« Back to Search« Back to SearchSearch » Street-cleaning and sweeping services  Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Street-cleaning and sweeping services

  Szczecin Poland — Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Published November 24, 2016 — Deadline December 8, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract scope includes:

a) maintaining the cleanliness by draining 1 261 baskets of street art, 5 times a week,

b) maintaining the cleanliness by draining 1 167 art street baskets, 2 times a week,

c) maintenance of street baskets 2 in an amount of 428 units.

The scope of maintenance when emptying bins includes:

- Systematic emptying street baskets of all impurities according to schedule,

- Cleaning and weeding of the area within a radius of 2 meters around the basket.

The website includes all the baskets baskets repair the damage caused during the operation, performed on a regular basis, as needed, m.in .:

- Cleaning and disinfection of the entire surface of the baskets,

- Remount example. Torn basket (with or without ground)

- Straighten tilted (bent), basket or base

- Welding basket,

- Repair hinges (eg. From unfinished lid)

- Completion of fixing pins,

- Repair ashtrays,

- Removal of graffiti and stickers,

- Painting the basket (in green RAL No. 6029) and the painting of the base,

- Completion of covers (roofs)

- Straightening the covers (roofs)

50-55l. h. digits 9 cm (+/- 0.5 cm)

- Completion of baskets and inserts,

- Fixing the financial mechanism,

- Completion basis for baskets,

- Adjustment or removal of trash,

- Exchange basket new in the case of total devastation, or in the case of a corroded trash.

During the term of the contract completion and maintenance of a fixed number of baskets (in line with the state of adoption)

after each Reset items or installing a new basket of street Contractor is obliged to send a revised list of street baskets to the contracting authority in electronic form within 48 hours of the shift or installation, intervention works related to cleaning within the lane by orders of disposable issued by the Employer up to 5% of the remuneration resulting from the offer of the Contractor.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Szczecin: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2016/S 227-413549

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Tel.: +48 914800528
E-mail: bnowak@zditm.szczecin.pl
Faks: +48 914393003
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zditm.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Numer referencyjny: DZP/65/PN/2016
II.1.2)Główny kod CPV
90610000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

a) utrzymanie w czystości poprzez opróżnianie 1 261 sztuki koszy ulicznych, 5 x w tygodniu,

b) utrzymanie w czystości poprzez opróżnianie 1 167 sztuki koszy ulicznych, 2 x w tygodniu,

c) serwisowanie koszy ulicznych w ilości 2 428 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres utrzymania przy opróżnianiu koszy obejmuje:

— systematyczne opróżnianie koszy ulicznych z wszelkich nieczystości zgodnie z harmonogramem,

— oczyszczanie wraz z odchwaszczaniem powierzchni w promieniu 2 metrów wokół kosza.

Serwis koszy obejmuje wszelkie naprawy uszkodzeń koszy powstałych podczas ich eksploatacji, wykonywane na bieżąco, zgodnie z potrzebą, m.in.:

— mycie i dezynfekcja całej powierzchni koszy,

— ponowne zamontowanie np. wyrwanego kosza (z podłożem lub bez),

— wyprostowanie przechylonego (wygiętego) kosza lub podstawy,

— spawanie kosza,

— naprawa zawiasów (np. od urwanej pokrywy),

— uzupełnianie kołków mocujących,

— naprawa popielniczki,

— usuwanie graffiti oraz naklejek,

— malowanie kosza (na kolor zielony nr RAL 6029) oraz malowanie podstawy,

— uzupełnianie pokryw (daszków),

— prostowanie pokryw (daszków),

— uzupełnianie numerów, na koszach – dla koszy o poj. 35-40 l. wysokość cyfr 5 cm (+/- 0,5cm), dla koszy o poj. 50-55l. wys. cyfr 9 cm (+/- 0,5 cm)

— uzupełnianie koszy i wkładów,

— naprawianie mechanizmu obrotowego,

— uzupełnianie podstaw do koszy,

— przestawienie lub usunięcie kosza,

— wymiana kosza na nowy w przypadku całkowitej dewastacji lub w przypadku skorodowanego kosza.

W trakcie trwania umowy uzupełnianie i utrzymanie stałej liczby koszy (zgodnych ze stanem z dnia przyjęcia),

po każdorazowym przestawieniu lub zamontowaniu nowego kosza ulicznego Wykonawca ma obowiązek przesłania poprawionego wykazu koszy ulicznych do zamawiającego w formie elektronicznej w ciągu 48 godzin od przestawienia lub zamontowania, prace interwencyjne związane ze sprzątaniem w obrębie pasa drogowego wg zleceń jednorazowych wystawianych przez Zamawiającego do wysokości 5 % wartości wynagrodzenia wynikającego z Oferty Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 039-063789
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2016
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 002 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

IV piętro sala konferencyjna pok 402.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Rada Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB