« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)  ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

  Batak Bulgaria — ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“
Published June 9, 2016 — Deadline July 11, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Батак: Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

2016/S 110-195796

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“
2016195800186
обл. Пазарджик, общ. Батак, м. Широка поляна
Батак
4580
България
Лице за контакт: Димитрия Мяхова
Телефон: +359 886543236
Електронна поща: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com
Факс: +359 35532168
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=6

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=6
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите и ловна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на железарски и строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“ за срок от 24 месеца“.

II.1.2)Основен CPV код
44000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на железарски и строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“ за срок от 24 месеца“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 400.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Склада/магазина на изпълнителя или административната сграда на стопанството.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на железарски и строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“ за срок от 24 месеца“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя на възложителя и други артикули освен изброените в техническата спецификация към процедурата, като цената на артикулите, които не са изрично посочени в техническата спецификация ще се формира на основата на действащата към момента на доставката ценова листа на дребно на участника с прилагане на процент търговска отстъпка. Участниците задължително посочват в ценовото си предложение с какъв процент търговска отстъпка от действащата към момента на доставката ценова листа на дребно ще доставят на възложителя артикули, които не са посочени в техническата спецификация.

4. Участникът следва да представи ценова оферта с попълнени цени за всички изброени артикули. Не се допуска, а участникът следва да бъде отстранен от участие, в случай, че представи ценова оферта с липсващи цени, за който и да било от изброените артикули;

5. Начин на заплащане на доставките: за всяка отделна доставка възложителят има право да избере начина на плащане на доставката — в брой или по банкова сметка на изпълнителя, като при плащане по банков път, срокът за плащане е до 30 календарни дни след издаване на фактура и предаването ѝ на възложителя заедно с доставката;

6. При извършена доставка до адреса на възложителя разходите за транспорт са за сметка на изпълнителя.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Офертата включва:

1.1. Опис на съдържанието;

1.2. Техническо предложение, съдържащо:

a) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя;

б) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) Декларация за срока на валидност на офертата.

1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението;

1.4. Ценово предложение.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/07/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/07/2016
Местно време: 10:00
Място:

Комисията разглежда офертите в административната сграда на ТП „ДЛС Широка поляна“ , на посочените в обявлението дата и час.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, като могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/06/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB