« Back to Search« Back to SearchSearch » Various office equipment and supplies  Universiteit Antwerpen

Various office equipment and supplies

  Antwerp Belgium — Universiteit Antwerpen
Published February 1, 2017
|
Notice type
Award notice
Winner
Ricoh Belgium NV

The provision relates to an all-inclusive 'hire and maintenance contract "for the period of 48 months from 5 production units (including 1 color unit) and 1 booklet for the two existing reprographic services from the University of Antwerp.

The subject of the contract is not divided into lots.

The contracting authority shall enter this command as command central in the sense of Art. 2, 4 ° of the Law on public procurement and certain contracts for works, supplies and services from 15.6.2006 in respect of:

1) Province of Antwerp.

2) All the partners of the association AUHA (Association of Universities and Colleges Antwerp).

3) Antwerp Management School.

4) Pidpa.

5) VITO.

Further called "potential entrants".

The tenderer will be awarded to whom this contract by the University of Antwerp confirms by submitting his tender his agreement to tuck at the request of the potential entrants at the same prices and conditions as stipulated in the framework of this contract award procedure, it will conclude a contract the potential entrants. Future orders / contracts of potential entrants will only be placed under one in his own name and for its own account of the potential entrants agreement.

The contractor also acquires no exclusivity.

The award by the University of Antwerp does not imply any obligation on the potential in-switchers to conclude an agreement with the company to whom the contract will be awarded; The award does not imply any purchase obligation for the potential entrants.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Antwerpen: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2017/S 022-038370

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Universiteit Antwerpen
Middelheimlaan 1
Ter attentie van: Elio Berardocco
2020 Antwerpen
België
Telefoon: +32 32653110
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.uantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=261060

I.2)Soort aanbestedende dienst
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Bestek 16 033 all-in huur- en onderhoudscontract van 5 productie kopieertoestellen en 1 booklet voor de dienst reprografie.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen

NUTS-code BE211

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De levering betreft een all-in „huur en onderhoudscontract” voor de periode van 48 maanden van 5 productietoestellen (waarvan 1 kleurtoestel) en 1 booklet voor de 2 bestaande reprografiediensten van de Universiteit Antwerpen.
Het voorwerp van de opdracht is niet opgedeeld in percelen.
De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van art. 2, 4° van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006, ten aanzien van:
1) Provincie Antwerpen.
2) Alle partners van de associatie AUHA (Associatie Universiteiten en Hogescholen Antwerpen).
3) Antwerp Management School.
4) Pidpa.
5) VITO.
Verder genoemd „potentiële instappers”.
De inschrijver aan wie onderhavige opdracht door de Universiteit Antwerpen zal gegund worden, bevestigt door het indienen van zijn offerte zijn akkoord om desgewenst op verzoek van de potentiële instappers tegen dezelfde prijzen en voorwaarden als bedongen in het kader van onderhavige gunningsprocedure, een overeenkomst te zullen sluiten met de potentiële instappers. Toekomstige bestellingen/opdrachten van de potentiële instappers zullen enkel kunnen geplaatst worden op grond van een in eigen naam en voor eigen rekening met de potentiële instappers gesloten overeenkomst.
De gekozen inschrijver verwerft bovendien geen exclusiviteit.
De gunning door de Universiteit Antwerpen houdt geen enkele verplichting in voor de potentiële in-stappers om een overeenkomst te sluiten met het bedrijf aan wie de opdracht zal gegund zijn; de gunning houdt geen enkele aankoopverplichting in voor de potentiële instappers.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30190000, 30000000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 50
2. Kwaliteit. Weging 50
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
Universiteit Antwerpen-16 033-F03
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 049-081153 van 10.3.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ricoh Belgium NV
Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
30.1.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB