« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД

Electricity

  Pleven Bulgaria — „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД
Published December 2, 2015 — Deadline January 11, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Delivery of active electric energy high voltage 110 kV for wastewater treatment - with. Bozhuritsa to balancing group, at freely negotiated prices as a privileged user.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
300 000300000
55

България-Плевен: Електрическа енергия

2015/S 233-424215

Обявление за поръчка – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД
824106518
ул. „Сан Стефано“ № 25
Място/места за контакт: ул. „Сан Стефано“ № 25
На вниманието на: Недко Симов Нешев — икономист Обществени поръчки
5800 Плевен
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 64889838 / 878330178
Адрес за електронна поща: op@vik-pleven.com
Факс: +359 64889866

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vik-pleven.com

Адрес на профила на купувача: www.vik-pleven.com/sorderprc0016.php

Електронен достъп до информация: www.aop.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Основна дейност
Вода
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Доставка на електрическа енергия.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) — с. Божурица.

код NUTS BG31

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV за ПСОВ — с. Божурица, към балансираща група, по свободно договорени цени като привилегирован потребител.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

09310000 - BC25 - KA11

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозно количество — средно 315 MVh на месец.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 300 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранциите се внасят в брой в касата на дружеството (стая 402), или с превод по сметката на Възложителя в „Първа Инвестиционна Банка“ АД — IBAN: BG09FINV915010BGN08JX5, BIC: FINVBGSF. Гаранция за участие — 3 000 BGN. Гаранция за изпълнение на договора — 12 000 BGN. Гаранциите могат да бъдат парични или банкови. Гаранциите се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП след писмено поискване от страна на участниците, в което се посочват следните данни: банка, банкова сметка, размер на гаранцията, дата на внасяне (издаване), правно основание за връщане.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Собствено финансиране. Срок на плащане след представяне на фактура за изразходена електроенергия за 1 месец — минимум до 30 календарни дни. Плащане по банков път. Доставянето и фактурирането на доставената електрическа енергия се извършва съгласно отчетеното количество по търговския електромер на Възложителя.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия:
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата.
2. Административни сведения за участника.
3. Декларация за единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.
4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
5. При участници обединения — копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
6. Банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена парична гаранция.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата.
8. Данни за подизпълнители/декларация за неизползване на подиизпълнители.
9. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложимо. Наличието на някое обстоятелство по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП води до отстраняване от участие в процедурата.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2014 г.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Декларация за съгласие с проектодоговора от документацията.
2. Списък на доставките на електрическа енергия които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и Възложителите — с документи от Възложителите, доказващи извършените доставки.
3. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството по ISO 9001 или друг еквивалентен стандарт на участника.
4. Документ, удостоверяващ, че участникът е координатор на балансираща група за доставка на електрическа енергия.
5. Лиценз за търговия с електрическа енергия. Изпълнителят трябва да може да осигурява онлайн информация за консумираната енергия.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открит
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 8.1.2016 - 16:00
Платими документи: да
Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане: Цената е с включен ДДС. Документацията се заплаща в брой в стая 101 на горепосочения адрес, след което се получава от стая 308 срещу представяне на издадената фактура за платената сума всеки работен ден от 8:00 ч.—12:00 ч.; 13:00 ч.—16:00 ч. Ако има желаещи да получат документацията по пощата за тяхна сметка, същите трябва да изпратят по факс, e-mail или поща на Възложителя писмо с наименованието си, телефон, факс, данни за фактура, копие от документ за платената сума и адрес, на които да бъде изпратена документацията. По банков път документацията се заплаща по сметката, посочена в т. III.1.1) от обявлението. Документацията може да бъде изтеглена безплатно от профила на купувача (Раздел I, т. I.1) от обявлението). Закупуване на документация за участие в процедурата не е задължително.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.1.2016 - 16:00
IV.3.5)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.1.2016 - 14:00

Място

Централно управление на „В и К“ ЕООД Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 25.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Лицата по чл. 68 ал. 3 от ЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:
Датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъде обявена минимум 2 работни дни предварително в профила на купувача. Срокът за получаване на оферти е съобразен с чл. 64, ал. 3 от ЗОП.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB