« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning services  Esbjerg Kommune, Entreprenør

Cleaning services

  Esbjerg Denmark — Esbjerg Kommune, Entreprenør
Published December 24, 2015 — Deadline February 25, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The project is an in brief the following: The cleanliness of public toilets and chemical toilets contract period is from May 1, 2016 through April 30, 2020 with an option to extend the contract on the same terms in 2x1 years. Act on Employees of Undertakings Act (Act No. 710 of 20.8.2002) applies and the successful tenderer to take over the employees who have been employed with the offered job. Detailed information of the Special Conditions Section 2 additions to ABService § 31 Esbjerg Municipality, Construction, carries out the assignment today. Esbjerg Municipality does not deliver kontrolbud on the task.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Esbjerg: Rengøring

2015/S 249-455327

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Esbjerg Kommune, Entreprenør
Vibevej 8
6705 Esbjerg Ø
DANMARK

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gyufehkkvv

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gyufehkkvv

Yderligere oplysninger fås her: NIRAS A/S
Vestre Havnepromenade 9, Postboks 119
Att: Jannie Weje Stepien
9100 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96306533
Mailadresse: jwn@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gyufehkkvv

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: NIRAS A/S
Vestre Havnepromenade 9, Postboks 119
Att: Jannie Weje Stepien
9100 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96306533
Mailadresse: jwn@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gyufehkkvv

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: NIRAS A/S
Vestre Havnepromenade 9
Att: Jannie Weje Stepien
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96306533
Mailadresse: jwn@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gyufehkkvv

I.2)Type ordregivende myndighed
Regionalt eller lokalt kontor
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Renholdelse af offentlige toiletter.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser

NUTS-kode DK032

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den udbudte opgave omfatter i hovedtræk følgende:
Renholdelse af offentlige toiletter og tørklosetter
Kontraktperioden er fra 1. maj 2016 til og med den 30. april 2020 med option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2x1 år.
Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK 710 af 20.8.2002) er gældende, og tilbudsgiveren skal overtage medarbejdere, som har været beskæftiget med den udbudte opgave. Nærmere oplysning herom i Særlige Betingelser punkt 2, tilføjelser til ABService § 31.
Esbjerg Kommune, Entreprenør, udfører den udbudte opgave i dag. Esbjerg Kommune afgiver ikke kontrolbud på opgaven.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90910000, 90911100

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
· Renholdelse af 1 hæve/sænke urinal
· Renholdelse af 15 stk. tørklosetter — kabiner og raketter
· Renholdelse af 19 toiletbygninger.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2x1 år.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt kontrakten tildeles et konsortium, skal konsortiedeltagerne hæfte solidarisk for kontraktens
opfyldelse og der skal udpeges en, som kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om tilbudsgivers navn, adresse, CVR. nr., kontaktperson og dennes kontaktoplysninger.
Tilbudsgiver skal aflevere en underskrevet tro og loveerklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, samt en underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45 stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet.
Mindstekrav: Det er et krav, at Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over 50.000 kr, jf. tro og loveerlæring. Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrund i art. 45.
Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal aflevere oplysninger om nettoomsætning for opgaver vedrørende indvendig rengøring af lokaler for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Mindstekrav: Tilbudsgiver skal, for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, have en årlig nettoomsætning for opgaver vedrørende indvendig rengøring af lokaler som den udbudte på mindst 2 mio. kr.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver skal aflevere en referenceliste over opgaver vedrørende indvendig rengøring af lokaler som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år.
Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet.
Baserer tilbudsgiver sig på underentreprenører, skal der vedlægges en erklæring fra underentreprenøren om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med entreprisen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have erfaring med en eller flere opgaver vedrørende rengøring af lokaler inden for de seneste 3 år.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
25.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Esbjerg Kommune har valgt at gennemføre dette udbud digitalt igennem iBinder.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gyufehkkvv

Her kan du logge ind, hvis du har en brugerkonto. Såfremt du ikke har en brugerkonto hos iBinder kan du på samme side udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen og login har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 35291000

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives og om hvorvidt klagen indgives i standstill-perioden.
I de tilfælde hvor klagen ikke indgives i standstill-perioden skal klageren oplyse om hvorvidt der begæres opsættende virkning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB