« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Electricity

  Veliko Tarnovo Bulgaria — Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Published July 26, 2016 — Deadline September 1, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Electrical energy

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Велико Търново: Електрическа енергия

2016/S 142-256454

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
104025653
ул. „Т. Търновски“ № 2
Велико Търново
5003
България
Лице за контакт: инж. Цветан Стоев
Телефон: +359 878180444
Електронна поща: ts.stoev@uni-vt.bg
Факс: +359 62628023
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uni-vt.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.uni-vt.bg/1/?page=6864

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.uni-vt.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за нуждите на 25 обекта на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които са описани в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 343 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — брой членове в балансираща група / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 343 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на изискването за притежаване на специално разрешение, за да може да изпълнява доставката на електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група.

Всички изисквания, изискуеми документи и декларации по образец са посочени в утвърдената от възложителя документация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Съгласно документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Съгласно документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Под еднакъв или сходен предмет следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени. Участникът следва да има сключен рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN:ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката, или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. Това изискване се отнася до за всички участници в Обединението, когато участникът е обединение.

Участникът трябва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на изискването за притежаване на специално разрешение, за да може да изпълнява доставката на електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група.

Участникът следва да представи Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите по Образец, заедно с доказателство за извършената доставка; Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор — копие; Сертификат EN:ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с обхват предмета на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности и професионални компетентности с капацитета на 1 или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 715 (хиляда седемстотин и петнадесет) BGN, представляващи 0,5 % (нула цяло и пет процента) от прогнозната му стойност.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/09/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/09/2016
Местно време: 14:00
Място:

Великотърновски университет, Ректорат - Зала за Академически съвет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие, участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица същият ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура и когато за член на обединението е налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/07/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB