« Back to Search« Back to SearchSearch » Furniture  NV Nederlandse Gasunie

Furniture

  Groningen Netherlands — NV Nederlandse Gasunie
Published June 16, 2016 — Deadline August 1, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract consists of the following components:

1. the supply, assembly and installation, in all office environments used by Gasunie, standard office furniture (hereinafter referred to as basic package);

2. providing upon request, assembly and installation, in all office environments used by Gasunie, non-standard office furniture and related decor elements. Examples include lounge furniture, partitions, wardrobe facilities, workplace lighting, etc .;

3. at the request of and / or in consultation with the designated Gasunie (interior) architects, giving (layout) advice;

4. active thinking at the request of Gasunie and develop innovative devices and new device concepts for office-related environments;

5. Replacement investments: ensuring requested by Gasunie for responsible disposal and processing of office furniture and furnishing elements for which no destination can be found more Gasunie;

6. supply at the request of rental furniture (workstations).

The following items are not included in the scope of the contract:

1. specialized OHS furniture;

This is health and safety related furniture custom-developed, with a highly specialized nature, different from Gasunie in use standard furniture lines;

2. permanent establishment ( "timber").

These include permanent establishment elements (reception) counters, kitchen.

The brief provides a detailed description of the assignment and has added Ariba Sourcing.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Groningen: Meubilair

2016/S 115-205307

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

NV Nederlandse Gasunie
152182772
Concourslaan 17
Ter attentie van: Anna Garate
9727 KC Groningen
Nederland
Telefoon: +31 611005075
E-mail: A.L.Garate@gasunie.nl
Fax: +31 505211929

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.gasunie.nl

Elektronische toegang tot informatie : http://gasunie.supplier.ariba.com/register

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=83670

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Europese openbare aanbesteding Meubilair.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: NEDERLAND.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het leveren, monteren en plaatsen, binnen alle kantooromgevingen in gebruik bij Gasunie, van standaard kantoormeubilair (hierna vermeld als basispakket);
2. het op verzoek leveren, monteren en plaatsen, binnen alle kantooromgevingen in gebruik bij Gasunie, van niet-standaard kantoormeubilair en daaraan gerelateerde inrichtingselementen. Voorbeelden zijn: loungemeubilair, scheidingswanden, garderobevoorzieningen, werkplekverlichting, etc.;
3. het op verzoek van en/of in overleg met de door Gasunie aangewezen (interieur)architect, geven van (inrichtings)adviezen;
4. het op verzoek van Gasunie actief meedenken en ontwikkelen van innovatieve inrichtingen en nieuwe inrichtingsconcepten voor kantoor gerelateerde omgevingen;
5. bij vervangingsinvesteringen: het op verzoek van Gasunie zorgdragen voor een verantwoorde afvoer en verwerking van kantoormeubilair en inrichtingselementen waarvoor binnen Gasunie geen bestemming meer kan worden gevonden;
6. het op verzoek leveren van huurmeubilair (werkplekken).
De volgende onderdelen behoren niet tot de scope van de opdracht:
1. gespecialiseerd arbo meubilair;
Dit is arbo gerelateerd meubilair op maat ontwikkeld, met een zeer specialistisch karakter, afwijkend van bij Gasunie in gebruik zijnde standaard meubellijnen;
2. vaste inrichting („timmerwerk”).
Dit zijn bijvoorbeeld vaste inrichtingselementen als (receptie)balies, keukeninrichting.
Het programma van eisen geeft een nadere beschrijving van de opdracht en is toegevoegd in Ariba eSourcing.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000, 39130000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Zie waarde in EUR.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: De looptijd van de opdracht is vier (4) jaar met tweemaal (2) een optie tot verlenging van twee (2) jaar.
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten, geraamd tijdsbestek voor latere oproepen tot mededinging:
In maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Eis: geen crimineel verleden.
Beschrijving:
De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);
d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).
Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Wetsverwijzing: geen crimineel verleden.
Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op Bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Criterium: Kwaliteit/prijs. Beschrijving: gunning vindt plaats op basis van het criterium „de economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI). Kwaliteit — Verzorgen van instructies — Case inrichtingsvraagstuk — Case innovatievraagstuk bezettingsgraad — Proefopstelling Prijs — Prijs basispakket — Prijsvorming niet-standaard producten

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EA-2016.16/AG
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
1.8.2016 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
Gasunie maakt gebruik van een elektronisch inkoopsysteem.

De gevraagde informatie moet door de aanbieder zelf op het Gasunie platform geplaatst worden. Voor de EERSTE registratie wordt het Gasunie platform benaderd via de volgende link benaderd: http://gasunie.supplier.ariba.com/register

De bijbehorende gebruiksaanwijzingen kunnen via de volgende link benaderd worden: http://www.gasunie.nl/leveranciers (engels: http://www.gasunie.nl/en/suppliers). Indien u na het lezen van de handleiding bij de registratie nog steeds tegen problemen aanloopt, dient u deze onmiddellijk te adresseren bij het Gasunie contact zoals vermeld in deze aankondiging.

De aanbieder dient zich er van bewust te zijn dat de gegeven informatie opgenomen wordt in het Supplier Information systeem (SIM) en in deze fase gebruikt wordt als input en derhalve gebruikt kan worden als selectiecriteria. De aanbieder moet zich zelf registreren op het elektronische inkoopsysteem Ariba. Als aanmelder bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie en aanmelding in het inkoopsysteem.
Direct na uw registratie dient u uw registratie en interesse te melden aan de Gasunie contactpersoon zoals vermeld in I.1 onder vermelding van de naam van uw organisatie en de titel van deze aanbesteding waarna deze u voor deze tender zal uitnodigen.

Indien u reeds geregistreerd bent in het elektronische inkoopsysteem van Gasunie (Ariba) verifieert u uw gegevens dan zoals die zijn opgenomen in het Ariba systeem. In dit geval kunt u het systeem benaderen via http://gasunie.supplier.ariba.com/. Vervolgens meldt u aan de contactpersoon dat u interesse hebt in deze aanbesteding onder vermelding van uw bedrijfsnaam en de titel van deze aanbesteding. Bij vragen over uw Ariba account kunt u terecht op e volgende website: https://connect.ariba.com/AUC_Contact_Support/?locale=en

Binnen 48 uur na registratie/verificatie én uw melding per email aan de contactpersoon, ontvangt u een uitnodiging om aan de tender deel te nemen. Indien u binnen de genoemde tijdsspanne geen uitnodiging voor de tender hebt ontvangen, dient u contact op te nemen met de contactpersoon. Indien u problemen heeft om de contactpersoon te bereiken kunt u een bericht sturen naar procurementsupport@gasunie.nl

In het geval de door u opgegeven contactpersoon voor uw organisatie in SIM een andere persoon is dan de contactpersoon voor deze aanbesteding wordt u verzocht de gegevens van de contactpersoon ook in te voeren in SIM.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB