« Back to Search« Back to SearchSearch » Venepuncture, blood sampling devices  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Venepuncture, blood sampling devices

  Łódź Poland — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Published October 14, 2016 — Deadline November 15, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Requirements for border closed system blood sampling:

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Łódź: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

2016/S 199-358126

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Tel.: +48 426776824
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Faks: +48 426789952
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.barlicki.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.barlicki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi – znak sprawy 27/ZP/2016.

Numer referencyjny: 27/ZP/2016
II.1.2)Główny kod CPV
33141300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi o właściwościach, w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy, wraz z dzierżawą automatycznego analizatora OB.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do dostarczenia próbek z każdej pozycji asortymentowej w ilości 10 szt. z każdej pozycji zamkniętego systemu – dla potwierdzenia zgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia i dla oceny parametrów jakościowych. Data i miejsce dostarczenia próbek będą określone odrębnym pismem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 872 452.02 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymagania graniczne dla zamkniętego systemu pobierania krwi:

a) probówki plastikowe, zakręcane korkiem,

b) pobieranie krwi metodą aspiracyjną i próżniową,

c) igły na stałe połączone z uchwytem mocującym,

d) zamknięcie probówek umożliwiające bezpieczne otwieranie i zamykanie (bez efektu aerozolowego),

e) probówki z naklejonymi etykietami,

f) kod barwny korków obowiązujący w Unii Europejskiej,

g) dołączenie certyfikatów dopuszczających do użytku oferowany sprzęt,

h) asortyment oferowany w pozycjach 1-21 musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od jednego producenta.

4. Oferowane probówki, kapilary itp. powinny pochodzić z bieżącej produkcji i powinny mieć termin ważności i okres gwarancji dłuższy niż 5 miesięcy.

5. Oferowany drobny sprzęt jednorazowy i pojemniki transportowe powinny pochodzić z bieżącej produkcji.

6. Okres gwarancyjny na oferowany drobny sprzęt jednorazowy i pojemniki transportowe nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy

7. Zamówienie będzie wykonywane następująco (dotyczy automatycznego analizatora OB.):

a) wykonawca zapewnia w ramach ustalonego czynszu dzierżawnego serwis w czasie całego okresu trwania dzierżawy

b) naprawa analizatora winna być wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,

c) jeżeli jest niemożliwe usunięcie usterki w ciągu 24 godzin, wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonywania badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań,

d) w przypadku awaryjności analizatora (więcej niż trzy naprawy w okresie trwania umowy) wykonawca jest zobowiązany do wstawienia nowego aparatu w czasie nie dłuższym niż 14 dni zapewniając w tym okresie wykonywanie badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań,

e) okres trwania dzierżawy – 36 miesięcy

f) analizator ma być dostarczony do siedziby zamawiającego oraz uruchomiony i przekazany do użytkowania (przeszkolenie personelu) w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przetargowej

g) termin płatności czynszu dzierżawnego i z tytułu dostaw nie powinien być krótszy niż 30 dni

h) do analizatora należy dołączyć instrukcję roboczą w języku polskim.

i) instalacja, uruchomienie aparatury i szkolenie personelu na koszt wykonawcy,

j) przeglądy techniczne analizatora potwierdzone wpisem w księdze LOG analizatora wykonywane z częstotliwością zalecaną przez producenta analizatora na koszt wykonawcy (co najmniej 1 raz do roku w całym okresie dzierżawy),

k) wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego.

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy dzierżawy analizatora w trakcie jej obowiązywania oraz prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia – w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do dostarczenia próbek z każdej pozycji asortymentowej w ilości 10 szt. z każdej pozycji zamkniętego systemu – dla potwierdzenia zgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia i dla oceny parametrów jakościowych. Data i miejsce dostarczenia próbek będą określone odrębnym pismem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (ocena techniczna) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 872 452.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z podstępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy złożone w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16). Wypełniony JEDZ składa się w formie oryginału wraz z ofertą.

3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a. Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych – dostawa wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywana (tj. jedna dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi o wartości 472 327,56 PLN) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (tj. jednej dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi o wartości 472 327,56 PLN) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin płatności faktur nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2016
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 bud. adm.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 730 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100). Wadium w postaci pieniężnej należy wpłacać na konto: BGK S.A. nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001

„Wadium – dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi 27/ZP/2016” w terminie do 15.11.2016 r. do godz. 09:00. (pozostawłe informacje są zawarte w SIWZ)

B. Zmiany do umowy są zawarte w par 12 i 13 wzoru umowy (zał 4 do SIWZ).

C 1. W celu potwierdzenia, że oferowany zamknięty system pobierania krwi będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 i 1918) Zamawiający żąda:

1.1 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 i 1918) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – zawarte w załączniku 5 do SIWZ.

1.2 aktualne katalogi z wyszczególnieniem numerów katalogowych – dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. „pozycja 2”).

2. Kopie dowodu wpłaty wadium lub oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium (dotyczy wadium wnoszonego w innych niż pieniężna forma).

3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI punkt 1.1 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI punkt 1.1 oraz jej podpisem.

.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO:

a) w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób);

b) w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ);

c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB