« Back to Search« Back to SearchSearch » Works for complete or part construction and civil engineering work  Middelfart Spildevand A/S

Works for complete or part construction and civil engineering work

  Middelfart Denmark — Middelfart Spildevand A/S
Published November 11, 2016 — Deadline December 9, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.88M
This call is for Sub 2 - Alle neighborhood.

In heavy rain and extreme rain is overflow to adjacent areas.

Then the water passes through another aquifer staircase installation and piping the Little Belt.

Works included in Aspect 2:

Estimated includes the supply of this main contract the following works:

830 m²

200 lm.

1 500 m²

570 m²

225 lm.

200 m²

300 m³

700 lm.

35 lm.

160 lm.

- Indløbsbygværk in concrete: 1.

40 pcs.

II.2.7) are estimated and may be deviated to a lesser extent.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Middelfart: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2016/S 218-396048

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Middelfart Spildevand A/S
Strandvejen 100
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Helle Baker
E-mail: hbn@middelfartspildevand.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.klima-byen.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Orbicon A/S
Klostermarken 12
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Morten Korsgaard Pedersen
Telefon: +45 87281100
E-mail: mkpe@orbicon.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.orbicon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: offentlig spildevandsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

KlimaByen — Delområde 2 — Klimatilpasning i Allékvarteret i hovedentreprise.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet KlimaByen i Middelfart — Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et partnerskab mellem Realdania, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune. Projektet indeholder samlet set etablering af en række anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, der supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes på en måde, så de som helhed passer ind i byen og på samme tid bidrager til byens og byrummenes kvalitet og liv. Projektområdet er samlet set på godt 450 000 m² og området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant, gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen. Projektområdet er inddelt i 3 delområder, som udbydes som separate hovedentrepriser, hertil kommer et udbud af »Aktivitetssskoven« således at der forventeligt vil blive udbudt 4 separate hovedentrepriser. Nærværende udbud vedrører Delområde 2 — Allékvarteret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45212140
45233222
45233250
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Allékvarteret, 5500 Middelfart, Danmark (DK).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud af Delområde 2 — klimatilpasning af Allékvarteret, udgøres af et område i den midterste del af klimabyen Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand via vejoverfladerne, videre til Lillebælt. Målet er at afkoble så meget regnvand fra parcelhusområderne som muligt fra den fælles kloak. Hermed søges det meste hverdagsregn i området håndteret lokalt. Ved kraftig regn og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder.

Alle veje i området afkobles fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen, enten langs kantsten, i render eller i regnbede langs med vejene. Fra parcelhusområderne ledes vandet videre til regnbede og til et større vandhåndterende trappeanlæg på Vestre Kirkegård, og videre hen over kirkegården i både overfladeløsninger og et lukket rørsystem. Derefter ledes vandet via endnu et vandførende trappeanlæg samt rørsystem mod Lillebælt.

Arbejder indeholdt i Delområde 2:

Skønsmæssigt indeholder udbuddet af nærværende hovedentreprise følgende arbejder:

— Omlægning fortov/ kørebane til regnbed: Ca. 830 m²

— Renovering fortov inkl. hævning kantsten: Ca. 200 lbm.

— Omprofilering kørebanearealer: Ca. 1 500 m²

— Brolægning: Ca. 570 m²

— Sætning teglklinker som kantsten: Ca. 225 lbm.

— Nyt slidlag på eksisterende kørebane: Ca. 200 m²

— Jordarbejde — udgravning, modellering: Ca. 300 m³

— Ø145/160 — filterdræn: Ca. 700 lbm.

— Ø160 afløbsledning: Ca. 35 lbm.

— Ø800 afløbsledning: Ca. 160 lbm.

— Indløbsbygværk i beton: 1 stk.

— Annullering nedløbsbrønde: Ca. 40 stk.

Kontraktvarigheden angivet under pkt. II.2.7) er anslået og kan afviges i mindre omfang.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/02/2017
Slut: 29/09/2017
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt ansøgerne udvælges de kandidater, som ved en samlet vurdering af oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet (jf. pkt. III.1.2)) samt teknisk og faglig kapacitet (jf. pkt. III.1.3)), vurderes bedst egnet og i stand til at løse opgaven. Den tekniske og faglige kapacitet vægtes højere end den økonomiske og finansielle kapacitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal via besvarelse af den til udbuddet udarbejdede ESPD indarbejde de oplysninger som der er krævet i ESPD'en. Der henvises til pkt. VI.3) for vejledning i brugen af ESPD.

I den af ansøgeren udfyldte ESPD skal følgende indledningsvist udfyldes:

— Del II A: Oplysninger om den økonomiske aktør

— Del II B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Del II C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Såfremt ansøgningen indgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet udfylde et ESPD med de krævede oplysninger i henhold til pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3). Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ESPD'erne ikke blive betragtet som ukonditionsmæssige, men manglende oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6-7 er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6-7. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, del III, afsnit A, B og C.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede omsætning, ansøgers egenkapital, ansøgers resultat før skat samt ansøgers aktiver for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Såfremt ansøger ikke har ovenstående nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, skal nøgletallene vedlægges for de regnskabsår, som er tilgængelige. Såfremt ansøger er en nystartet virksomhed, skal ansøger oplyse, om ansøgers egenkapital samt ansøgers budget for første driftsår, herunder hvor stor en del af dette budget, der er realiseret på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD, del IV, afsnit B.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder i forhold til den økonomiske kapacitet, skal der:

1) Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed om, at denne stiller sine økonomiske ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven. Det er et krav, at den anden juridiske enhed hæfter solidarisk med ansøger for opfyldelse af kontrakten.

2) Vedlægges et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ad 1 og ad 2 ikke er efterlevet, har Middelfart Spildevand A/S ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske kapacitet ved vurdering af ansøgningen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer inden for arbejder svarende til den udbudte inden for de seneste 5 år. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om ansøgers referencer inden for den udbudte opgave, jf. punkt II.1.4) og II.2.4) eller tilsvarende komplekse bygge- og anlægsopgaver for perioden 2014-2016 med angivelse af

— ordregiver/bygherre

— opgavenavn

— beskrivelse af arbejdet som ansøger udfører på opgaven

— ansøgers kontraktsum på opgaven

— kontraktperiode og

— entrepriseform, dvs. om ansøger har kontrakt som hoved- eller totalentreprenør eller som underentreprenør på opgaven.

Der kan maksimalt angives 10 referencer for det samlede ansøgerteam omfattende ansøger (inkl. alle konsortiedeltagere) og eventuelle underentreprenører og leverandører. Såfremt ansøgningen indeholder mere end 10 referencer, vil der i prioriteret rækkefølge blive lagt vægt på referencer fra ansøger (inkl. alle konsortiedeltagere efter den rækkefølge, de er angivet i ansøgningen) og dernæst eventuelle underentreprenører og leverandører (ligeledes efter den rækkefølge, de er angivet i ansøgningen). Øvrige referencer vil således ikke indgå i prækvalifikationsvurderingen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD, del IV, afsnit C.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheders tekniske kapacitet, skal der:

1) Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed, om at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven.

2) Vedlægges et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ad 1 og ad 2 ikke er efterlevet, har Middelfart Spildevand A/S ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds tekniske kapacitet ved vurdering af ansøgningen.

Det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som ansøger baserer sig på for så vidt angår den tekniske og faglige kapacitet, rent faktisk vil udføre den del af opgaven, som ansøger baserer sig på, såfremt kontrakten tildeles ansøger.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på AB92 med de præciseringer, tilføjelser og fravigelser, der fremgår af udbudsmaterialet.

Entreprenøren skal stille en sikkerhed på 15 % af entreprisesummen, jf. AB92 § 6, med de præciseringer, tilføjelser og fravigelser, der fremgår af udbudsmaterialet.

Der er særlige krav angående løn og ansættelsesvilkår samt om praktikanter, hvilket fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2016
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers retlige form. Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal deltagerne i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager med hvem, Middelfart Spildevand A/S kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

For at få adgang til udbudsmaterialet på web-adressen under punkt I.3) skal ansøgere tage kontakt til den under punkt I.3) angivne kontaktperson.

Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet i forbindelse med prækvalifikationen. Der henvises i den forbindelse til ESPD'en og Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), afsnit 4 i SBB for Allékvarteret. Spørgsmål/svar vil blive gjort tilgængelige for samtlige tilbudsgivere i anonymiseret form på web-adressen under punkt I.3). Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt Middelfart Spildevand A/S finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet, vil der blive offentliggjort rettelsesblade samme sted.

Ansøgerne opfordres derfor til at holde sig orienteret om udbuddet på web-adressen under punkt I.3).

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i ESPD'en og Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) i SBB for Allékvarteret.

For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning (http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD).

Udfyldelse af ESPD'en sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (filnavn: espd-request.xml) via https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Dette udføres rent praktisk ved følgende:

— Hent filen espd-request.xml på på web-adressen under punkt I.3)

— Gem den på egen pc's skrivebord

— Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

— Tryk på »Dansk«

— Tryk på »Jeg er en økonomisk aktør«

— Tryk på »Importere ESPD« og følg anvisningerne.

Ansøgning om prækvalifikation inklusive ESPD skal afleveres i 1 papirversion samt 1 elektronisk version på USB eller CD. Ansøgningen skal mærkes »Klimabyen — Delområde 2 — Allékvarteret — Ansøgning om prækvalifikation« og afleveres på adressen:

Middelfart Spildevand A/S, Strandvejen 100, 5500 Middelfart.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelse af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB