« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Werken Glorieux VZW

Construction work

  Ronse Belgium — Werken Glorieux VZW
Published November 28, 2015 — Deadline January 12, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Realization of a center for child care and family support (abbreviated CKG). The works include the restoration, renovation and complete redesign of the former laundry and farm Monastery Sancta Maria, located in Ronse. The works include: - demolition work, - structural work - roofing, - finishing and solid furniture, - plumbing - electricity - heating and ventilation, - lift, - exterior layout.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
266,20266.20

België-Ronse: Bouwwerkzaamheden

2015/S 231-419012

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Werken Glorieux VZW
Glorieuxlaan 55
9600 Ronse
BELGIË
Telefoon: +32 55233011
Fax: +32 55233022

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.werken-glorieux.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Architectenbureau Maarten Dobbelaere
Tweekapellenstraat 15
Ter attentie van: Maarten Dobbelaere
9050 Gentbrugge
BELGIË
E-mail: info@maartendobbelaere.be

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Architectenbureau Maarten Dobbelaere
Tweekapellenstraat 15
9050 Gentbrugge
BELGIË
E-mail: info@maartendobbelaere.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: VZW
I.3)Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Realisatie van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning-restauratie en herinrichting voormalige wasserij klooster.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Kruisstraat 57 — Ronse.

NUTS-code BE235

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Realisatie van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (afgekort CKG).
De werken omvatten de restauratie, renovatie en volledige herinrichting van de voormalige wasserij en boerderij van het Klooster Sancta Maria, gelegen te Ronse.
De werken omvatten:
— afbraakwerken,
— ruwbouwwerken,
— dakwerken,
— afwerking en vast meubilair,
— sanitair,
— elektriciteit,
— verwarming en ventilatie,
— lift,
— buitenaanleg.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45000000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (hierna ook „KB Plaatsing”) en art 20 § 1/1 van de wet van 15.6.2006.
2) De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan zijn fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging. Het attest betreft de fiscale toestand voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing). Voor een Belgische inschrijver betreft het de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.
3) De inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt een attest bij zijn offerte van de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (zie artikel 62 § 2 van het KB Plaatsing).
4) De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt het attest bedoeld in artikel 62 § 2 van het KB plaatsing bij zijn offerte. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
Voor de buitenlandse inschrijver een gelijkwaardig attest van de bevoegde overheid of een verklaring onder eed voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land, waarbij de inschrijver verklaart in orde te zijn met de RSZ verplichtingen van het land van herkomst.
De inschrijver lijst alle onderaannemers die voor hem in het kader van deze overheidsopdracht zullen werken met adres en contactgegevens en hun bedrijfsnummer (of gelijkaardig voor buitenlandse ondernemingen).
De inschrijver voorziet ook een RSZ-attest (of een voor buitenlandse bedrijven een gelijkaardig attest) voor elk van de ingeschakelde onderaannemers.
5) Indien de inschrijver zowel door 3) als 4) beoogd personeel tewerkstelt, zijn de beide bepalingen toepasselijk.
6) Indien de inschrijver een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn offerte de verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 61-66 van het KB plaatsing en artikel 20 §1/1 van de wet van 15.6.2006 bedoelde uitsluitingstoestanden bevindt.
7) Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
— bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
— in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
— in orde is met de betaling van belastingen;
— zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
8) De kandidaat/inschrijver verstrekt de overige door deze artikelen vereiste bewijzen op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
De inschrijver voegt bij zijn offerte de balans en resultatenrekening van de afgelopen 3 boekjaren: minimumeis: geen negatief eigen vermogen.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
— Referentielijst met min. 3 referenties qua omvang en inhoud gelijkaardige projecten.
— Erkenning: D24, klasse 5.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AMD036-CKG
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.12.2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 266,20 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Het volledige bijzonder bestek AMD036 wordt opgestuurd/gemaild na storting van 266,2 EUR (digitaal dossier) of 726 EUR (papieren en digitaal dossier) op rekeningnummer: BE 74 0688 9407 6107 van Architectenbureau Maarten Dobbelaere BVBA, Tweekapellenstraat 15, 9050 Gentbrugge — met vermelding: aankoop dossier AMD036-CKG en btw-nr. Graag betalingsbewijs en btw-nr. bezorgen dan wordt het dossier onmiddellijk bezorgd.
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.1.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12.1.2016 - 11:00

Plaats:

VZW Werken Glorieux, Congrescentrum, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen
@Ref:00758593/2015020380
Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.
Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB