« Back to Search« Back to SearchSearch » Television production services  Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Television production services

  Bratislava Slovakia — Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Published July 14, 2016
|
Notice type
Award notice
Services for the production of television programs

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Služby na výrobu televíznych programov

2016/S 134-241408

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31340822
Brečtanová 1
Bratislava
830 07
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Varga
Telefón: +421 254653904
E-mail: tender@p-m.sk
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.tipos.sk

I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: obchodná spoločnosť prevádzkujúca číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa zákona č. 171/2005 Z. z.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výber dodávateľa výroby a uchovávania záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií spoločnosťou Tipos, Národná lotériová spoločnosť, a.s.

Referenčné číslo: PM/85/TIP
II.1.2)Hlavný kód CPV
92221000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je každodenná výroba a uchovávanie záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií Loto, Joker, Keno 10, Keno Joker, Loto 5 z 35, Euromilióny, Eurojackpot, Eurojackpot Joker.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
92221000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010
II.2.4)Opis obstarávania:

Je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 232-422063
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V bode II.1.1) Názov má byť správne uvedené „Výber dodávateľa výroby a uchovávania záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií spoločnosťou Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.“.

2. Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení predmetnej súťaže podľa § 46 ods. 2 zákona z dôvodu, že sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Zmena okolností nastala v dôsledku úpravy predmetu zákazky, nakoľko sa zmenila špecifikácia zákazky v časti požiadaviek na fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia, ochrany pred externými hrozbami, organizačno-technické a personálne požiadavky. Týmto rozhodnutím sa zmenili okolnosti, za ktorých sa predmetné verejné obstarávanie vyhlásilo a uvedenú úpravu už nie je možné vykonať opravou súťažných podkladov pretože proces verejného obstarávania je už v štádiu pred otváraním časti ponúk Kritériá.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/07/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB