« Back to Search« Back to SearchSearch » Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons  Privreda d.o.o.

Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

  Petrinja Croatia — Privreda d.o.o.
Published April 20, 2016 — Deadline May 30, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€86.66k

The subject of procurement is the purchase of equipment for the maintenance of the drainage system in the service area of ​​the Employer.

CPV codes of procurement:

- Group 1: 34115200-8 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons,

- Group 2: 34144700-5 utility vehicles,

- Group 3: 32234000-2 Television cameras closed,

- Group 4: 38221000-0 Geographic information systems (GIS or equivalent).

The bidder is obliged to offer the Client exclusively new and unused equipment.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 260 0002260000
2 880 0002880000
1 513 0001513000
650 000650000
7 303 0007303000

Hrvatska-Petrinja: Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba

2016/S 077-137950

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Privreda d.o.o.
12266526926
Gundulićeva 14.
Služba(e) za kontakt: Pravna služba, komercijala, tehnička služba
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Kardaš, Goran Orešković, Milan Lončar
44250 Petrinja
HRVATSKA
Telefon: +385 44527452/+385 44527454/+385 993759410
E-pošta: pravna-sluzba@privreda-petrinja.hrkomercijala@privreda-petrinja.hrmilan.loncar@privreda-petrinja.hr
Telefaks: +385 44815390/+385 44813748

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0008218

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Drugo
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na adresi Naručitelja koja je definirana u poglavlju 2. ove Dokumentacije za nadmetanje.

NUTS kod HR028

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave je nabava opreme za održavanje sustava odvodnje na uslužnom području Naručitelja.
CPV oznake predmeta nabave:
— Grupa 1: 34115200-8 Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba,
— Grupa 2: 34144700-5 Komunalna vozila,
— Grupa 3: 32234000-2 Televizijske kamere zatvorenog tipa,
— Grupa 4: 38221000-0 Geografski informacijski sustavi (GIS ili jednakovrijedno).
Ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi isključivo novu i nekorištenu opremu.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34115200

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Grupa 1 – Vozila za prijevoz radnika i opreme
— Vozila za prijevoz radnika i opreme – 4 kom,
— Vozila za prijevoz radnika i opreme s kranom – 2 kom,
— Vozila za prijevoz radnika – 4 kom.
Grupa 2 – Vozila za održavanje kanalizacijskog sustava
— Kombinirano vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava ukupno volumena 23 m3 – 1 kom,
— Traktor – 1 kom,
— Traktorska cisterna volumena 3 m3 – 1 kom,
— Traktorska prikolica 6 t – 1 kom.
Grupa 3 – Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 i oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova i ostala oprema
— Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 – 1 kom,
— Oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova – 1 kom,
— Oprema za detekciju plinova – 1 kom,
— Ostala oprema – 1 kom.
Grupa 4 – Oprema i softver za GIS
— Nabava i implementacija GIS-a – 1 kom,
— Oprema odjela održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe – 1 kom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 303 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 180 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Vozila za prijevoz radnika i opreme
1)Kratak opis:
— Vozila za prijevoz radnika i opreme – 4 kom,
— Vozila za prijevoz radnika i opreme s kranom – 2 kom,
— Vozila za prijevoz radnika – 4 kom.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34115200

3)Količina ili opseg:
— Vozila za prijevoz radnika i opreme – 4 kom,
— Vozila za prijevoz radnika i opreme s kranom – 2 kom,
— Vozila za prijevoz radnika - 4 kom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 260 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 180 (od sklapanja ugovora)
Grupa br: 2 Naziv grupe: Vozila za održavanje kanalizacijskog sustava
1)Kratak opis:
— Kombinirano vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava ukupno volumena 23 m3 – 1 kom,
— Traktor – 1 kom,
— Traktorska cisterna volumena 3 m3 – 1 kom,
— Traktorska prikolica 6 t – 1 kom.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34144700

3)Količina ili opseg:
— Kombinirano vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava ukupno volumena 23 m3 – 1 kom,
— Traktor – 1 kom,
— Traktorska cisterna volumena 3 m3 – 1 kom,
— Traktorska prikolica 6 t - 1 kom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 880 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 180 (od sklapanja ugovora)
Grupa br: 3 Naziv grupe: Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 i oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova i ostale opreme
1)Kratak opis:
— Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 – 1 kom,
— Oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova – 1 kom,
— Oprema za detekciju plinova – 1 kom,
— Ostala oprema – 1 kom.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32234000

3)Količina ili opseg:
— Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 – 1 kom,
— Oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova – 1 kom,
— Oprema za detekciju plinova – 1 kom,
— Ostala oprema – 1 kom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 513 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 180 (od sklapanja ugovora)
Grupa br: 4 Naziv grupe: Oprema i softver za GIS
1)Kratak opis:
— Nabava i implementacija GIS-a – 1 kom,
— Oprema odjela održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe – 1 kom.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38221000

3)Količina ili opseg:
— Nabava i implementacija GIS-a – 1 kom,
— Oprema odjela održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe – 1 kom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 650 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 180 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— Da je korisnik garancije Privreda d.o.o.,
— Da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos garancije u slučaju:
a) odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b) dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
c) nedostavljanja izvornika ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi;
d) odbijanja potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi;
e) nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.
Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom, te će ponuda sa tako priloženom bankarskom garancijom biti odbijena sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 2: Obrazac jamstva za ozbiljnost ponude ove Dokumentacije za nadmetanje, odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, u skladu s poglavljem 36. ove Dokumentacije za nadmetanje (Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj omotnici).
Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od Ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima izvornik jamstva za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja, otvoren kod HPB Zagreb, IBAN: HR1023900011100903325. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti evidencijski broj javne nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: model: 00, poziv na broj ______ (navesti OIB uplatitelja). Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda.
Iznos jamstva za ozbiljnost ponude, neovisno o tome da li ponuditelj prilaže jamstvo ili daje novčani polog Naručitelju, ovisno o grupi nabave za koju se predaje ponuda će biti kako slijedi:
Grupa: Opis Iznos jamstva za ozbiljnost ponude (kn) [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave]:
— Grupa 1: Vozila za prijevoz radnika i opreme 111 000,
— Grupa 2: Vozila za održavanje kanalizacijskog sustava 130 000,
— Grupa 3: Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 i oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbei traženje kvarova i ostale opreme 90 000,
— Grupa 4: Oprema i softver za GIS 30 000.
Ponuditelj koji dostavlja ponudu za više grupa predmeta nabave, obvezan je u svakoj ponudi za svaku grupu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za tu grupu predmeta nabave.
Dopušteno je da Zajednica ponuditelja uz ponudu priloži bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude koje se sastoji od više bankovnih jamstava za ozbiljnost ponude, koje daju članovi Zajednice ponuditelja, a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva za grupu predmeta nabave.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 28 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od roka isporuke robe koji je definiran u poglavlju 17. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Bankarska garancija biti će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon datuma završetka važenja Ugovora.
Na zahtjev Naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.
Jamstvo za povrat predujma
Samo za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3
Odabrani ponuditelj za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 ima pravo na isplatu predujma u iznosu u visini od 40 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Za predujam će odabrani ponuditelj za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 Naručitelju (zajedno s jamstvom za uredno izvršenje ugovora) dostaviti jamstvo za povrat predujma u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv” i „bez prigovora” u navedenom iznosu, a sukladno Obrascu jamstva za povrat predujma ove Dokumentacije za nadmetanje. Preostalih 60 % Naručitelj će isplatiti po izdavanju potvrde o ispunjenju ugovora.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od roka isporuke robe koji je definiran u poglavlju 17. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Ako jamstvo za povrat predujma ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 po izdavanju potvrde o ispunjenju ugovora.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj će Naručitelju, u zamjenu za povrat jamstva za izvršenje ugovora, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku najmanje 10 dana prije isteka jamstva za uredno izvršenje ugovora. Jamstvo će biti u istom obliku kao i jamstvo za izvršenje ugovora na iznos u visini od 1,5 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Jamstvo mora pokrivati period jamstvenog roka iz poglavlja 13. ove dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Rok, način i uvjeti plaćanja
Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i nabavu roba koja je predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.
— Samo za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3
U roku od najviše 5 dana od dana dostave garancije za povrat predujma, odabrani će ponuditelj za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 Naručitelju dostaviti službeni zahtjev za isplatu predujma na temelju kojeg će se izvršiti isplata, a sve prema poglavlju 32.3. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Plaćanje se vrši na račun odabranog Ponuditelja u roku od 60 dana od ispostavljenog valjanog računa za ponuđenu Grupu/Grupe robe. Račun za robu ispostavlja se u roku od 8 dana od uredno izvršene isporuke robe. Urednom isporukom smatra se potpisani Zapisnik o primopredaji robe. U slučaju da isporučena oprema ne zadovoljava tražene tehničke specifikacije, zapisnikom se utvrđuje novi rok isporuke (ne dulji od 30 dana od prethodnog roka).
Ako Ponuditelj dio ugovora daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj, Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj mora svom računu obavezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 19. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj je obavezan isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave:
19.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
(a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 19.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Predložak izjave nalazi se u Obrascu 3.1(a): Predložak izjave temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (ponuditelj iz Republike Hrvatske) odnosno Obrascu 3.1(b): Predložak izjave temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (strani ponuditelj) ove Dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz poglavlja 19.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg Ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako Naručitelj nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, može od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prve alineje, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prve i druge alineje ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz poglavlja 19.1.
19.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 19.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1 ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
19.3. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. do 75. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Gospodarski subjekt u ponudi ne treba dostaviti dokument za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 19.3.
U slučaju zajednice Ponuditelja, okolnosti iz poglavlja 19.1, 19.2 i 19.3 utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe poglavlja 19. odnose se i na podizvoditelje, tj. Ponuditelj je za sve podizvoditelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja.
Svi dokazi i dokumenti traženi u poglavlju 19. ove Dokumentacije za nadmetanje mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima ponuditelja, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenta i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
20 Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave:
20.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
20.2 ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 20.1 i 20.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. Predložak izjave nalazi se u Obrascu 3.2: Predložak izjave temeljem čl. 68. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ove Dokumentacije za nadmetanje.
20.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni Naručitelj može dokazati na bilo koji način
Profesionalni propust u smislu poglavlja 20.3 predstavlja propust koji je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa), sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja ili do drugih težih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice Ponuditelja, okolnosti iz poglavlja 20.1., 20.2. i 20.3. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe poglavlja 20.1. i 20.2. odnose se i na podizvoditelje, tj. Ponuditelj je za sve podizvoditelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje ostali razlozi isključenja.
Svi dokazi i dokumenti traženi u poglavlju 20. ove Dokumentacije za nadmetanje mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima ponuditelja, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenta i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 21.2. Uvjeti financijske sposobnosti
21.2.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednje 3 dostupne financijske godine zajedno jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave za grupu nabave za koju predaje ponudu.
21.2.2. Ponuditelj mora u postupku javne nabave za sve svoje poslovne račune dokazati da račun nije bio u blokadi niti jedan dan u prethodnih 6 mjeseci, od dana objave postupka javne nabave.
Financijska sposobnost Ponuditelja se dokazuje:
1. bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, za posljednje 3 dostupne financijske godine, i
2. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, na primjer SOL – 2 ili BON – 2, ili drugi dokument.
U Republici Hrvatskoj obrasci BON-2 i SOL-2 između ostalih podataka pokazuju podatke o iznosu blokade i danima blokade računa gospodarskog subjekta. Izdaju se od strane Financijske agencije, odnosno od bankarskih institucija. Gospodarski subjekti sa sjedištem izvan Republike Hrvatske uvjet iz točke 21.2.2 ove Dokumentacije za nadmetanje dokazuju jednakovrijednim dokumentom koji sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta.
Ako gospodarski subjekt ima više od 1 računa za redovno poslovanje, dužan je dostaviti obrazac BON-2/SOL-2, ili drugi jednakovrijedni dokument za sve svoje poslovne račune.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.
Sposobnost iz poglavlja 21.2. ponuditelj / članovi zajednice Ponuditelja (u slučaju zajednice Ponuditelja) i podizvoditelji (ako se samostalni ponuditelj ili zajednica ponuditelja oslanja na financijsku sposobnost podizvoditelja) dokazuju zajednički.
Temeljem članka 71. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 21.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
21.3.1. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti za Grupu 1:
Broj; Opis; Količina:
Grupa 1 – Vozila za prijevoz radnika i opreme
1.1. Vozila za prijevoz radnika i opreme 4;
1.2. Vozila za prijevoz radnika i opreme s kranom 2;
1.3. Vozila za prijevoz radnika 4.
Ponuditelj koji predaje ponudu za grupu 1 mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, uredno izvršio minimalno:
— 1 ugovor za isporuku 2 ili više vozila za prijevoz radnika i opreme tehničkih karakteristika: nosivosti minimalno 3,5 tona, broj osovina 2, kombi dupla kabina sa minimalno 5 sjedala, snage motora minimalno 100 kW,
— 1 ugovor za isporuku 2 ili više vozila za prijevoz radnika i opreme tehničkih karakteristika: nosivosti minimalno 6,5 tona, broj osovina 2, kombi dupla kabina sa minimalno 5 sjedala, snage motora minimalno 100 kW, s nadogradnjom dizalicom s podiznom moći minimalno 1 500 kg na 2 m od centra dizalice,
— 1 dan ugovor za isporuku 2 ili više vozila za prijevoz radnika: zatvoreni oblik karoserije, minimalne snage motora 70 kW, ukupna dopuštena masa vozila minimalno 2 000 kg, korisne nosivosti vozila 700 kg, dimenzije teretnog vozila min. 3 m3, broj sjedećim mjesta minimalno 2.
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Ponuditelj će dokazati sposobnost ukoliko je iz popisa i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno ispunio ugovorne obveze, kao isporučitelj gore navedene tražene robe istovjetne ili veće složenosti kao predmet ove nabave jer time ponuditelj dokazuje da ima primjereno iskustvo u isporuci upravo robe slične ili istovjetne predmetu nabave, što Naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) isporučiti robu na kvalitetan, stručan, pravovremen i profesionalan način i da će svojim iskustvom upravo na isporuci sličnih roba predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje na sljedeći način:
1. popisom značajnih ugovora o isporuci robe istih ili sličnih predmetu nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom isporučene robe te nazivom druge ugovorne strane, pripremljenom na Obrascu 5 – grupa 1: Iskustvo ponuditelja ove Dokumentacije za nadmetanje, i
2. ovjerenim potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima (prilog uz Obrazac 5 – grupa 1: Iskustvo ponuditelja). Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis ugovora o uslugama mora sadržavati ili mu kao dokaz mora biti priložena potvrda izdana ili potpisana od Naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis ugovora o uslugama kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Svaka potvrda o uredno ispunjenom ugovoru (za ponuditelja) mora sadržavati minimalno:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— naziv ugovora,
— opis isporučene robe/opreme,
— vrijednost ugovora,
— datum početka i završetka ugovora vrijeme i
— mjesto izvršenja ugovora.
3. tehničkim opisom proizvođača opreme (katalog, brošura ili drugi dokument) (prilog uz Obrazac 6.1. – grupa 1: Tehničke specifikacije opreme). Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument) za svaki tip robe (opreme) koja je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u obrascima tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno opisana najznačajnija tehnička obilježja ponuđene opreme te moraju biti priložene fotografije ponuđene opreme.
4. izjavom da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene opreme. Predložak izjave nalazi se u Obrascu 6.2. – grupa 1: Predložak izjave da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene opreme ove Dokumentacije za nadmetanje;
5. izjavom ponuditelja o servisu kojim se osigurava slijedeće:
— Vrijeme odziva ovlaštenog servisa od dana obavijesti o kvaru: na lokaciju isporuke roba najkasnije do kraja slijedećeg radnog dana tijekom razdoblja valjanosti jamstva
— Vrijeme popravka od dana obavijesti ovlaštenom servisu o kvaru: maksimalno 30 dana u slučaju velikih kvarova i maksimalno 10 dana u slučaju manjih kvarova tijekom razdoblja valjanosti jamstva
Predložak izjave nalazi se u Obrascu 6.3. – grupa 1: Predložak izjave o servisu ove Dokumentacije za nadmetanje.
21.3.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti za Grupu 2:
Broj; Opis; Količina:
Grupa 2 - Vozila za održavanje kanalizacijskog sustava
2.1. Kombinirano vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava ukupno volumena 23 m3 (Canal Jet) 1;
2.2. Traktor 1;
2.3. Traktorska cisterna volumena 3 m3 1;
2.4. Traktorska prikolica 6 t 1.
Ponuditelj koji predaje ponudu za grupu 2 mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, uredno izvršio minimalno:
— 1 ugovor za isporuku Kombinirano vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava ukupno volumena 23 m3 (Canal Jet).
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Ponuditelj će dokazati sposobnost ukoliko je iz popisa i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno ispunio ugovorne obveze, kao isporučitelj gore navedene tražene robe istovjetne ili veće složenosti kao predmet ove nabave jer time ponuditelj dokazuje da ima primjereno iskustvo u isporuci upravo robe slične ili istovjetne predmetu nabave, što Naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) isporučiti robu na kvalitetan, stručan, pravovremen i profesionalan način i da će svojim iskustvom upravo na isporuci sličnih roba predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje na sljedeći način:
1. popisom značajnih ugovora o isporuci robe istih ili sličnih predmetu nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom isporučene robe te nazivom druge ugovorne strane, pripremljenom na Obrascu 5 – grupa 2: Iskustvo ponuditelja ove Dokumentacije za nadmetanje, i
2. ovjerenim potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima (prilog uz Obrazac 5 – grupa 2: Iskustvo ponuditelja). Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis ugovora o uslugama mora sadržavati ili mu kao dokaz mora biti priložena potvrda izdana ili potpisana od Naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis ugovora o uslugama kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Svaka potvrda o uredno ispunjenom ugovoru (za ponuditelja) mora sadržavati minimalno:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— naziv ugovora,
— opis isporučene robe/opreme,
— vrijednost ugovora,
— datum početka i završetka ugovora vrijeme i
— mjesto izvršenja ugovora.
3. tehničkim opisom proizvođača opreme (katalog, brošura ili drugi dokument) (prilog uz Obrazac 6.1 – grupa 2: Tehničke specifikacije opreme). Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument) za svaki tip robe (opreme) koja je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u obrascima tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno opisana najznačajnija tehnička obilježja ponuđene opreme te moraju biti priložene fotografije ponuđene opreme;
4. izjavom da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene opreme. Predložak izjave nalazi se u Obrascu 6.2 – grupa 2: Predložak izjave da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene opreme ove Dokumentacije za nadmetanje;
5. izjavom ponuditelja o servisu kojim se osigurava slijedeće:
— Vrijeme odziva ovlaštenog servisa od dana obavijesti o kvaru: na lokaciju isporuke roba najkasnije do kraja slijedećeg radnog dana tijekom razdoblja valjanosti jamstva
— Vrijeme popravka od dana obavijesti ovlaštenom servisu o kvaru: maksimalno 30 dana u slučaju velikih kvarova i maksimalno 10 dana u slučaju manjih kvarova tijekom razdoblja valjanosti jamstva.
Predložak izjave nalazi se u Obrascu 6.3 – grupa 2: Predložak izjave o servisu ove Dokumentacije za nadmetanje.
21.3.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti za Grupu 3:
Broj; Opis; Količina:
Grupa 3 – Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 i oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova i ostala oprema;
3.1. Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 1;
3.2. Oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova 1;
3.3. Oprema za detekciju plinova 1;
3.4. Ostala oprema 1.
Ponuditelj koji predaje ponudu za grupu 3 mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, uredno izvršio minimalno:
— 1 ugovor za isporuku specijalnog vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje minimalnog raspona promjera DN 150-1500.
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Ponuditelj će dokazati sposobnost ukoliko je iz popisa i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno ispunio ugovorne obveze, kao isporučitelj gore navedene tražene robe istovjetne ili veće složenosti kao predmet ove nabave jer time ponuditelj dokazuje da ima primjereno iskustvo u isporuci upravo robe slične ili istovjetne predmetu nabave, što Naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) isporučiti robu na kvalitetan, stručan, pravovremen i profesionalan način i da će svojim iskustvom upravo na isporuci sličnih roba predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje na sljedeći način:
1. popisom značajnih ugovora o isporuci robe istih ili sličnih predmetu nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom isporučene robe te nazivom druge ugovorne strane, pripremljenom na Obrascu 5 – grupa 3: Iskustvo ponuditelja ove Dokumentacije za nadmetanje, i
2. ovjerenim potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima (prilog uz Obrazac 5 – grupa 3: Iskustvo ponuditelja). Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis ugovora o uslugama mora sadržavati ili mu kao dokaz mora biti priložena potvrda izdana ili potpisana od Naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis ugovora o uslugama kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Svaka potvrda o uredno ispunjenom ugovoru (za ponuditelja) mora sadržavati minimalno:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— naziv ugovora,
— opis isporučene robe/opreme,
— vrijednost ugovora,
— datum početka i završetka ugovora vrijeme i
— mjesto izvršenja ugovora.
3. tehničkim opisom proizvođača opreme (katalog, brošura ili drugi dokument) (prilog uz Obrazac 6.1 – grupa 3: Tehničke specifikacije opreme). Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument) za svaki tip robe (opreme) koja je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u obrascima tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno opisana najznačajnija tehnička obilježja ponuđene opreme te moraju biti priložene fotografije ponuđene opreme;
4. izjavom da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene opreme. Predložak izjave nalazi se u Obrascu 6.2 – grupa 3: Predložak izjave da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene opreme ove Dokumentacije za nadmetanje;
5. izjavom ponuditelja o servisu kojim se osigurava slijedeće:
— Vrijeme odziva ovlaštenog servisa od dana obavijesti o kvaru: na lokaciju isporuke roba najkasnije do kraja slijedećeg radnog dana tijekom razdoblja valjanosti jamstva,
— Vrijeme popravka od dana obavijesti ovlaštenom servisu o kvaru: maksimalno 30 dana u slučaju velikih kvarova i maksimalno 10 dana u slučaju manjih kvarova tijekom razdoblja valjanosti jamstva.
Predložak izjave nalazi se u Obrascu 6.3 – grupa 3: Predložak izjave o servisu ove Dokumentacije za nadmetanje.
21.3.4. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti za Grupu 4:
Broj; Opis; Količina:
Grupa 4 – Oprema i softver za GIS;
5.1. Nabava i implementacija GIS-a 1;
5.2. Oprema odjela održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe 1.
Ponuditelj koji predaje ponudu za grupu 4 mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, uredno izvršio minimalno:
— 1 ugovor za isporuku opreme i softvera za GIS sustava min. 250 km vodoopskrbne mreže.
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Ponuditelj će dokazati sposobnost ukoliko je iz popisa i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno ispunio ugovorne obveze, kao isporučitelj gore navedene tražene robe istovjetne ili veće složenosti kao predmet ove nabave jer time ponuditelj dokazuje da ima primjereno iskustvo u isporuci upravo robe slične ili istovjetne predmetu nabave, što Naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) isporučiti robu na kvalitetan, stručan, pravovremen i profesionalan način i da će svojim iskustvom upravo na isporuci sličnih roba predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje na sljedeći način:
1. popisom značajnih ugovora o isporuci robe istih ili sličnih predmetu nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom isporučene robe te nazivom druge ugovorne strane, pripremljenom na Obrascu 5 – grupa 4: Iskustvo ponuditelja ove Dokumentacije za nadmetanje, i
2. ovjerenim potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima (prilog uz Obrazac 5 – grupa 4: Iskustvo ponuditelja). Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis ugovora o uslugama mora sadržavati ili mu kao dokaz mora biti priložena potvrda izdana ili potpisana od Naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis ugovora o uslugama kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Svaka potvrda o uredno ispunjenom ugovoru (za ponuditelja) mora sadržavati minimalno:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— naziv ugovora,
— opis isporučene robe/opreme,
— vrijednost ugovora,
— datum početka i završetka ugovora vrijeme i
— mjesto izvršenja ugovora.
3. tehničkim opisom proizvođača opreme (katalog, brošura ili drugi dokument) (prilog uz Obrazac 6.1 – grupa 4: Tehničke specifikacije opreme). Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument) za svaki tip robe (opreme) koja je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u obrascima tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno opisana najznačajnija tehnička obilježja ponuđene opreme te moraju biti priložene fotografije ponuđene opreme.
Sposobnost iz poglavlja 21.3. ponuditelj / članovi zajednice Ponuditelja (u slučaju zajednice Ponuditelja) i podizvoditelji (ako se samostalni ponuditelj ili zajednica ponuditelja oslanja na tehničku i stručnu sposobnost podizvoditelja) dokazuju zajednički.
Temeljem članka 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Svi dokazi i dokumenti traženi u poglavlju 21. ove Dokumentacije za nadmetanje mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima ponuditelja, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenta i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
3.1/1
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 30.5.2016 - 10:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 150 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.5.2016 - 10:00

Mjesto

Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 159. Zakona o javnoj nabavi. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj će, sukladno članku 157. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

PRIVREDA d.o.o. Petrinja Pravna služba
Gundulićeva 14
44 250 Petrinja
HRVATSKA
E-pošta: pravna-sluzba@privreda-petrinja.hr
Telefon: +385 44527452
Telefaks: +385 44815390

VI.5)Datum slanja ove objave:
15.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB