« Back to Search« Back to SearchSearch » Data services  Община Пловдив

Data services

  Plovdiv Bulgaria — Община Пловдив
Published December 22, 2015 — Deadline January 26, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€90.00k
"Digitization of immovable cultural heritage" under the project "Digital cultural heritage of Plovdiv Municipality" Measure 2 "Documentation of Cultural History" Program BG08 "Cultural heritage and contemporary arts", financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014 . To achieve the objectives of the contract is necessary to implement a set of activities that can be grouped into three main groups as follows: - Operating geodetic base; - Development of specialized map for investment projects; - Exterior laser scanning.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
176 024,70176024.70

България-Пловдив: Услуги по предаване и обработка на данни

2015/S 247-449736

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Място/места за контакт: община Пловдив
На вниманието на: Георги Стоилов, Пламен Панов
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32656734 / 32656771
Адрес за електронна поща: pno@abv.bg
Факс: +359 32656760 / 32656751

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151214tudo2430651

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Място/места за контакт: Деловодство
На вниманието на: Елеонора Димитрова
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32656725

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Дигитализация на недвижимото културно наследство“, в изпълнение на проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив“, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009—2014.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 7: Компютърни и свързаните с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Град Пловдив.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Дигитализация на недвижимото културно наследство“, в изпълнение на проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив“, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009—2014.
За постигане на целите на обществената поръчка е необходимо да се изпълни комплекс от дейности, които могат да бъдат групирани в 3 основни групи, както следва:
— Работна геодезическа основа;
— Изработване на специализирана карта за инвестиционно проектиране;
— Екстериорно лазерно сканиране.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72300000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
„Създаване на единен цифров модел и триизмерно лазерно сканиране на 30 недвижими Обекта — паметници на културата, разположени на територията на Община Пловдив“. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация, част от документацията на настоящата обществена поръчка.
В резултат на извършената работа е необходимо да се предадат следните материали, които е небходимо да отговарят на техническите изисквания.
1. Работна геодезическа основа.
За работната геодезическа основа следва да се предадат следните материали:
— Схема на РГО в цифорв вид на електронен носител, формат DXF;
— Схема на РГО на хартиен носител в подходящ мащаб;
— Координатен регистър на точките от РГО в цифров вид и на хартиен носител.
2.Специализирана карта.
Да се предаде специализирана карта за нуждите на инвестиционното проектиране, за територията на която са разположени Обектите по т. 1.2. Специализираната карта да се предаде в цифров вид на електронен носител във формат DXF, както и на хартиен носител в М 1:250 / М 1:500.
3. Екстериорно лазерно сканиране.
В резултат на извършеното екстериорно лазерно сканиране и дейностите по обработката на данните следва да се предадат следните материали:
1) Резултантен облак от точки на сканирания обект в обменен формат PTS и максимална достигната при сканирането гъстота на точките;
2) Ортофотопланове на всяка фасада за Обектите;
2.1) Ортофотоплан на хартиен носител в М 1:50 или М 1:100 в зависимост от големината на обекта;
2.2) Ортофотоплан в цифров вид — файлове с растерна графика във формат TIFF, приложени във DWG файл и графично оформени с антетка, скали за мащаб и схема на разположението на съответната фасада;
2.3) Видеоклип представящ цялостния екстериор на обекта във формат MP4, със стъпка на дискретизация 25 кадъра в секунда и резолюция на кадрите Full HD 1 920/1 080 p;
2.4) Интерактивен изглед на тримерното сканиране — виртуална разходка около обекта с възможност за визуализация в интернет браузър и инструменти за извършване на метрични измервания върху обекта.
Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 176 024,70 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване 30.4.2017

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранциите се представят в 1 (една) от следните форми:
а) Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „Инвестбанк“ АД — Клон Пловдив, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или
б) Безусловна и неотменяема банкова гаранция — В случай, че участникът представи банкова гаранция за изпълнение, банковата гаранция задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност не може да бъде по-малък от срока на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да е с валидност 6 месеца след приемането на изпълнението.
Изискуеми гаранции:
а) Гаранция за участие — участниците представят гаранция за участие в обществената поръчка. Размерът на гаранцията за участие е 1 000 BGN (хиляда лева).
б) Гаранция за добро изпълнение на договора — 3 % (три процента) от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по гаранцията, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя след изтичане на 6 (шест) месечен срок от приемане на изпълнението и подписване на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложител на настоящата обществена поръчка е община Пловдив в качеството й на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на културата на Р. България, с регистрационен № 24-10М2-2 от 29.4.2015 г., проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив“, изпълняващ се в рамките на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, мярка 2 „Документиране на културната история“, съфинансирана по Финансов механизъм 2009—2014 на Европейското икономическо пространство.
Начин на плащане:
— Авансово плащане — 10 % от стойността на договора, обезпечено със 100 процентова гаранция;
— Междинно плащане — до 70 % от стойността на договора за действително изпълнени услуги. Пълно приспадане на предоставената гаранция за авансово плащане и освобождаването й;
— Окончателно плащане.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка обединението следва да се регистрира в Регистър Булстат съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър Булстат, като представи пред Възложителя: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка е обединение от чуждестранни физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи документ за регистрация от чуждестранната държава, в която са установени.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: 1.1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили през предходните 3 години, считано от дата на подаване на офертата, минимум 3 договора за услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата обществената поръчка.
* Предмет сходен с предмета на дейност на настоящата обществена поръчка:
В понятието „услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ се включват услуги, свързани със следните дейности:
— Екстериорно лазерно сканиране;
— Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, както и дейности по тяхното поддържане;
— Създаване на специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32 от ЗКИР;
— Дейности, свързани с гоедезическо заснемане за целите на инвестиционното проектиране;
— Други геодезически дейности, включително фотограметрични и картографски.
1.2. Участниците следва да разполагат с екип от технически експерти с професионална квалификация и опит, които са достатъчни за осигуряване на изпълнението на предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на техническото задание. Предложеният екип от участника, трябва да включва най-малко 4 (четири) правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР.
1.2.1. Ръководител на проекта.
Ръководителят на проекта следва да има професионална квалификация и опит, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно:
— да бъде правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР;
— да бъде включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност по части: „Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация“;
— да има опит при дейности, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, най-малко 10 (десет) години.
1.2.2. Технически експерти и необходимо оборудване.
Всеки Технически експерт следва да има професионална квалификация и опит, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, който включва:
— да бъде правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР;
— да бъде включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност по части: „Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация“;
— да има опит при дейности, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, най-малко 5 (пет) години.
1.3. Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Изисквания към техническото оборудване на участниците:
Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнението на обществената поръчка. Изискванията за това оборудване са следните:
— Тотални станции — 2 бр.
— GPS (GNSS) приемници — 2 бр.
— Наземен лазерен скенер — 1 бр., който да притежава следните характеристики:
• скорост на сканиране: над 500 000 точки/s;
• точност на определяне на единична точка: 4 mm;
• температурен диапазон на работа - 10/+ 45 градуса по Целзий;
• наличие на вграден компенсатор;
• работен обхват над 100 m.
— Програмни продукти за извършване на следните дейности:
• обработка на геодезически измервания;
• обработка на графична информация във векторен и растерен вид;
• създаване на специализирани карти;
• обработка на тримерни облаци от точки.
1.4. Участниците следва да имат въведен стандарт за качество БДС EN ISO 9001:2008, с обхват „Топографо-геодезически дейности и лазерно сканиране“ или еквивалентен.
Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подобор”:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника Образец № 13;
1.2. Оферта — по образец Образец № 1 (оригинал) Документа „Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат:
— Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП — подава се 1 (една) декларация — Образец № 4 (оригинал);
1.3. Декларация за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Образец № 5;
1.4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Образец № 6 — представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива;
1.5. При участници обединения — нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
1.6. Гаранция за участие — оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
1.8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП Образец № 8;
1.9. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец № 9;
1.10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител Образец № 12;
1.11. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в Раздел III.2.3) от обявлението на обществената поръчка.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице — Документите по т. 1.2 от съдържанието на Плик № 1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Документите по т. 1.10 от съдържанието на Плик № 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 1.2 се представят в официален превод, а документите по т. 1.10, които са на чужд език, се представят и в превод.
2. Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие — Образец № 2. В случай, че е приложимо, прилага се декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП Образец № 10.
3. Съдържание на Плик № 3 „Предлагана цена”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие — Образец № 3.
Предложенията на участника както и всички други документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат представени в зададената от Възложителя форма т.е. по образец, когато и доколкото такъв е даден. Изменение на образците не се допуска.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя минимални изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Възложителят не поставя минимални изисквания.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Списък (осн. чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП) на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участникът подава оферта, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъка се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. В списъка се посочват стойностите, датите и получателите на услугите и към него следва да бъдат приложени удостоверения за добро изпълнение на посочените в списъка услуги. Участникът преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 4 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия от възложителя обем и вид доставки.
2. Участникът следва да представи Декларация-списък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на поръчката (Образец № 7), ведно с Професионални автобиографии и декларация от лицата (Образец № 7.1 и № 7.2).
3. Участникът следва да представи Декларация-списък на необходимото техническо оборудване за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка (свободен текст).
4. Участникът следва да представи (осн. чл. 51, ал. 1, т. 13 и т. 6 от ЗОП) копия на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили през предходните 3 години, считано от дата на подаване на офертата, минимум 3 договора за услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата обществената поръчка.
* Предмет сходен с предмета на дейност на настоящата обществена поръчка:
В понятието „услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ се включват услуги, свързани със следните дейности:
— Екстериорно лазерно сканиране;
— Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, както и дейности по тяхното поддържане;
— Създаване на специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32 от ЗКИР;
— Дейности, свързани с гоедезическо заснемане за целите на инвестиционното проектиране;
— Други геодезически дейности, включително фотограметрични и картографски.
2. Участниците следва да разполагат с екип от технически експерти с професионална квалификация и опит, които са достатъчни за осигуряване на изпълнението на предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на техническото задание. Предложеният екип от участника, трябва да включва най-малко 4 (четири) правоспособни лица по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР.
2.1. Ръководител на проекта.
Ръководителят на проекта следва да има професионална квалификация и опит, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно:
— да бъде правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР;
— да бъде включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност по части: „Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация“;
— да има опит при дейности, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, най-малко 10 (десет) години.
2.2. Технически експерти и необходимо оборудване.
Технически експерти ще извършват реално необходимите дейности, по изпълнение на предмета на обществената поръчка. Всеки Технически експерт следва да има професионална квалификация и опит, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, който включва:
— да бъде правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР;
— да бъде включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност по части: „Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация“;
— да има опит при дейности, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, най-малко 5 (пет) години.
3. Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Изискванията за това оборудване са следните:
— Тотални станции — 2 бр.
— GPS (GNSS) приемници — 2 бр.
— Наземен лазерен скенер — 1 бр., който да притежава следните характеристики:
• скорост на сканиране: над 500 000 точки/s;
• точност на определяне на единична точка: 4 mm;
• температурен диапазон на работа - 10/+ 45 градуса по Целзий;
• наличие на вграден компенсатор;
• работен обхват над 100 m.
— Програмни продукти за извършване на следните дейности:
• обработка на геодезически измервания;
• обработка на графична информация във векторен и растерен вид;
• създаване на специализирани карти;
• обработка на тримерни облаци от точки.
4. Участниците следва да имат въведен стандарт за качество БДС EN ISO 9001:2008, с обхват „Топографо-геодезически дейности и лазерно сканиране“ или еквивалентен.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: да
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: Участниците следва да разполагат с екип от технически експерти с професионална квалификация и опит, които са достатъчни за осигуряване на изпълнението на предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на техническото задание.
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Технически показател. Тежест 60

2. Предлагана цена. Тежест 40

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 26.1.2016 - 17:15
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.1.2016 - 17:15
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.1.2016 - 11:00

Място:

Гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, зала № 36, 2 етаж.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Пълен достъп до документацията е предоставен на посочения интернет адрес на Възложителя.
Разяснения и съобщения за отварянето на ценовите предложения ще се извършва съобразно правилата и сроковете на ЗОП.
Посочената прогнозна стойност на поръчката е лимитна. Посочените единични цени на отделните видове дейности също са лимитни. Представянето на ценова оферта, която не е съобразена с тези условия е основание за отстраняване на участника.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно правилата на чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB