część nr: 36 - Nazwa: Pakiet nr 36
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed sp. z.o.o.
ul. M. konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 97 130,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 81 398,72 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 37 Część nr: 37 - Nazwa: Pakiet nr 37
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed sp. z.o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 22 927,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 552,13 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 38 Część nr: 38 - Nazwa: Pakiet nr 38
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed sp. z.o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 45 099,70 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 808,89 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: Pakiet nr 25
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Diag Med
ul. Ryzowa 51
02-495 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 55 471,52 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 54 451,78 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 26 Część nr: 26 - Nazwa: Pakiet nr 26
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZUH Prolab
ul. Rzymowskiego 43 / 3
15-349 Białystok
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 754 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 442,59 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Pakiet nr 12
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medela Polska
ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 780 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 780 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Pakiet nr 16
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska sp. z.o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 610,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 028,52 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: Pakiet nr 17
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska sp. z.o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 298 327,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 265 901,08 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: Pakiet nr 14
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drager Polska sp. z.o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 777,57 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 850,25 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 64 Część nr: 64 - Nazwa: Pakiet nr 64
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Promed SA
ul. Krajewskiego 1b
01-520 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 153 120 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 456,67 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 60 Część nr: 60 - Nazwa: Pakiet nr 60
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Arthrex Polska
ul. Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 218 497,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 217 462,96 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 59 Część nr: 59 - Nazwa: Pakiet nr 59
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eticod
ul. Grzegorzewska 21
40-309 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 55 456 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 437,40 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex sp. z.o.o. sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 133 361,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 133 000,79 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 28 Część nr: 28 - Nazwa: Pakiet nr 28
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex sp. z.o.o. sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 109 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 7 036,11 i najwyższa oferta 12 240 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sorimex sp. z.o.o.
ul. Rowninna 25
87-100 Toruń
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 950 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 219 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Pakiet nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sorimex sp. z.o.o. sp. k.
ul. Równinna 25
87-100 Toruń
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 956,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 656,17 i najwyższa oferta 2 757,55 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Pakiet nr 9
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biameditec sp. z.o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Bialystok
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 40 718 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 674,35 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Pakiet nr 10
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biameditec sp. z.o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 895 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 798,89 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 43 Część nr: 43 - Nazwa: Pakiet nr 43
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biameditec sp. z.o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 440 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 440 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 42 Część nr: 42 - Nazwa: Pakiet nr 42
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Akme sp. z.o.o.
ul. Poloneza 89b
02-826 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 575 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 855 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 45 Część nr: 45 - Nazwa: Pakiet nr 45
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Akme sp. z.o.o.
ul. Poloneza 89b
02-826 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 100 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 32 Część nr: 32 - Nazwa: Pakiet nr 32
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Johnson Johnson Polans sp. z.o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 750 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 750 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: Pakiet nr 21
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska sp. z.o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 100 221,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 84 661,97 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 41 Część nr: 41 - Nazwa: Pakiet nr 41
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska sp. z.o.o.
ul. Partyzancka 133 / 151
95-200 Pabianice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 48 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 60,19 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 51 Część nr: 51 - Nazwa: Pakiet nr 51
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neomed
ul.Kajki 18
05-501 Piaseczno
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 615 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 251,85 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 53 Część nr: 53 - Nazwa: Pakiet nr 53
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neomed
ul. Kajki 18
05-501 Piaseczno
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 296,30 i najwyższa oferta 6 500 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 48 Część nr: 48 - Nazwa: Pakiet nr 48
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

NZ Techno
ul. Berneńska 5a
03-976 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 755 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 719 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 61 Część nr: 61 - Nazwa: Pakiet nr 61
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Erbe Polska
ul. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 010 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 750 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 40 Część nr: 40 - Nazwa: Pakiet nr 40
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sun Med spółka cywilna
ul. Franciszkańska 104/112
91-845 łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 7 883,33 i najwyższa oferta 9 000 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 58 Część nr: 58 - Nazwa: Pakiet nr 58
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Inomed Polska sp. z.o.o.
ul. Racirorskiego 1a/1b
83-000 Pruszcz Gdański
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 172 158 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 171 833,33 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: Pakiet nr 22
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Gambro Poland sp. z.o.o.
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 66 890 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 363,89 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 34 Część nr: 34 - Nazwa: Pakiet nr 34
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Edwards Lifesciences Poland sp. z.o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 500 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 35 Część nr: 35 - Nazwa: Pakiet nr 35
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Emtim
ul. A. Struga 85/5
41-800 Zabrze
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 31 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 31 250 i najwyższa oferta 33 250 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 47 Część nr: 47 - Nazwa: Pakiet nr 47
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Rovers Polska sp. z.o.o.
ul. Stołeczna 10
05-501 Piaseczno
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 865 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 620 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Pakiet nr 18
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med Ltd 1Floor 26Fouberts Place London, England W1F7PP

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 432 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 540 i najwyższa oferta 840 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: Pakiet nr 20
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med Ltd 1 Floor, 26 Fouberts Place London England W1F7PP

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 650 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 600 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 29 Część nr: 29 - Nazwa: Pakiet nr 29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med Ltd 1 Floor, 26 Fouberts Place, London England W1F7PP

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 487,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 175 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a
także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od: 1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub
2)zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie, 6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
zamawiającego – adres strony internetowej.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. 8.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może
nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 11.Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi
jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
12.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 13.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 14.Kopię odwołania zamawiający: 1)przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2)zamieści również na stronie internetowej – adres strony internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15.Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystępuje. 16.Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
17.Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
18.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu. 19.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy UZP
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB