« Back to Search« Back to SearchSearch » Various pipe fittings  Grad Zagreb

Various pipe fittings

  Zagreb Croatia — Grad Zagreb
Published December 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€2.31M
Winner
Milenium trade d. o. o.

The subject of procurement is: remedial clamps and couplings.

The client shared procured the group:

Group 1. The recovery clamps

- Corrective collars must be applicable to repair damage to all water supply pipelines (of materials: LJ W, Th, AC, HDPE, PVC, Ductile)

- Repair clamp must be completely made of stainless steel AISI 304, EN 1.4301 (18% Cr and 10% Ni); design with no sharp edges to avoid injury hand fitters,

- Bolts (M12 and M16) must be protected against scuffing a special coating,

- On each for repair clamp has to be handle for ease of handling and installation,

- Number of screws for clamping collars should the width of remedial clamps least be as follows:

L = 200 mm; min. 3 screw, L = 300 mm; min. 5 screws, L = 400 mm; min. 7 screws, L = 500 mm; min. 9 screws,

- Each repair clamp on the chassis must have engraved label manufacturer and type clamps,

- Remedial clamps must be individually packed in a cardboard box to protect it from damage during transport and handling at the warehouse.

GROUP Restoration second connectors

Technical description specified in the bill.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
400 000400000
491 903,75491903.75
400 000400000
491 788,75491788.75
400 000400000
505 870,70505870.70
1 600 0001600000
16 183 688,7516183688.75
1 600 0001600000
17 401 733,7517401733.75
1 600 0001600000
17 401 971,2517401971.25

Hrvatska-Zagreb: Različita cijevna armatura

2016/S 233-425256

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
10020 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0026806

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Vodoopskrba i odvodnja d. o. o., Folnegovićeva 1, Zagreb 10000, OIB: 83416546499, tel.: +385 (01) 6163 000, internetska adresa: www.vio.hr.
.
Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Sanacijske obujmice i spojnice, 2 grupe.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: sanacijske obujmice i spojnice.
Naručitelj je podijelio predmet nabave na grupe:
Grupa 1. Sanacijske obujmice
— sanacijske obujmice moraju biti primjenjive za sanaciju oštećenja na svim vodoopskrbnim cjevovodima (od materijala: LJ Ž, Če, AC, PEHD, PVC, Ductile),
— sanacijska obujmica mora biti kompletno izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, EN 1.4301 (18 % Cr i 10 % Ni); izvedba bez oštrih rubova zbog izbjegavanja povreda ruku montera,
— vijci (M12 i M16) moraju biti zaštićeni protiv zaribavanja posebnim premazom,
— na svakoj sanacijskoj obujmici mora biti ručka zbog jednostavnosti manipulacije i montaže,
— broj vijaka za stezanje obujmice mora prema širini sanacijske obujmice minimalno biti sljedeći:
L = 200 mm; min. 3 vijka, L = 300 mm; min. 5 vijaka, L = 400 mm; min. 7 vijaka, L = 500 mm; min. 9 vijaka,
— svaka sanacijska obujmica mora na kućištu imati ugraviranu oznaku proizvođača i tip obujmice,
— sanacijske obujmice moraju biti pojedinačno pakirane u kartonsku kutiju zbog zaštite od oštećenja pri transportu i manipulaciji u skladištu.
GRUPA 2. Sanacijske spojnice
Tehnički opis naveden u troškovniku.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44167000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
2016-2474
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 060-101140 od 25.3.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 1491/2016 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Sanacijske obujmice
V.1)Datum sklapanja ugovora :
22.11.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

FDS-trgovina d. o. o.
71814187727
Majstorska 1g
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: fds@fds-trgovina.com
Telefon: +385 12408026
Telefaks: +385 12406468

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 491 903,75 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 1491/2016 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Sanacijske obujmice
V.1)Datum sklapanja ugovora :
22.11.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Milenium trade d. o. o.
71478371695
Obrtnička 1
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: milenium.trade.uprava@gmail.com
Telefon: +385 16459955
Telefaks: +385 16459956

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 491 788,75 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 1491/2016 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Sanacijske obujmice
V.1)Datum sklapanja ugovora :
22.11.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Hidrocom d. o. o.
70713219811
A. Mihanovića bb
33405 Pitomača
Hrvatska
E-pošta: hidrocom@vt.t-com.hr
Telefon: +385 33620095
Telefaks: +385 33620909

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 505 870,70 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 933/2016 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Sanacijske spojnice
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.8.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Hennlich industrijska tehnika
44725135398
Stupničkoobreška 17
10255 Gornji Stupnik
Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 600 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 16 183 688,75 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 933/2016 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Sanacijske spojnice
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.8.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

FDS-trgovina d. o. o.
71814187727
Majstorska 1g
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: fds@fds-trgovina.com
Telefon: +385 12408026
Telefaks: +385 12406468

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 600 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 17 401 733,75 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 933/2016 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Sanacijske spojnice
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.8.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Milenium trade d. o. o.
71478371695
Obrtnička 1
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: milenium.trade.uprava@gmail.com
Telefon: +385 16459955
Telefaks: +385 16459956

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 600 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 17 401 971,25 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
30.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB