« Back to Search« Back to SearchSearch » Lathes, boring and milling machine tools  Ústecký kraj

Lathes, boring and milling machine tools

  Ústí nad Labem Czech Republic — Ústecký kraj
Published December 30, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€17.86k
Winner
UNO Praha, spol. s r.o.
The deliverable is the supply of equipment for welding plastics for practical lessons taught subjects, and according to specifications of deliveries and inventories of supplies treated allowance organization Secondary School of Energy and Construction, Business Academy and the School of Nursing, Chomutov, allowance organization, The Průhoně 4800th

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
482 805482805
770 000770000
482 805482805

Česká republika-Ústí nad Labem: Soustruhy a obráběcí a tvářecí stroje pro vrtání a frézování

2015/S 252-461540

Oznámení o zadání zakázky

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Ústecký kraj
70892156
Velká Hradební 3118/48
Kontaktní místo: Odbor investiční
K rukám: Ing. Tomáš Pajchl
400 02 Ústí nad Labem
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 475657564
E-mail: pajchl.t@kr-ustecky.cz
Fax: +420 475657245

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.kr-ustecky.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov IX – Svářecí škola – plasty.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Ústecký kraj.

Kód NUTS CZ042

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro sváření plastu k praktické výuce vyučovaných oborů, a to dle Specifikace dodávek a Soupisu dodávek zpracovaných příspěvkovou organizací Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

42620000, 42662000

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 482 805 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
1. Celková nabídková cena v CZK včetně DPH
2. Délka poskytované záruky v měsících, minimálně 24, nejvýše však 60 měsíců
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
VZINV-RR-60/INV/2015
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 168-291166 ze dne 30.8.2013

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 194-351308 ze dne 7.10.2015

Oddíl V: Zadání zakázky

V.1)Datum zadání zakázky:
14.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

UNO Praha, spol. s r.o.
Thámová 396/1
186 00 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: bares@uno.cz
Tel.: +420 603423527
Internetová adresa: http://www.uno.cz

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 770 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 482 805 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: ROP Severozápad; CZ.1.09/1.3.00/68.01135.
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: https://www.compet.cz
Fax: +420 542167815

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
28.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB