« Back to Search« Back to SearchSearch » Wharf construction work  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Wharf construction work

  Gdynia Poland — Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Published March 11, 2017 — Deadline April 21, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€21.49M
Stage IIIA involving the reconstruction and modernization:

306 mb)

531 mb)

938 mb)

A detailed description of the contract constitute a description of the contract with the technical documentation which are respectively part of the order 1-3 Annexes 4A to 4C hereto.

A detailed description of the order is a description of the contract with the technical documentation for one of the lots constituting Appendix 4A to the Terms of Reference.

A detailed description of the order is a description of the contract with the technical documentation for the two lots constituting Appendix 4B to the Terms of Reference.

A detailed description of the order is a description of the contract with the technical documentation for the 3 lots constituting Appendix 4C to the ToR.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

2017/S 050-091402

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Gurska, Iwona Piastowska
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 1
Gdynia
Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Ogólna pok. nr 8
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

Numer referencyjny: ZP-JG-3800-6/17
II.1.2)Główny kod CPV
45241500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA polegających na przebudowie i modernizacji:

1) Nabrzeża Flisaków (ok. 306 mb)

2) Nabrzeża XVIII (ok. 531 mb)

3) Nabrzeża Retmanów (ok. 938 mb)

na zasadach określonych w FIDIC (Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4te wydanie 2008) – obowiązuje tekst w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną stanowiące odpowiednio dla części 1-3 zamówienia załączniki od 4A do 4C do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 92 958 127.57 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100
45200000
45223000
45100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji Nabrzeża Flisaków (ok. 306 mb) – zlokalizowanego na odcinku od cypla Polskiego Haka do Mostu Siennickiego. Przedmiot zamówienia dotyczy dwóch odcinków należących do Urzędu Morskiego w Gdyni o długościach 163 m i 143 m. Roboty obejmowały będą w szczególności wykonanie robót rozbiórkowych, kafarowych, żelbetowych, podczyszczeniowych, instalacyjnych oraz wyposażenie nabrzeża w urządzenia tj. pachoły, ramy odbojowe, drabinki, włazy kanałowe oraz stojaki na sprzęt ratowniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną dla 1 części zamówienia stanowiące Załącznik nr 4A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (KB) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót Hydrotechnicznych (KR) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 870 602.79 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 3.2-2.
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Cześć 1 zamówienia: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

II. Ad. Sekcja II.2.13) Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tytuł projektu „Modernizacji wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100
45200000
45223000
45100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji Nabrzeża XVIII (ok. 531 mb) – zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Motławy wzdłuż ulicy Sienna Grobla. Przedsięwzięcie zakłada modernizację całego nabrzeża – konstrukcji oczepu, umocnienia skarp oraz wyposażenia. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty rozbiórkowe, kafarowe, żelbetowe, instalacyjne oraz wyposażeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną dla 2 części zamówienia stanowiące Załącznik nr 4B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (KB) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót Hydrotechnicznych (KR) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 338 025.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 3.2-2.
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Cześć 1 zamówienia: 225 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

II. Ad. Sekcja II.2.13) Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tytuł projektu „Modernizacji wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100
45200000
45223000
45100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji Nabrzeże Retmanów (ok. 938 mb) – usytuowanego na lewym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 938 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża, którego łączna długość wynosi około 1000 metrów. Nabrzeże o długości około 60 m zostało wyłączone z zadania ponieważ przebudowuje je inny inwestor. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty rozbiórkowe, kafarowe, żelbetowe, podczyszczeniowe, instalacyjne oraz wyposażeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną dla 3 części zamówienia stanowiące Załącznik nr 4C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (KB) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót Hydrotechnicznych (KR) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 749 499.73 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 3.2-2.
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Cześć 1 zamówienia: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

II. Ad. Sekcja II.2.13) Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tytuł projektu „Modernizacji wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w rozdziale V SIWZ.

VI.1. SIWZ Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa)weryfikacji spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp); Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

VI.2. SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

VI.3. SIWZ Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ.

VI.4. SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt.5 lit a) – i) SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

V.1.2).b SIWZ – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 5 000 000 (pięć milionów złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).b;

II. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacji spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI.5 lit. j) SIWZ, tj. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

V.1.2).c SIWZ Wykonawca spełni warunek jeżeli:

A) Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

Ad. część 1 zamówienia:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie): 2 (dwie) roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto każda (słownie: osiemnaście milionów złotych brutto);

Ad. część 2 zamówienia:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie): 2 (dwie) roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto każda (słownie: osiemnaście milionów złotych brutto);

Ad. Część 3 zamówienia:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie): 2 (dwie) roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto każda (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto);

B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego, osoby, o których mowa w pkt. V.1.2).c).B) SIWZ, tj.:

Ad. część 1 zamówienia – niżej wymienione osoby:

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Hydrotechnicznych (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

Ad. część 2 zamówienia – niżej wymienione osoby:

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Hydrotechnicznych (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

Ad. część 3 zamówienia – niżej wymienione osoby:

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Hydrotechnicznych (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

— 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych (szczegółowe wymagania zawarto w SIWZ);

Uwaga

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

b) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c).A) (odpowiednio dla części zamówienia, o którą się ubiega),

c) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c).B).

II. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacji spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI.5 lit. k) i l) SIWZ, tj.:

k) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

l) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z wykonaniem niżej wymienionej kluczowej części zamówienia:

a) robót hydrotechnicznych.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w klauzuli 6.1.1 SWK wzoru umowy, tj.:

— wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ,

— 1 (jedną) osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia do wysokości 20 % Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto. Zasady udzielania zaliczek reguluje klauzula 14.2 SWK wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 39.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 polegających na wykonanie nabrzeża tego samego typu jak nabrzeże objęte przedmiotem zamówienia – przedłużenie nabrzeża, wykonanie skrzydełek zamykających, wykonanie robót podczyszczeniowych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku potrzeby zabezpieczenia brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie budowanych nabrzeży – na warunkach kontraktowych nie gorszych niż w Kontrakcie podstawowym. Wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na łączną kwotę 15 493 021,26 PLN, w tym:

a) wartość przewidzianych zamówień uzupełniających dla części 1 zamówienia została ustalona na kwotę 3 311 767,13 PLN,

b) wartość przewidzianych zamówień uzupełniających dla części 2 zamówienia została ustalona na kwotę 4 056 337,51 PLN,

c) wartość przewidzianych zamówień uzupełniających dla części 3 zamówienia została ustalona na kwotę 8 124 916,62 PLN.

II. Ad. Sekcja IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

III. Niniejsze zamówienie objęte jest kontrolą udzielania zamówień przed zawarciem umowy (kontrolą uprzednią) na zasadach określonych w Dziale V Rozdział 3 Oddział 3 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB