« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction, foundation and surface works for highways, roads  Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Construction, foundation and surface works for highways, roads

  Strakonice Czech Republic — Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Published February 3, 2016
|
Notice type
Prior notice
Value
€732.63k
Field trips Třesovice.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
19 800 00019800000

Česká republika-Strakonice: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

2016/S 023-036021

Oznámení předběžných informací

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
01312774
Palackého náměstí 1090, Strakonice
Kontaktní místo: Pobočka Strakonice
K rukám: Ing. Marie Hromádková
130 00 Strakonice
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 725385780
E-mail: m.hromadkova@spucr.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://spucr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.spucr.cz

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: zemědělství – pozemkové úpravy
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.A: Předmět zakázky (Stavební práce)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Polní cesty Třešovice.
II.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací
Hlavní místo plnění: Obec Třešovice, obec Paračov, Okres Strakonice.
CZ031
II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Realizace stavby polních cest v k.ú. Třešovice podle projektové dokumentace zpracované v roce 2012 firmou Bc. Jiří Touš. SO 101 Polní cesta RCH2 – stavebně upravuje pozemek č. 1429 v k. ú. Třešovice. Délka navržených polních cest je 1 126,72 m. SO 102 Polní cesta RCV6 – stavebně upravuje pozemek č. 1418 v k.ú. Třešovice.
Délka navržené polní cesty je 1042,94 m. SO 103 Polní cesta RCV7 – stavebně upravuje pozemek č. 1265 k. ú. Třešovice.
Délka navržené polní cesty je 507,3 m. SO 104 Polní cesta RCV8, NCV5, RCV9, RCV1 Stavební objekt obsahuje v návrhu celkem 4 polní cesty s označením RCV8, NCV5, RCV9 v k.ú. Třešovice a RCV1 v k.ú. Paračov – stavebně upravuje pozemky č. 1431, 1295, 1288 v k.ú. Třešovice a pozemky č. 2203, 2205 v k.ú. Paračov.
Délka navržených polních cest je 1070,76 m.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 19 800 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45233000, 71250000

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 10.3.2016
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.8)Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Stavba bude financována z Programu rozvoje venkova. Platební podmínky budou upraveny ve smlouvě o dílo. Fakturace bude probíhat na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám,
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Stavba bude financována z Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
28.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB