« Back to Search« Back to SearchSearch » Road transport services  Gemeente Venlo

Road transport services

  Venlo Netherlands — Gemeente Venlo
Published February 15, 2017 — Deadline March 6, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

The assignment from 08/01/2017 transporting students from five of the six principals in individual or collective basis for the benefit of primary education under the direction of, special education, (secondary) special education and regular education for disabled pupils. It concerns the transport of students from the pick-up address (home address or the AZC) to school or work placement or educational center and guest houses (and vice versa).

The municipality of Peel en Maas occurs to 01/08/2018.

There are two separate parcels (10 and 11) for transport by coach from schools to sports facilities in the town of Venray and Venlo. For Lot 7a (Venray) is also deployed a coach serving transport to the Islamic school in Helmond.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Venlo: Wegvervoersdiensten

2017/S 032-058270

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2016/S 240-437619)

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Venlo
54364892
Hanzeplaats 1
Venlo
5912 AT
Nederland
Contactpersoon: Marco Verheijen
Telefoon: +31 773596666
E-mail: AanbestedingEnInkoop@venlo.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.venlo.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingenvervoer regio Noord-Limburg.

Referentienummer: 945480
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het met ingang van 1.8.2017 vervoeren van leerlingen van 5 van de 6 opdrachtgevers op individuele dan wel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreft het vervoer van leerlingen van het ophaaladres (thuisadres of het AZC) naar school, dan wel stageplaats of opvoedkundig centrum en logeerhuizen (en vice versa).

De gemeente Peel en Maas treedt op 1.8.2018 toe.

Er zijn twee aparte percelen (10 en 11) voor het vervoer met touringcar van scholen naar sportaccommodaties in de gemeente Venray en Venlo. Voor perceel 7a (Venray) wordt t.b.v. het vervoer naar de Islamitische school in Helmond ook een touringcar ingezet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/02/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 240-437619

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:
Te lezen:

Gemeente Bergen

331553790

Raadhuisstraat 2

Nieuw-Bergen

5854 AX

Nederland

Telefoon: +31 485348383

E-mail: info@bergen.nl

Fax: +31 485342844

NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bergen.nl

Afdelingsnummer: I.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

I.v.m. publicatie nota van inlichtingen is het vorige leerlingenoverzicht per gemeente komen te vervallen.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB