« Back to Search« Back to SearchSearch » Financial leasing services  Karlovarský kraj

Financial leasing services

  Karlovy Vary Czech Republic — Karlovarský kraj
Published July 16, 2016 — Deadline September 5, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€632.91k

The subject of the public contract is the provision of operational leasing services for motor vehicles.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
17 100 00017100000

Česká republika-Karlovy Vary: Finanční leasing

2016/S 136-246180

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Karlovarský kraj
70891168
Závodní 353/88
K rukám: Ing. Miroslav Očenášek
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
Tel.: +420 354222300
E-mail: ovz@kr-karlovarsky.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.kr-karlovarsky.cz

Adresa profilu kupujícího: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Elektronický přístup k informacím: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00000986

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00000986

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 6: Finanční služby a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Karlovarský kraj.

Kód NUTS CZ041

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu na motorová vozidla.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

66114000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 17 100 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 36 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který splňuje požadavky dle § 53, odst. 1 a doloží prokázání těchto předpokladů způsobem uvedeným v § 53, odst. 3. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s § 50 odst. 1., písm. c), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč předloží seznam svých významných služeb realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění dle § 56, odst. 2, písm. a) zákona. Uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň: – poskytování služeb operativního leasingu minimálně ve stejném rozsahu a struktuře jaká je uvedená v zadávací dokumentaci a to alespoň pro 2 zákazníky po dobu alespoň 2 let v objemu minimálně 1 000 000 CZK bez DPH/rok.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
882/VZ/16
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 115-205049 ze dne 16.6.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
5.9.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 5.9.2016 - 9:05
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB