« Back to Search« Back to SearchSearch » Radio, television, communication, telecommunication and related equipment  Östersunds kommun

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

  Östersund Sweden — Östersunds kommun
Published November 22, 2016 — Deadline January 16, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract relates to the different requests of the TV, DVD player, Blu-ray player, CD player, Digital TV boxes, accessories and service.

With accessories we mean wall mounts, cables, adapters, etc.

Procurement Office intends sign a contract with a vendor's offering in the areas mentioned above as well as related accessories and service.

Instruction movie for the submission of tenders: http://www.opic.com/support/tendsignleverantor/instruktionsfilm


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Östersund: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

2016/S 225-410645

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Östersunds kommun
Rådhuset
Att: Gustaf Danielsson
SE-831 82 Östersund
Sverige
E-post: gustaf.danielsson@ostersund.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=115706

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: TendSign
Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=115706&Goto=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=115706&Goto=Tender

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
TV, DVD, Blu-ray, CD, Digitalboxar tillbehör.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Jämtlands län.

NUTS-kod SE322

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen avser beställarnas behov av TV, DVD-spelare, Blu-ray-spelare, CD-spelare, Digitalboxar, tillbehör och service.
Med tillbehör menar vi väggfästen, kablar, adaptrar etc.
Upphandlingskontoret avser teckna avtal med en leverantörs utbud inom ovan nämnda områden samt relaterade tillbehör och service.

Instruktionsfilm för lämnande av anbud: http://www.opic.com/support/tendsignleverantor/instruktionsfilm

II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

32000000, 32300000, 32320000, 32321300, 32324000, 32324300, 32330000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 1.3.2017. Datum för slutförande 28.2.2018

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
1839 - 2016
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
16.1.2017
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 23.3.2017
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 17.1.2017 - 0:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB