« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction supervision services  Община Шумен

Construction supervision services

  Shumen Bulgaria — Община Шумен
Published September 3, 2016 — Deadline September 26, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
"Supervision of design and construction under the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in the municipality of Shumen 2 lots."

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Шумен: Строителен надзор

2016/S 170-306010

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 162-292433)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Община Шумен
000931721
бул. „Славянски“ № 17
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Цвета Николова
Телефон: +359 54857747
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Факс: +359 54800400
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.shumen.bg

Адрес на профила на купувача: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=ylDCBY%2brz44%3d

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Шумен по 2 обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Шумен по 2 обособени позиции“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/08/2016
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 162-292433

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна обща стойност:
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 131 246.20 BGN

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 53 207,93 BGN

Номер на раздел: II.2.6)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност:
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 41 909.70 BGN

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 16 990,43 BGN

Номер на раздел: II.2.6)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност:
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 89 336.50 BGN

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 36 217,50 BGN

VII.2)Друга допълнителна информация:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB