« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction consultancy services  Община Разград

Construction consultancy services

  Razgrad Bulgaria — Община Разград
Published September 9, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
„Техно финанс инженеринг“ ООД
The order involves exercising on a regular and permanent supervision of the site; precise tracking and quality execution of works and compliance of materials with the approved project; giving the necessary consultations, details and specifications and bills of quantities, additionally arising during execution of works necessary for the implementation of the approved project; making design changes imposed by objective reasons / existence of underground communications, unhealthy soil gaps in project and other similar /; reflecting the findings and recommendations in the order book of the construction; signing all acts and protocols under SPA and ordinance № 3 of 31.7.2003 on drawing up acts and protocols during construction; participation in acceptance commissions for commissioning; preparing, if necessary, built documentation reflecting insignificant deviations from the approved plans.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Разград: Строителни консултантски услуги

2016/S 174-312618

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Разград
000505910
бул. „Бели Лом“ № 37А
Разград
7200
България
Лице за контакт: Билял Црънгалов и инж. Ем.Георгиева
Телефон: +359 84618171 / 84618183
Електронна поща: obshtina@razgrad.bg
Факс: +359 84660090
код NUTS: BG324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.razgrad.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page

I.2)Съвместно възлагане
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осъществяване на авторски надзор на строеж „Реконструкция на водопроводи в ж.к. Орел гр. Разград“.

II.1.2)Основен CPV код
71530000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва упражняване на редовен и постоянен авторски надзор на обекта; проследяване точното и качествено изпълнение на СМР и съответствието на вложените материали с одобрения проект; даване на необходимите консултации, детайли и спецификации, и количествени сметки, допълнително възникнали по време на изпълнението на СМР, необходими за изпълнението на одобрения проект; извършване на изменения в проекта, наложени по обективни причини /наличие на подземни комуникации, нездрава почва, пропуски в проекта и други подобни/; отразяване констатациите и предписанията в заповедната книга на строежа; подписване на всички актове и протоколи, съгласно ЗУТ и наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация; изготвяне при необходимост на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 9 350.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

Гр. Разград, ж.к. Орел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва упражняване на редовен и постоянен авторски надзор на обекта; проследяване точното и качествено изпълнение на СМР и съответствието на вложените материали с одобрения проект; даване на необходимите консултации, детайли и спецификации, и количествени сметки, допълнително възникнали по време на изпълнението на СМР, необходими за изпълнението на одобрения проект;извършване на изменения в проекта, наложени по обективни причини /наличие на подземни комуникации, нездрава почва, пропуски в проекта и други подобни/; отразяване констатациите и предписанията в заповедната книга на строежа; подписване на всички актове и протоколи, съгласно ЗУТ и наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация; изготвяне при необходимост на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Обществената поръчка е с предмет авторски надзор на строеж — Реконструкция на водопроводи в ж.к. Орел гр. Разград. Съгласно чл. 162 ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията авторският надзор се упражнява от проектанта, като неговите предписания свързани с авторското му право са задължителни за останалите участници в строителството. Въз основа на договор за проектиране № ПО-04-06/19.01.2016 г. сключен между „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД и „Техно финанс инженеринг“ ООД и съгласно чл. 42 ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху тях.

Поради тези причини възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторското право на проектанта, което е основание възлагането на обществената поръчка да се осъществи по реда на чл. 79 ал. 1 т. 3, б. „в“ от ЗОП чрез договаряне без предварително обявление.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 207
Наименование:

Осъществяване на авторски надзор на строеж „ Реконструкция на водопроводи в ж.к. Орел гр. Разград“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/08/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Техно финанс инженеринг“ ООД
175137334
ж.к. Дианабад бл. 33А вх. А ап. 15
София
1172
България
Телефон: +359 888230625
Електронна поща: b_bojanov@yahoo.com
Факс: +359 84
код NUTS: BG411

Интернет адрес:www.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 350.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB