« Back to Search« Back to SearchSearch » Electric buses  Dopravní podnik Ostrava a.s.

Electric buses

  Ostrava Czech Republic — Dopravní podnik Ostrava a.s.
Published March 4, 2017 — Deadline April 26, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

Subject VZ:

a) Delivery (2) pieces of new single-cell electric bus, the low-editing, powered by electrical energy stored in the traction batteries for public transport;

b) Delivery (2) pieces of mobile charging kit for emergency charging traction batteries and balancing on the supplied single-cell electric bus;

c) the supply, installation and commissioning of one (1) piece of the charging station designed for automatic Boost traction batteries supplied by single-cell electric bus;

d) project documentation charging station in the merged stage for zoning and building permits including itemized budget;

e) delivery of further performance, which is closely specified in the tender conditions, especially in the Purchase Agreement, which is Annex no. 2 W;

f) design ZASKO. Sponsor operators and workers;

g) construction works related to the construction of charging tent. Closer to ZD.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Ostrava: Elektrické autobusy

2017/S 045-083060

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 008-012307)

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
61974757
Poděbradova 494/2
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00
Česká republika
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Němečková
Tel.: +420 777573363
E-mail: nemeckova@akvt.cz
Kód NUTS: CZ080

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpo.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice.

Spisové číslo: RVV-43-16-OŘ-Kol-IROP
II.1.2)Hlavní kód CPV
34144910 - MA03 - KA03 - JA04
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmět VZ:

a) dodávka (2) kusů nových jednočlánkových elektrobusů, v nízkopodlažní úpravě, s pohonem na elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro městskou hromadnou dopravu;

b) dodávka (2) kusů mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů a jejich vybalancování na dodaných jednočlánkových elektrobusech;

c) dodávka, montáž a zprovoznění jednoho (1) kusu nabíjecí stanice určené k automatickému rychlodobíjení trakčních baterií dodaných jednočlánkových elektrobusů;

d) zpracování projektové dokumentace nabíjecí stanice ve sloučeném stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu;

e) dodávka dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v Kupní smlouvě, která je Přílohou č. 2 ZD;

f) provedení zašk. obsluhy a pracovníků Zadavatele;

g) stavební práce spojené s výstavbou nabíjecí stan. Blíže v ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/03/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 008-012307

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:

Datum: 19/04/2017

Místní čas: 10:30

Čtěte:

Datum: 26/04/2017

Místní čas. 10:30

Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:

Datum: 19/04/2017

Místní čas: 10:35

Místo:

Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 2. poschodí, zasedací místnost.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Z organizačních důvodů můžou být za každého účastníka zadávacího řízení přítomny max. dvě (2) osoby. Zástupce účastníka zadávacího řízení je povinen se prokázat plnou mocí vystavenou účastníkem zadávacího řízení a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti. Bližší info v ZD.

Čtěte:

Datum: 26/04/2017

Místní čas: 10:35

Místo:

Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 2. poschodí, zasedací místnost.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Z organizačních důvodů můžou být za každého účastníka zadávacího řízení přítomny max. dvě (2) osoby. Zástupce účastníka zadávacího řízení je povinen se prokázat plnou mocí vystavenou účastníkem zadávacího řízení a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti. Bližší info v ZD.

VII.2)Další dodatečné informace:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB