« Back to Search« Back to SearchSearch » Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting  TRW Automotive Czech s.r.o.

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

  Jablonec nad Nisou Czech Republic — TRW Automotive Czech s.r.o.
Published July 16, 2016 — Deadline August 31, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€148.05k

Lifetime states EHCU - devices for testing the brakes of cars.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
4 000 0004000000
4 000 0004000000

Česká republika-Jablonec nad Nisou: Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení

2016/S 136-245741

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

TRW Automotive Czech s.r.o.
26706342
Na Roli 2405/26
K rukám: Žilka Miroslav
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483354327
E-mail: miroslav.zilka@zf.com
Fax: +420 483354327

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.trw.com/

Adresa profilu kupujícího: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/trw-automotive-czech-s-r-o_3631/

Elektronický přístup k informacím: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/trw-automotive-czech-s-r-o_3631/

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Jiný: společnost s ručením omezeným
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: průmyslová výroba
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
EBB gear box solo endurance test rig – 1 ks.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jablonec nad Nisou.

Kód NUTS CZ051

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 4 000 000 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Životnostní stavy EHCU – zařízení pro testování brzdových ústrojí osobních automobilů.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

31000000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 4 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Záruka 24 měsíců ode dne převzetí díla.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel vystaví fakturu na základě převzetí díla – splatnost faktury 14 dní.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
31.8.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina. slovenština. čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31.8.2016 - 12:05

Místo:

TRW Automotive Czech s.r.o., Na Roli 2405/26, 466 01 Jablonec n. N.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: OPPIK – program Potenciál.
VI.3)Další informace
Místo pro podání nabídek je sídlo zadavatele, TRW Automotive Czech s.r.o., Na Roli 2405/26, 466 01 Jablonec nad Nisou. Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
8.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB