« Back to Search« Back to SearchSearch » Heating, ventilation and air-conditioning installation work  Община Пловдив

Heating, ventilation and air-conditioning installation work

  Plovdiv Bulgaria — Община Пловдив
Published July 1, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€39.06k
Winner
„НСК София“ ЕООД, ЕИК 831838874

The object of this contract are 4 kindergartens in Plovdiv., Which will replace the internal heating installation and construction of solar installations, projects implemented in the framework of the program BG04 "Energy efficiency and renewable energy" procedure BG04 -02-03 financed by the Financial mechanism of the European economic Area 2009-2014 "on lots as follows:

OP № 1 - works in Kindergarten "Lark";

OP № 2 - works in Kindergarten "Miroslava"

OP № 3 - works in Kindergarten "Buratino"

OP № 4 - works in Kindergarten "Tanya Savicheva."

Will be performed the following works:

OP № 1 - works in Kindergarten "Skylark" and OP № 2 - works in Kindergarten "Miroslava" - is planned complete replacement of internal heating system, including piping and radiators with aluminum by carrying and installation of thermostatic valves for regulating the heat in areas such as project complies with the required new value of installed power for heating, then energy efficient refurbishment. It is envisaged that the supply and installation of a circulating pump with frequency adjustable speed in the boiler room. Construction of solar collector system based on flat-plate solar collectors and boiler combined.

OP № 3 - works in Kindergarten "Buratino" - planned to complete replacement of internal heating system, including piping and radiators, and execute and installation of thermostatic valves to regulate the heat on the premises, the project is consistent with installed capacity for heating, then energy efficient refurbishment. It is envisaged that the supply and installation of a circulating pump with frequency adjustable speed in the substation. construction of solar collector system based on flat-plate solar collectors and boiler combined.

OP № 4 - works in Kindergarten "Tanya Savicheva" - is planned complete replacement of the internal heating installation - piping and radiators with aluminum ...


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
76 394,4476394.44
94 662,1794662.17
76 394,4476394.44

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации

2016/S 125-223502

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ
На вниманието на: гл. юрк. Милкова
4000 Пловдив
България
Телефон: +359 32656447
Адрес за електронна поща: smsti.op@dir.bg
Факс: +359 32260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208TNqi2666514

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции:
ОП № 1 — СМР в ЦДГ „Чучулига“;
ОП № 2 — СМР в ЦДГ „Мирослава“;
ОП № 3 — СМР в ОДЗ „Буратино";
ОП № 4 — СМР в ЦДГ „Таня Савичева".
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Пловдив.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предмет на настоящата обществена поръчка са 4 детски заведения в гр. Пловдив, в които ще се извърши подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации, по проект, изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции, както следва:
ОП № 1 — СМР в ЦДГ „Чучулига“;
ОП № 2 — СМР в ЦДГ „Мирослава“;
ОП № 3 — СМР в ОДЗ „Буратино";
ОП № 4 — СМР в ЦДГ „Таня Савичева".
Ще бъдат извършени следните видове строителни дейности:
По ОП № 1 — СМР в ЦДГ „Чучулига" и ОП № 2 — СМР в ЦДГ „Мирослава" — Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с необходимата нова стойност на инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в котелното помещение. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
По ОП № 3 — СМР в ОДЗ „Буратино" — Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция. Предвижда се изграждане на слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори и комбиниран бойлер.
По ОП № 4 — СМР в ЦДГ „Таня Савичева" — Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация — тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се преминаване от отворен тип към затворен тип система с монтаж на затворен разширителен съд, доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 76 394,44 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
16РОП7/ 11.02.2016 год.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 032-051221 от 16.2.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16ДГ575/ 24.06.2016 год. Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: „Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив", в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции: ОП № 1 — СМР в ЦДГ „Чучулига“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
13.5.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 11
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„НСК София“ ЕООД, ЕИК 831838874
район Възраждане, ж.к. Света Троица, бул. „Димитър Петков“, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107
1309 София
България
Адрес за електронна поща: office@nsksofia.eu
Телефон: +359 29530816
Факс: +359 29516892

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 94 662,17 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 76 394,44 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки е община Пловдив, в качеството ѝ на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.8.2015 г., по проект: „Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив“, изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB