« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego

Paving and asphalting works

  Sosnowiec Poland — Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego
Published February 11, 2017 — Deadline March 22, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Construction of paths

Object of the contract has been divided into 7 parts:

Andres May 1, Mościckiego;

3rd of May;

Wawel Narutowicz;

Kresowa - Pilsudski;

Oil - Church, Zegadłowicza, Jagiellonian;

Grota-Roweckiego, Orla - Zeromskiego;

Mirecki.

A detailed description of the contract Part I - VII constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part I is attached as Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part II constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part III constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part IV constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part V constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part VI constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part VII constitutes Appendix 3 hereto.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2017/S 030-053375

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Tel.: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. I. Mościckiego 14
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sarecka
Tel.: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Ignacego Mościckiego 14
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sarecka
Tel.: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych – Budowa ścieżek rowerowych.

Numer referencyjny: WZP.271.1.5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45233222
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca polegająca na budowie i rozbudowie małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część I zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Andresa, 1 Maja, Mościckiego;

Część II zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja;

Część III zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Wawel, Narutowicza;

Część IV zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Kresowa – Piłsudskiego;

Część V zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Naftowa – Kościelna, Zegadłowicza, Jagiellońska;

Część VI zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Grota-Roweckiego, Orla – Żeromskiego;

Część VII zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w Al. Mireckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I – VII stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Andresa, 1 Maja, Mościckiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część I zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Andresa, 1 Maja, Mościckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: ND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część II zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części II stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Wawel, Narutowicza

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część III zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Wawel, Narutowicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części III stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Kresowa – Piłsudskiego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Kresowa – Piłsudskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części IV stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Naftowa – Kościelna, Zegadłowicza, Jagiellońska

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część V zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Naftowa – Kościelna, Zegadłowicza, Jagiellońska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części V stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Grota-Roweckiego, Orla – Żeromskiego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część VI zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Grota-Roweckiego, Orla – Żeromskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części VI stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w Al. Mireckiego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222
45233223
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Część VII zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w Al. Mireckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części VII stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-03G4/16-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. długość okresu gwarancji (20 %)

3. terminu realizacji (20 %).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów

1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

2 .zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawa z dnia 12 stycznia 1991o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2016 poz 716

5. odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjne. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności

7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 1-7 odnośnie tego podmiotu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

a) 1 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część I zamówienia;

b) 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część II zamówienia;

c) 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część III zamówienia;

d) 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część IV zamówienia;

e) 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część V zamówienia;

f) 1 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część VI zamówienia;

g) 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część VII zamówienia;

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż suma wartości opisanych w lit. a)- g) wymaganych dla poszczególnych części na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: – wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

— co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub remontem ciągów pieszych lub ciągów rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej lub asfaltobetonowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto niezależnie od ilości części na którą Wykonawca składa ofertę;

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę:

2.1. jedną osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowy oraz w umowie zostanie wskazana, jako odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy;

2.2. jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

2.3. jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

.2.4. jedną osobę uprawnioną do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych posiadającymi ukończone szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwą instytucję;

2.5. jedną osobę uprawnioną do obsługi geodezyjnej budowy, posiadającą zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią minimum następujące warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

3 zdolności technicznej lub zawodowej:

4 nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec,którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,

II Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

Cz. I: 70 000 PLN

Cz. II: 30 000 PLN

Cz. III: 40 000 PLN

Cz. IV: 33 000 PLN

Cz. V: 29 000 PLN

Cz. VI: 79 000 PLN

Cz. VII: 24 000 PLN

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, pokój 315 – III piętro.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pok. 213 do dnia 22.3.2017 do godz. 12:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie o udzielenie zam. publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunk. pow. kwoty określonej w przepisach wydanych na podst art.11 ust. 8 ustawy Pzp w oparciu o art 10 ust. 1 i art 39 i nast. usta. Pzp z możliwością zastosow. zgodnie z art. 24aa. tzw. procedury odwróconej.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ;

2.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4) SIWZ.

2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

3.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.1. w rozdz. III 1.1) pkt 1 niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3.2. w rozdz. III 1.1) pkt 2,3,4 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu oferty.

4.1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1– Prawo zamówień publicznych. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed dniem podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.

4.2. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorach umów.

4.3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający, tj. Gmina Sosnowiec przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Sekretariat Departamentu Odwoławczego
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB