« Back to Search« Back to SearchSearch » Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits  Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

  Katowice Poland — Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Published July 6, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€31.23k
Flame-proof transformer units in the task No. 3

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 465 493,361465493.36
1 377 9001377900
1 033 245,961033245.96
388 000388000
349 877349877
133 200133200
82 370,4082370.40

Polska-Katowice: Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

2016/S 128-230969

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Centrum Logistyki Materialowej, ul. Lompy 14, Katowice
Osoba do kontaktów: Beata Mes
40-039 Katowice
Polska
Tel.: +48 327572905
E-mail: clm.katowice@pgg.pl
Faks: +48 327572304

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 roku. – nr grupy 312-4.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 roku – nr grupy 312-4IV Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 11 Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na: jedną lub więcej części zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31210000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 465 493,36 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
331500987
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 219-400052 z dnia 12.11.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Zespoły transformatorowe ognioszczelne w zakresie zadania nr 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Hamacher Elektrotechnika i Rozdzielnice Sp. z o.o.
ul. Towarowa 10
43-100 Tychy
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 377 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 033 245,96 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2 - Nazwa: Zespoły transformatorowe ognioszczelne w zakresie zadania nr 2, 8, 9
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Apator Mining Sp. z o.o.
ul. al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 388 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 349 877 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3 - Nazwa: Zespoły transformatorowe ognioszczelne w zakresie zadania nr 3
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

POMAR sj
ul. Hermisza 15
Zabrze 41-800
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 133 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 82 370,40 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-767 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-767 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB