« Back to Search« Back to SearchSearch » Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security  Gemeente Lansingerland

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published July 21, 2016 — Deadline July 19, 2020 (in a year)
|
Notice type
Dynamic purchasing system

The municipality Lansingerland allows for the hiring of temporary staff using https://www.lansingerlandhuurtin.nl From 19.07.2016 is in line with the new guidelines for the Procurement Act 2012, the hiring desk of the municipality Lansingerland arranged as dynamic purchasing system (DPS) for categories - Administrative / Secretarial, - automation / ICT, - Administrative, - Interior services / General services - Architecture and Civil engineering - Civil and Public Affairs - services and Facility - Financial and Economic - Healthcare - Registry - Hydrology / ecology - Law - Management / business management, - Education / Science and Culture - Public order and safety - Human Resources, - planning and Environment - Social Affairs and Employment, - Sport and Recreation - Technology (E / WTB / process) - Permits and Enforcement - Traffic and Transport - Sales and Purchase, - Information and Communication and Welfare. The municipality Lansingerland reserves the right to add or change categories at a later time. Additions and / or amendments will be published on https://www.lansingerlandhuurtin.nl The number of jobs is about 30 annually, no rights can be derived. To be considered for future assignments suppliers can subscribe to https://www.lansingerlandhuurtin.nl/registreren and a request for authorization for one or more categories for which they wish to qualify. Any supplier who meets the qualifying criteria will be admitted to https://www.lansingerlandhuurtin.nl such registration No rights can be derived. The DAS https://www.lansingerlandhuurtin.nl is set for the period of one year until 19.07.2020. The municipality Lansingerland reserves the right to annually, without being able to finish giving reasons, the DAS.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Bergschenhoek: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2016/S 139-252229

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
Ter attentie van: Jordy Steenbergen
2662 SB Bergschenhoek
Nederland
E-mail: lansingerland@driessen.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lansingerlandhuurtin.nl/Opdracht/Gemeente-Lansingerland/Inrichten-Inhuurdesk-van-de-gemeente-Lansingerland-als-Dynamisch-aankoopsysteem/1177

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Inrichten Inhuurdesk van de gemeente Lansingerland als Dynamisch aankoopsysteem.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Lansingerland.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De gemeente Lansingerland maakt voor de inhuur van tijdelijk personeel gebruik van https://www.lansingerlandhuurtin.nl Vanaf 19.7.2016 is conform de nieuwe richtlijnen voor de Aanbestedingswet 2012 de inhuurdesk van de gemeente Lansingerland ingericht als Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de categorieën: — Administratief/Secretarieel, — Automatisering/ICT, — Bestuurlijk, — Binnendienst/Algemene dienst, — Bouwkunde en Civiele techniek, — Burger- en Publiekszaken, — Dienstverlening en Facilitair, — Financieel en Economisch, — Gezondheidszorg, — Griffie, — Hydrologie/ecologie, — Juridisch, — Management/bedrijfsvoering, — Onderwijs/ Wetenschap en Cultuur, — Openbare orde en Veiligheid, — Personeel en Organisatie, — Ruimtelijke ordening en Milieu, — Sociale zaken en Werkgelegenheid, — Sport en Recreatie, — Techniek (E/WTB/proces), — Vergunning en Handhaving, — Verkeer en Vervoer, — Verkoop en Inkoop, — Voorlichting en Communicatie en Welzijn. De gemeente Lansingerland behoudt zich het recht voor om op een later moment categorieën toe te voegen of te wijzigen. Toevoegingen en/of wijzigingen zullen worden gepubliceerd op https://www.lansingerlandhuurtin.nl Het aantal opdrachten is ongeveer 30 op jaarbasis, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers zich inschrijven op https://www.lansingerlandhuurtin.nl/registreren en een verzoek tot toelating indienen voor 1 of meerdere categorieën waarvoor men in aanmerking wenst te komen. Iedere leverancier die voldoet aan de kwalificatiecriteria zal worden toegelaten tot https://www.lansingerlandhuurtin.nl Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Het DAS voor https://www.lansingerlandhuurtin.nl wordt ingesteld voor de periode van 1 jaar tot 19.7.2020. De gemeente Lansingerland behoudt zich het recht voor om jaarlijks, zonder opgaaf van redenen, de DAS te kunnen beëindigen.

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79000000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 0
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 0 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 19.7.2016. Voltooiing 19.7.2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Prijs. Weging 100

2. Kwaliteit. Weging 0

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
19.7.2020 - 00:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19.7.2016 - 0:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB