« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical elements, inorganic acids and compounds  Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

Chemical elements, inorganic acids and compounds

  BRATISLAVA Slovakia — Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
Published December 14, 2012
|
Notice type
Qualification system without call for competition
Chemical elements, inorganic acids and compounds

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava Mlynské nivy 47 Contact point(s): Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava For the attention of: Jana Bučányová 821 09 Bratislava 2 SLOVAKIA Telephone: +421 258663174 E-mail: jana.bucanyova@enel.com Fax: +421 258663592 Internet address(es): General address of the contracting entity: www.seas.sk Further information can be obtained from The above mentioned contact point(s) Further documentation can be obtained from The above mentioned contact point(s) Requests to participate or candidatures must be sent to The above mentioned contact point(s)
Main activity
Electricity
Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no
Title attributed to the contract by the contracting entity
Kyselina boritá
Type of contract
Supplies
Description of the works, services or goods to be procured through the qualification system
Kyselina boritá, chemicky čistá, H3BO3 (Boric Acid, Kyselina ortoboritá). Interné označenie materiálovej skupiny: FH20900 – Výrobky a reakčné činidlá pre chemické laboratóriá. Špecifikácia predmetu zákazky: Použitie: Kyselina boritá sa používa v KP ako korekčná chemikália do chladiva I.O., chladiva bazénu vyhoretého paliva, v havarijných systémoch a na dekontaminačné účely. Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu pri dodávke tovaru: Certifikát kvality od výrobcu z každej vyrobenej šarže s uvedením výsledkov analýz chemických parametrov uvedených v požiadavkách na kvalitu dodávky, identifikáciou laboratória, ktoré analýzu vykonalo, pečiatkou a uvedením exspiračnej doby. Požiadavky na balenie: 25 kg vrecia. Požiadavky na kvalitu dodávky: Vychádza z vlastnej špecifikácie – spoločná pre jadrové elektrárne SE a.s. (EBO, EMO). Obsah makrozložky H3BO3 % hmot. >99,8. Obsah izotopu 10B % >19,8. Sodík Na mg/kg <1,0. Chloridy Cl mg/kg <1,0. Sírany SO42- mg/kg <5,0. Fosforečnany PO43- mg/kg <3,0. Železo Fe mg/kg <1,0. Kremík Si O2 mg/kg <10,0. Ťažké kovy ako Pb mg/kg <3,0. Vápnik Ca mg/kg <20,0. Fluoridy F mg/kg <1,0. Nerozpustné látky mg/kg <50,0. Arzén As mg/kg <5,0.
Common procurement vocabulary (CPV)
24311000
Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification: Základné požiadavky, ktoré musí dodávateľ splniť za účelom kvalifikácie sú členené nasledovne: — podmienky na osobné postavenie, — podmienky na ekonomicko-finančné postavenie, — podmienky na technicko-odbornú spôsobilosť, — podmienky na zabezpečenie kvality, — podmienky enviromentálne manažérstvo. Podrobné podmienky účasti a podmienky vedenia kvalifikačného systému sú uvedené v podkladoch pre kvalifikačný systém. Podklady pre kvalifikačný systém sú zverejnené na internetovej stránke obstarávateľa www.seas.sk Tiež sú k dispozícii u kontaktnej osoby uvedenej v oddiele I. tohto oznámenia. Methods according to which each of those conditions will be verified: Postupy overovania splnenia každej z podmienok kvalifikácie sú uvedené v podkladoch pre kvalifikačný systém. Podklady pre kvalifikačný systém sú zverejnené na internetovej stránke obstarávateľa www.seas.sk Tiež sú k dispozícii u kontaktnej osoby uvedenej v oddiele I. tohto oznámenia.
Award criteria
Lowest price
Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes Additional information about electronic auction:
File reference number attributed by the contracting entity
2/2012.
Duration of the qualification system
Indefinite duration
Information about renewals
Renewal of the qualification system: yes formalities necessary for evaluating if requirements are met: Oznámenie o kvalifikačnom systéme bude zverejňované ročne – pravidelné overovanie splnenia podmienok kvalifikačného systému. Informácie sú uvedené v podkladoch pre kvalifikačný systém.
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Additional information
Podklady pre kvalifikačný systém vrátane pravidiel vedenia kvalifikačného systému sú zverejnené na internetovej stránke SEa.s. http://www.seas.sk. Podklady pre kvalifikačný systém, ako aj Informácie o kvalifikačnom systéme tiež poskytne na kontaktnom mieste kontaktná osoba uvedená v oddiele I, tohto oznámenia. Záujemcovia o kvalifikáciu predložia Žiadosť o kvalifikáciu s dokladmi vyžadovanými na splnenie podmienok účasti v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: Jana Bučányová, Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO s označením: Kvalifikačný systém – „Kyselina boritá”. V prípade záujmu skupiny záujemcov – splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami bude prebiehať v slovenskom jazyku. Podmienkou pre kvalifikáciu je registrácia na našom portáli pre dodávateľov MyHome pre materiálovú/é skupinu/y, pre ktorú sa dodávateľ kvalifikuje. Podrobnejšie inštrukcie k práci s portálom a informácie o možnostiach jeho využitia sú uvedené v návode, ktorý je k dispozícii priamo na portáli po registrácii.
Date of dispatch of this notice
12.12.2012

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB