« Back to Search« Back to SearchSearch » Building construction work  Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA

Building construction work

  Craiova Romania — Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Published August 9, 2016 — Deadline September 5, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€368.10k

Design + Execution "Repair of buildings capital Complex Craiova railway station"

The estimated value of the acquisition is 1,641,780 RON without VAT, as follows:

a) the notices, tax is 16 255 RON without VAT - attribution beneficiary;

b) the estimated value of works subject to the procedure is 1,625,525 RON without VAT, of which:

- Estimated value of design services is without VAT 47 345 RON;

- The estimated value of works executed is 1,578,180 RON VAT.

Sundries and contingencies = 0.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 641 7801641780

România-Craiova: Lucrări de construcţii de clădiri

2016/S 152-276387

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
B-dul Decebal nr. 1 – Sucursala Regionala CF Craiova
În atenția: Elmira Mihart, Adriana Cioroianu
200646 Craiova
România
Telefon: +40 351403282
E-mail: elmira.mihart@cfr.ro
Fax: +40 351403282

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.cfr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Reparatie capitala cladiri Complex CF statia Craiova – proiectare si executie.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Statia CF Craiova.

Cod NUTS RO411

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Proiectare + executie lucrari „Reparatie capitala cladiri Complex CF statia Craiova”:
Valoarea estimata a achizitiei este de 1 641 780 RON fara TVA, dupa cum urmeaza:
a) valoarea avize, taxe este de 16 255 RON fara TVA – atributie beneficiar;
b) valoarea estimata a lucrarilor supuse procedurii este de 1 625 525 RON fara TVA din care:
— valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de 47 345 RON fara TVA;
— valoarea estimata a lucrarilor executate este de 1 578 180 RON fara TVA.
Cheltuieli diverse si neprevazute = 0.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000, 45331100, 71321200, 71322000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Achizitia serviciului de proiectare, inclusiv asistenta tehnica si executie a obiectivului „Reparatie capitala cladiri complex cf statia Craiova”.
Etapele realizarii obiectivului sunt:
a) prestarea serviciului de proiectare cu o durata de 30 zile;
Oferta pentru prestarea serviciului de proiectare se va defalca pe:
— valoare întocmire documentatii tehnico-economice;
— valoare asistenta tehnica.
b) Executia lucrarilor cu o durata de 450 de zile;
Durata de realizare a obiectivului: executie multi anuala 2016-2018, astfel: 120 zile – 2016; 210 zile -2017; 120 zile – 2018 în functie de alocatia anuala aprobata prin BVC CNCF „CFR” – SA.
Obiectivul cuprinde 3 pozitii distinctive:
a) cladirea sediului Administrativ al SRCF Craiova;
b) cladirea Dispecer Energetic;
c) cladirea Magaziei de Marfuri.
Serviciul de proiectare va cuprinde urmatoarele sectiuni:
a) documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si Devizul General;
b) DTAC si documentatii pentru obtinerea avize solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru obtinerea avizului de mediu;
c) plan de situatie, coordonate Stereo, vizat de OCPI;
d) asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant conform Legii nr. 10/1995 pe perioada de executie;
e) proiectul tehnic si detaliile de executie.
Executia lucrarilor cuprinde, în principal, înlocuirea instalatiei tehnice, înlocuirea ferestrelor si refacerea hidroizolatiei, precum si lucrarile auxiliare necesare care vor rezulta în urma întocmirii proiectului tehnic.
Se vor avea în vedere prevederile caietului de sarcini nr. 52/1/495/22.6.2016
Cheltuieli diverse si neprevazute = 0.
Valoarea estimată fără TVA: 1 641 780 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 480 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Valoarea GP este: 30 000 RON.
GP este in RON sau echivalent RON/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin:
— virament bancar – OP, sau
— orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Cont GP: beneficiar: Sucursala Regionala CF Craiova CUI 15603417, cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP Bank Romania suc. Craiova.
IMM beneficiaza de reducerea cu 50 % a acestui cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
GP este irevocabila.
Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, in conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016.
Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG nr. 394/2016.
In cazul depunerii de oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici GP trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Având în vedere ca procedura este online, dovada constituirii GP se va posta obligatoriu în SEAP (scanata) – semnata electronic, pana la data si ora limita de depunere a ofertei.
Nota: in cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, acestea, pe langa incarcarea in SEAP in format electronic, vor fi transmise in original la sediul Sucursalei Regionale CF Craiova, din b-dul Decebal nr. 1, et. 2, cam. 204, Craiova, cel mai tarziu pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantie de buna executie este 5 % din valoarea contractului sectorial, fara TVA.
Întreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50 % a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial de achizitie publica:
— instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
— retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin. (2), art. 180, alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. Alte documente edificatoare, dupa caz
Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt: Stroe Constantin – director, Radut Viorel – sef Divizia Tehnica, Leoveanu Lidia – director adjunct economic, Padina Constantin – sef Divizia Investitii, Badescu Viorel – sef Unitate Management Proiecte, Dobre Florentina – sef Serviciu Pregatire, Verificare Tehnica Proiecte, Baluta Mioara – inginer Serviciu Pregatire, Verificare Tehnica Proiecte, Tudoran Irina Valentina – sef Oficiu Juridic, Vizitiu Cristiana-Vichi – consilier juridic, Neamtu Cosmin-Laurentiu – consilier juridic, Barbut Traian – consilier juridic, Isail Iuliana – consilier juridic; Voinea Claudia – consilier juridic, Roman Ilie – consilier juridic, Diaconu Crina Smaralda – sef Serviciu PDFC-F, Hertzog Petronela – Laura – sef Serviciu BAI, Trasnea Elena – Adriana – sef Serviciu Contabilitate, Cioroianu Adriana Lavinia – sef Serviciu Achizitii Publice, Mihart Manuela Elmira – ec. Serviciu Achizitii Publice, Iordache Corina Daniela – ing. Serviciu Achizitii Publice, Serbanescu Bogdan – consilier juridic Serviciu Achizitii Publice.
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa faca dovada ca detin Autorizatie de furnizor feroviar/Agrement tehnic feroviar eliberate de AFER în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 si 2 din OMT 290/2000 pentru urmatoarele domenii:
a) proiectare, expertizare, consultanta si asistenta tehnica în domeniul infrastructurii feroviare;
b) lucrari de constructii/reparatii, întretinere cladiri cu specific feroviar si instalatiile aferente cu exceptia gazelor naturale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie de furnizor feroviar/Agrement tehnic feroviar eliberate de AFER, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.
Nota: în cazul în care valabilitatea Autorizatiei/Agrementului AFER nu sunt pe toata perioada de derulare a contractului, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic pe toata durata de derulare a contractului si va depune la entitatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Prezentarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015). Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2013, 2014, 2015.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform notificarii nr. 240/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (bilanturile contabile 2013, 2014, 2015 sau orice documente relevante, inclusiv formularele).
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. a) lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani, continand valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat, la nivelul 1 contract/mai multe contracte, servicii similare a caror valoare individuala/valoare cumulata a fost de minim 47 345 RON fara TVA.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anii 2013, 2014, 2015. Cursul RON/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
1. b) o lista a lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 (cinci) ani, insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul 1 contract/mai multe contracte, lucrari similare a caror valoare individuala/ valoare cumulata a fost de minim 1 578 180 RON fara TVA.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Cursul RON/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
1. c) experienta similara va fi îndeplinita si prin prezentarea de contracte ce au ca obiect combinatia lucrarilor si serviciilor similare ce fac obiectul prezentului contract, a caror valoare sa fie mai mare sau egala cu valoarea componentelor ce fac obiectul contractului, respectiv (respectiv 1 578 180 RON fara TVA + 47 345 RON fara TVA = 1 625 525 RON fara TVA).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform notificarii nr. 240/2016.
Documentele justificative (contracte/procese verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) pentru indeplinirea experientei similare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze (daca este cazul).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform notificarii nr. 240/2016.
Acordul de subcontractare urmeaza sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
3. Informatii privind tertii sustinatori:
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform notificarii nr. 240/2016.
Angajamentul privind sustinerea tehnica urmeaza sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
4. Informatii privind capacitatea profesionala.
Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani la care se vor atasa CV-urile persoanelor de conducere, precum si a personalului responsabil cu indeplinirea contractului de prestari servicii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform notificarii nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
5. Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantii vor prezenta o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun pentru indeplinirea in conditii optime a contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. Implementarea si mentinerea standardului de management al calitatii în conformitate SR EN ISO 9001:2008.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform seriei de standarde ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile aferente obiectului contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor,
— orice alte probe prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Documentul se depune copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau imputernicit al ofertantului si stampila.
Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in limba romana.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 40

2. Detalii tehnice. Pondere 60

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
112/1110/28.07.2016
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 2.9.2016 - 14:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.9.2016 - 16:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30.9.2016 - 18:00

Locul

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune în SEAP, doar formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat – https:/ec.europa.eu/growth/tools.databases/espd/filter
În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016, daca este cazul DUAE va include informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti.
Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea departajarii acestora, respectiv, încarcarea electronica de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi.
Eventualele amendamente la clauzele contractuale din proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate în considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de notificare si exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Craiova
B-dul Decebal nr. 1
200646 Craiova
România
Telefon: +40 351403214
Fax: +40 351403214

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
4.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB