« Back to Search« Back to SearchSearch » Computer-related equipment  Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Computer-related equipment

  Bielsko-Biała Poland — Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Published December 5, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
DS. Comp Sylwia Dulak
The contract is: 1) Supply of computer equipment for the needs of the Municipal Office in Bielsko-Biala, Town Hall Square 1, that place is the place of performance at / in order. The detailed scope of the contract and requirements specified in Annex 4 to the Terms of Reference (hereinafter referred to as the SETC). 1) Employer allows use of the products (equipment) parts, (equivalent) other than those adopted in the Terms of Reference and its Annexes, which defined type (character), but the quality and performance not inferior (equivalent) on possessed by the equipment indicated by the Employer "The specific scope of the order (minimum requirements)" attached as Annex 4 to nin. Terms of Reference. The burden of proving that the equipment is equivalent to the proposed by the Employer, the responsibility of the Contractor. In such event the Contractor with the tender must submit the relevant documents describing the technical parameters required by law certificates and other documents allowing the products to use, allowing to state clearly that they are indeed equivalent. 2) The Contractor is obliged to repair any damage at the site of delivery, for which the contractor jointly and severally liable, and those acting on his behalf. 3) The Contractor shall maintain proper waste produced as a result of the order and to respect the principles of environmental protection (eg to prevent waste, reduce their number and their negative impact on the environment, to ensure their recycling and proper disposal). 4) The Contracting Authority requires that the Contractor has applied only products: free from legal defects, coming from a legitimate source, purchased at an authorized sales channel producer in the European Union, approved for marketing and use in accordance with applicable regulations, brand new (manufactured no earlier than a year 2015), with high quality and high durability of use.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
105 586,89105586.89
2323
104 846,04104846.04
105 586,89105586.89
2323

Polska-Bielsko-Biała: Sprzęt związany z komputerami

2015/S 236-428066

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Osoba do kontaktów: Sebastian Wasilewski, Bogusława Własińska-Mrowiec
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA
Tel.: +48 334971580
E-mail: informatyka@um.bielsko.pl
Faks: +48 334971786

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://um.bielsko.pl/bip

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Miasto Bielsko-Biała.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, które to miejsce jest miejscem wykonania w/w zamówienia.
Szczegółowy zakres zamówienia i wymogów określony jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(zwanej dalej SIWZ).
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów (sprzętu) zamiennych, (równoważnych) innych niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach, dla których określono typ (znak), jednak o jakości i parametrach nie gorszych (równoważnych) od posiadanych przez sprzęt wskazany przez Zamawiającego w „Szczegółowym zakresie zamówienia (wymagania minimalne)” stanowiącym załącznik nr 4 do nin. SIWZ. Ciężar udowodnienia, że sprzęt jest równoważny w stosunku do zaproponowanego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertą musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
2) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód w miejscu wykonania dostawy, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu.
3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował wyłącznie wyroby: wolne od wad prawnych, pochodzące z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2015), o wysokiej jakości i wysokiej trwałości użytkowania.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30230000, 32420000, 48821000, 30234100, 30236110

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 105 586,89 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
INF.271.21.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 174-316225 z dnia 9.9.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

DS. Comp Sylwia Dulak
oś. Kościuszkowskie 6/229
31-858 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 104 846,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 105 586,89 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB